kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1982 12942 1980 11014 29/12/1982
 
1 YIL 8 AY SÜRE İLE HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILAN ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİ-
Sİ OLAN DAVACININ GÖREVİNE SIKIYÖNETİM KOMUTAN YARDIMCISI TARAFINDAN
SON VERİLMESİ, İDARENİN BAĞLI YETKİ İÇİNDE BULUNMASI NEDENİYLE DAVA
KONUSU İŞLEMİN İPTALİNİ GEREKTİRMEYECEĞİ HK.<
Valiliği emrinde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapmakta iken,
tedbirsizlik ve dikkatesizlikle ölüme sebebiyet vermek suçundan 1 yıl
8 ay hapis cezasına çarptırılıp, cezası tecil edilen davacı, Antalya
Sıkıyönetim Komutan Yardımcılığının 12.11.1980 günlü onayları ile 657
sayılı kanunun 98.maddesi (b) fıkrası uyarınca memuriyetinin sona erdi
rilmesi işleminin iptalini istemektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 98.maddesinde devlet memurlarının
görevi sırasında memurluğa alınma şartlarından herhangibirini kaybet-
mesi halinde memurluğunun sona ereceği açıklanmış, kendisine gönderme
yapılan 48.maddenin dava konusu işlemin yapıldığı tarihte yürürlükte
olan 5 numaralı bendinde 6 aydan fazla hapis cezasından hükümlü bulun-
mamak devlet memurluğuna alınma şartları arasında sayılmıştır. 98.mad-
de hükmü karşısında idare, memurluğu sırasında memurluğu alınma şart-
larından birini kaybeden memurun görevine son vermek zorundadır; başka
bir deyimle idare bu konuda bağlı yetki içinde olup, takdir yetkisine
sahip değildir.
Dosyanın incelenmesinden 1.Asliye Ceza Mahkemesinin kararı ile davacı-
nın 1 yıl 8 ay süre ile hepsine karar verilerek bu cezanın para ceza-
sına çevrildiği anlaşılmıştır. Hapis cezasının para cezasına çevrilmiş
olması infaza ilişkin bir husus olup 1 yıl 8 ay süreli hapis cezasına
hükümlülük halini ortan kaldırmadığından davacı hakkında, kanunun amir
hükmü uyarınca yapılan işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Herne kadar davacının görevine son verilmesi yolundaki dava konusu ka-
rarın Emniyet Müdürünün 12 Kasım 1980 günlü önerisi üzerine, 1402 sayı
lı Sıkıyönetim kanunun verdiği yetki ve bu yetkinin uygulanması ile
ilgili olmaksızın, Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı tarafından onaylana-
rak kesinleştiği dosyaya sunulan belgeden anlaşılmakta ve karar bu yö-
nünden kanuna aykırı görünmekte ise de bu sakatlık, idarenin bağlı yet
ki içinde bulunması nedeniyle dava konusu işlemin iptalini gerektire-
cek bir ağırlık taşımamaktadır. Çünkü kanunen yetkili olan makam da
devlet memurları kanunun 98.maddesine göre davacının görevine son ver-
mek zorunda olduğundan davacı hakkındaki işlem sonuç olarak değişmeye-
cektir.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi.

BŞ/ZK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA