kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BİRİNCİ DAİRE 1940 27 1940 20 21/06/1940
 
LİSE ÖĞRENİMİNİ BİTİRMEDEN ECOLE DE SCİENCE POLİTİQUE'İN HERHANGİ BİR
ŞUBESİNDEN DİPLOMA ALMIŞ OLANLARIN 2 YIL YÜKSEK ÖĞRENİM GÖRMÜŞ SAYILA-
CAKLARI HK.(*)<
Bu gün gerek memleketimizde, gerek bütün müterakki memleketlerde yük-
sek tahsili takip etmek için lise tahsili aranılmakta, yani yüksek
tahsil veren müesseselere kayıd ve kabul olunmak isteyen gençlerin li-
seyi ikmal etmiş olmaları, hatta ayrıca bakalorya veya olgunluk gibi
imtihanlar geçirmiş bulunmaları ve bundan başka müsabaka imtihanını da
kazanmaları gibi şartlar aranılmaktadır. Memleketimizin maarif tari-
hinde ve müsbet tahsil müesseselerinin yeni kurulduğu devirlerde veya
hususi ihtiyaçlar için vücuda getirilen bazı müesseseler ve kanunen
mahfuz kalması tabii olan müktesep haklar bu prensibi bozamaz. Bu gün
ancak bu prensip, müessese derecesinin tayin ve tesbitinde esas ve
mikyas olacağından, programlarına, talimatnamelerine göre lise mezunu
kabul eden bir müesseseden diploma almış olanların yüksek tahsil gör-
müş sayılması tabiidir. Artık o müesseseye lise tahsilini ikmal etme-
den girmiş olmak yüksek tahsil derecesinin tanınmamasına sebep teşkil
edemez. Aksi surette,yaşı müsait olmadığı halde her nasılsa bir ilk ve
ya orta mektebe girmiş ve tahsilini ikmalle şahadetname almış olan bir
çocuğun da o mektepler derecesindeki tahsili muteber tutulmamak lazım
gelir. Bu şartlara riayet edilmemiş olmaktan doğan mesuliyet, müesse-
seleri idare edenlere teveccüh edeceği gibi sahte bir vesika göstermiş
olmak gibi cezai takibatı müstelzim bir cihet bulunsa bile bunların
imtihanla sabit olan muvafakiyet ve tahsil derecesine tesiri olamaz.
Esasen bu gibi şartlar daha yukarı derece tahsilini takip için aranı-
lan tali bilgilerin elde ediliş ve dimağ inkişaf ve kabiliyetinin mey-
dana gelmiş olmasını temin maksadiyle konulmakta olduğuna göre son mu-
vafakiyet maddeten eksik görülen bu şartların esasen tamamlanmış oldu-
ğunu gösterir. Bu itibarla Paristeki Ecole de Science Politique
programları tetkik olundukda tedrisatın; siyasi, idari, umumi maliyeci
lik, hususi maliyecilik ve umumi içtimaiyyat olmak üzere beş esaslı
şube halinde icra edildiği bu sebeplerden herhangi birine talebe sıfa-
tile kayıt ve kabul için Fransızların lise mezunu olduktan başka baka-
lorya imtihanı vermiş bulunmaları, ecnebilerin de tali tahsillerini
ikmal ettiklerini ve kafi derecede Fransızca bildiklerini isbat eyle-
meleri meşrut bulunduğu ve idare heyetinin muvafakatı olmaksızın kim-
senin talebe sıfadile kayıd muamelesi yapılamadığı ve hangi şubede o-
lursa olsun talebe sıfatını iktisap ve iki sene devam etmedikçe kim-
senin diploma imtihanlarına girmesine müsaade olunmadığı anlaşıldı.
Şu hale ve yukarıda arz ve izah olunan sebeplere göre adı geçen mües-
sesenin her hangi bir şubesinden diploma almış olanların iki sene yük-
sek tahsil görmüş sayılmaları lazım geleceği mütalaa kılındı.
Umumi Heyet'in 3.7.1940 gün, ve E:1940/246, K:1940/241 sayılı kararıy-
la onanmıştır.

(BŞ/ÖB)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA