kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1998 5864 1997 2023 18/11/1998
 
DAVACIYA, BAŞVURUDA BULUNDUKTAN ÇOK SONRA, DAVALI İDARECE, MUHTAÇLIK
VE MALULİYETİNİN BELGELENDİRİLDİĞİ TARİH ESAS ALINARAK YETİM AYLIĞI
BAĞLANMASINDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Davacı, ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve 1996/1137 sayılı kararının
temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
Davacı, aylığının, başvuru tarihinden itibaren bağlanması ge-
rektiğini ileri sürerek aylığın başlangıç tarihinin belirlenmesine i-
lişkin işlemin iptaliyle yoksun kaldığı aylıkların ödenmesi istemiyle
dava açmıştır.
Açılan bu dava ... İdare Mahkemesince, 5434 sayılı Yasanın 74.
maddesinde; "... iyileştirilmesi olanaksız hastalıklarının ve sakat-
lıklarının çalışmalarına engel olduğu sağlık kurulunca onaylanacak ra-
porla tesbit edilenlere, muhtaç olmaları şartıyla, ölüm tarihindeki
yaşları ne olursa olsun ölüm tarihini izleyen aybaşından, sonradan bu
şekilde malül ve muhtaç duruma düştükleri anlaşılanlara kendileri veya
veli veyahut vasileri tarafından Sandığa müracaat tarihlerini takip
eden aybaşından itibaren aylık bağlanır..." ve ek 14. maddede "ölüm
tarihinde aylığa müstehak olmayan veya aylığı kesildikten sonra başka-
sının yardımı olmaksızın hayatlarını devam ettiremeyecek derece malül
ve muhtaç duruma giren erkek çocuklara, yazı ile Sandığa müracatlarını
takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır..." hükmünün yer aldı-
ğı, bu düzenleme birlikte değerlendirildiğinde, erkek yetim çocuklara
aylık bağlanması için muhtaçlık ve malüllük şartlarıyla birlikte T.C
Emekli Sandığına başvurunun gerçekleşmesinin gerektiği, aksi halde,
yani başvurunun yapıldığı tarihte malüliyeti belirleyen rapor ile muh-
taçlığa ilişkin kararın bulunmaması veya muhtaçlık yada malülülük
şartlarının oluşmaması halinde aylık bağlanamayacağının kuşkusuz oldu-
ğu, dava dosyasının incelenmesinden; davacının, askerde iken vefat e-
den babasından dolayı yetim aylığı bağlanması istemiyle ... tarihinde
başvurduğunun, başvuru üzerine davacıdan bazı bilgi ve belgeleri gön-
dermesinin istenildiğinin, ... Hastanesinin düzenlediği ve "çalışarak
hayatını kazanamaz" kayıtlı ... tarihli rapor ile davacının muhtaç ol-
duğuna ilişkin ... tarihli İlçe İdare Kurulu Kararı üzerine, davacıya
... tarihinden itibaren aylık bağlandığının anlaşıldığı, bu haliyle,
davacıya, muhtaçlık ve maluliyet şartlarının belirlendiği ... tarihini
takipeden aybaşından itibaren aylık bağlanmasında hukuka aykırılık bu-
lunmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir.
Davacı, hukuka aykırı olduğu iddiasıyla anılan kararın temyizen
incelenerek bozulmasını istemektedir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bo-
zulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 3622 sayılı Ya-
sayla değişik 49.maddesinde yer alan sebeblerden birinin varlığı ha-
linde mümkündür.
Temyizen incelenen ve yukarıda özetlenen gerekçelere dayalı o-
larak verilen ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve 1996/1137 sayılı ka-
rarı, usul ve hukuka uygun olup, bozma nedeni bulunmadığı anlaşıldı-
ğından, temyiz isteminin reddine ve anılan kararın onanmasına, karar
verildi. (MT/ES)
(DA-DER; SAYI:100)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA