kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1993 2028 1992 1945 01/07/1993
 
KANUNDA BEYANNAME İLE BİRLİKTE VERİLMESİ ÖNGÖRÜLEN EKLERİN VERİLEN 15
GÜNLÜK SÜREYE RAĞMEN GÖNDERİLMEMESİNİN RE'SEN TAKDİR NEDENİ OLDUĞU
HK.<
Yükümlü şirketin yasal süresinde PTT vasıtasıyla gönderdiği Kurumlar
Vergisi beyannamesindeki eksikliklerin verilen 15 günlük süreye rağmen
tamamlanmaması nedeniyle re'sen takdir yoluyla bulunan matrah üzerin-
den salınan kurumlar vergisi ile kesilen kaçakçılık cezasına karşı
açılan davayı; Vergi Usul Kanununun 30.maddesinde belirtilen re'sen
takdiri gerektiren hususların, dava konusu olayla ilgisi olmayıp, da-
vacı kurumun fiilinden dolayı aynı yasanın 352/II-B maddesi gereğince
ikinci derecede usulsüzlük cezası kesilmesi gerekirken takdir komisyo-
nu kararına dayanılarak re'sen yapılan cezalı tarhiyatta yasal isabet
görülmediği gerekçesiyle kabul ederek tarhiyatı terkin eden Gaziantep
Vergi Mahkemesinin 11.3.1992 gün ve 1992/380 sayılı kararının; Vergi
Usul Kanununun 23.maddesinde, beyannamelerin şekil, muhteva ve ekleri-
nin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tayin ve tespit olunacağının belir-
tildiği, beyan edilen vergi matrahının bulunuş biçimini kanıtlayıcı
dönem blançosunun imzasız ve beyannameye eklenmesi zorunlu olan föyle-
rin bulunmaması nedeniyle dönemi matrahının anılan yasanın 30.maddesi
uyarınca re'sen takdiri suretiyle yapılan tarhiyatın yasal olduğu ile-
ri sürülerek bozulması istemidir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30.maddesinde, vergi matrahının tama-
men veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere daya-
nılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları tara-
fından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca
düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah
kısmı üzerinden vergi tarh olunacağı, aynı maddenin 2.fıkrasının 2 nu-
maralı bendinde, vergi beyannamesi kanuni veya ek süreler için de ve-
rilmekle beraber beyannamede vergi matrahına ilişkin bilgilerin göste-
rilmemesi durumunda matrahın re'sen takdir olunacağı, 31.maddenin 8
numaralı bendinde de takdir kararında takdirin dayanağı ve takdir hak-
kında izahatın bulunacağı hükme bağlanmıştır.
Yükümlü şirketin yasal süresinde PTT aracılığıyla göndermiş olduğu ku-
rumlar vergisi beyannamesinde, geçici vergi matrahının hatalı hesap-
landığı, beyannameye geçici vergiye ait bildirim ile ortalama kar had-
di föyünün ve muhasebeci, mali müşavir ve avukatlara yapılan ödemeye
ait bildirimin eklenmediği ve bilanço ve kar-zarar cetvelinin imzasız
olduğunun tespit edilmesi üzerine, söz konusu eksik bilgi ve belgele-
rin tamamlanması için verilen süreye rağmen eksikliklerin tamamlanma-
ması, resen takdir nedeni ise de yükümlünün beyanının dayanağını teş-
kil eden defter ve belgeleri de bulunduğu halde, takdir komisyonunca
defter kayıtları üzerinde herhangi bir inceleme yapılmaksızın genel
ifadelerle yapılan takdirin dayanağı bulunmadığından, resen takdir
nedeni olmadığı gerekçesiyle cezalı tarhiyatı kaldıran, Vergi Mahkeme-
si kararı sonucu itibari ile yerinde görülmüştür.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddi ile kararının onanmasına
karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:89)

(MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA