kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1992 34 1989 3003 15/01/1992
 
MEMLEKETTEN AYRILMASINDA GENEL GÜVENLİK AÇISINDAN SAKINCA BULUNDUĞU
SAPTANILAN DAVACIYA PASAPORT VERİLMEMESİNDE 5682 SAYILI PASAPORT YASA-
SININ 2418 SAYILI YASAYLA DEĞİŞİK 22/1.MADDESİNE AYKIRILIK BULUNMADIĞI
HK.<
Davacıya pasaport verilmemesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açı-
lan dava sonucunda, Ankara 3.İdare Mahkemesince, memleketten ayrılma-
sında genel güvenlek açısından mahsup bulunduğu tesbit edilen davacıya
pasaport verilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığından davanın
reddi yolunda verilen 20.6.1989 günlü ve E:1987/1554, K:1989/909 sayı-
lı kararın temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3622 sayılı Kanun ile de-
ğişik 49.maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde müm-
kündür.
Bozulması istenen karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sü-
rülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını greektirecek nitelikte gö-
rülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen kararın
onanmasına karar verildi.

(DAN-DER, SAYI:86) (MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA