kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1987 303 1987 362 02/07/1987
 
BİRBİRİNİ İZLEYEN 3 TOPLANTIYA KATILMAYAN BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİNİN
DURUMUNUN BUNU İZLEYEN TOPLANTIDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE TOPLANTIYA KA-
TILMANIN BİR ÖZÜRE DAYANIP DAYANMADIĞI İNCELENDİKTEN SONRA KARAR VERİL
MESİ GEREKTİĞİ HK.<
Belediye Meclisi üyesi olan davacının, birbirini izleyen 3 toplantıya
özürsüz olarak katılmaması nedeniyle, 1580 sayılı Belediye Yasasının
69.maddesi uyarınca meclis üyeliğinden çekilmiş sayılmasına ilişkin
meclis kararının kendisi ile ilgili kısmının iptali isteği ile açtığı
davada, 12.3.1986 ve 22.4.1986 günlü olağanüstü toplantılarla 12.6.
1986 günlü olağan toplantıya davacının katılmadığı ve son toplantıda
alınan kararla davacının çekilmiş sayıldığı, ancak davacının 12.6.1986
günü hastalığı nedeniyle sağlık ocağından aldığı raporu 13.6.1986 günü
belediye başkanlığına gönderdiği, hastalık raporu bulunan kişinin özür
lü kabul edilmesi gerektiği, ayrıca, 3.kez toplantıya katılmayan üye-
nin durumunun bunu izleyen toplantıda değerlendirilmesi ve toplantıya
katılmanın bir özüre dayanıp dayanmadığı incelendikten sonra karar ve-
rilmesi gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal eden İdare Mah
kemesi kararının bozulması istemidir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
nun 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uy
gun olup, bozulmasını gerektiren başka bir neden de bulunmadığından,
temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:70-71)

BŞ/SE


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA