kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1990 3588 1989 4043 21/11/1990
 
TAŞOCAKLARI NİZAMNAMESİ UYARINCA İHTİLAFLI OCAK İÇİN RUHSAT ALAN YÜ-
KÜMLÜNÜN SONRADAN MADEN KANUNU KAPSAMINA GEÇMESİ NEDENİYLE 15.10.1985
TARİHİNDE ÖN İŞLETME RUHSAT HARCI VERİLDİĞİNDEN İNTİBAK İŞLEMİ BU TA-
RİHTE TAMAMLANMIŞ SAYILIP, MADEN KANUNU YÖNETMELİĞİNİN 11.MADDESİ UYA-
RINCA İNTİBAK İŞLEMİNİN İŞLETME RUHSATININ VERİLDİĞİ 29.4.1987 TARİ-
HİNDE TAMAMLANDIĞINDAN BAHİSLE 29.4.1987 TARİHİNE KADARKİ SÜRE İÇİN
TAŞOCAKLARI NİZAMNAMESİ UYARINCA RUHSAT HARCI İSTENMESİNİN YERİNDE OL-
MADIĞI HK.<
İstem, 1986 yılı için istenilen Taşocağı Rüsmunu onayan vergi mahkeme-
si kararının yükümlüce bozulmasına ilişkin bulunmaktadır.
15.6.1985 gün ve 18785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3213 sayılı
Maden Kanununun Geçici 4.maddesinde, ... il özel idarelerince verilmiş
mevcut taşocağı ruhsatları sahiplerinin, bu kanunun yayımından itiba-
ren en geç 2 ay içerisinde bu kanun hükümlerine göre harç ve teminat-
larını yatırarak, projelerini vermek kaydıyla ilgili daireye müracaat
ettikleri takdirde işletme ruhsatı almaya hak kazanacakları hükme bağ-
lanmış, Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Geçici 5.mad-
desinde, Maden Kanunu kapsamına alınmış taşocağı maddeleri ile ilgili
intibak işlemlerinin süresinin 15.10.1985 tarihine kadar uzatıldığı,
bu tip ruhsat sahiplerinin, bu tarihe kadar Maden Dairesine, tasdikli
ruhsat örneği krokisi ile diğer taşocağı sahaları ile ihtilaflı olma-
dığını ve hak üzerinde haciz ve ihtiyati tedbir bulunmadığını gösterir
belgelerle işletme projelerini verip teminat ve harçlarını yatırmak
suretiyle işletme ruhsatı alacakları, geçici 11.maddesinde de, 3213
sayılı Kanun kapsamına alınan taşocağı maddelerine ait ruhsatların in-
tibakları yapılıncaya kadar olan işlemlerinin İl Özel İdarelerince
taşocağı mevzuatına göre yürütüleceği belirtilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, ihtilaflı mozaik taşı ocağının idareca Taş-
ocakları Nizamnamesinin 17.maddesi uyarınca ihaleye çıkarıldığı ve
ihale sonucu ocağın işletilmesinin 6.12.1984 tarihinden itibaren 3 yıl
süreyle, yıllık maktu ... lira taşocağı rüsmü ödenmek kaydıyla yüküm-
lüye verildiği, ocağın 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına alınması
üzerine Maden Kanununun geçici 4.maddesi uyarınca ve anılan yönetmeli-
ğin geçici 5.maddesinde belirtilen süre içerisinde yükümlüce intibak
işlemleri için başvuruda bulunulduğu, 15.10.1985 tarihinde ön işletme
ruhsatının, 29.4.1987 tarihinde de işletme ruhsatının verildiği, ida-
rece 29.4.1987 tarihinde işletme ruhsatı verildiğinden, bu tarihe ka-
darki süre içinde Taşocakları Nizamnamesi hükümlerine göre rüsum öden-
mesi gerektiğinden bahisle 1986 yılı için rüsum istendiği anlaşılmış-
tır.
Olayda kanun ve yönetmeliğin öngördüğü harcı ve teminatları süresi
içinde yatıran ve projeleri vererek intibak işlemlerini yaptıran yü-
kümlü 15.10.1985 tarihinde ön işletme ruhsatının verildiği görülmüş-
tür. Yukarıda bahsi geçen yönetmeliğin geçici 11.maddesinde sadece
taşocağı maddelerine ait ruhsatların intibakları yapılıncaya kadar
olan işlemlerin taşocağı mevzuatına göre yürütüleceği öngörüldüğünden
ve uyuşmazlığınında intibak işlemleri 15.10.1985 tarihinde tamamlandı-
ğından artık bu tarihten itibaren anılan ocağın Taşocakları Nizamname-
sine tabi tutulması mümkün değildir. Bu tarihten itibaren sözkonusu
ocak Maden Kanunu kapsamına girmiş olup, esasen 1986 yılı için Maden
Kanununa göre devlet hakkı ve maden fonu ödendiği ıe dosyadaki belge-
lerden anlaşılmıştır.
Bu itibarla, idarece yönetmelikte bahsi geçen intibak işleminin
29.4.1987 tarihinde tamamlanmış olduğu kabul edilmek suretiyle, bu ta-
rihe kadarki süre içinde Taşocakları Nizamnamesi hükümlerine göre mak-
tu rüsum tarhedilmesinde ve bu rüsmun mahkemece onanmasında yasal isa-
bet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına, dosyanın
anılan mahkemeye gönderilmesine karar verildi.
(DAN-DER, SAYI:82-83) (MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA