kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1992 488 1991 260 17/02/1992
 
TRENLE YOLCULUK YAPARKEN DIŞARIDAN ATILAN TAŞLA YARALANAN DAVACININ
UĞRADIĞINI ÖNE SÜRDÜĞÜ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN, TÜRK
TİCARET KANUNUNUN TAŞIYICININ SORUMLULUĞUNU DÜZENLEYEN HÜKMÜ UYARINCA
ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ HK.<
Davacının,trenle yolculuk yaparken dışarıdan atılan taşla yaralanması
sonucu uğradığını öne sürdüğü zararın yasal faiziyle birlikte tazmini
istemiyle açılan davayı; olayda, davacının trende yaralanması sonucu
oluşan tazminat davasının taşıma sözleşmesine dayandığı, Türk Ticaret
Kanununun taşıyıcının sorumluluğunudüzenleyen 806.maddesi uyarınca çö-
zümü gereken uyuşmazlığın adli yargı yerinde görülmesi gerektiği ge-
rekçesiyle görev yönünden reddeden Sivas İdare Mahkemesi 1990/510 sa-
yılı kararının; davacı tarafından, olayda hizmet kusuru bulunduğu öne
sürülerek temyizen incelenmesi ve bozulması istemidir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3622 sayılı Kanun ile de-
ğişik 49.maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde müm-
kündür.
Bozulması istenen karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sü-
rülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte gö-
rülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen kararın
onanmasına karar verildi.
(DAN-DER, SAYI:86) (MT/SE) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA