kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1984 1399 1982 15093 21/03/1984
 
2 YILLIK AZAMİ ADAYLIK SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA SİCİLLERİ DE MÜSBET OLAN
ADAY POLİS MEMURUNUN GÖREVİNE SON VERİLEMEYECEĞİ HK.<
Kasım 1978 tarihinde aday polis memuru olarak göreve başlayan davacı-
nın 2.6.1982 günlü olurla ve adaylığa ilişkin hükümler uyarınca meslek
le ilişkisinin kesildiği, davanın da bu işlemin iptali istemiyle açıl-
dığı anlaşılmaktadır.
657 sayılı Kanunun 56.maddesinde "Adaylık süresi içinde hal ve hareket
lerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları göreve devamsızlıkları bil
gi ve iş yapma kabiliyeti bakımından yeterli olmadıkları tesbit olunan
ların kurumlarının değerlendirme kurulları kararı ve atamaya yetkili
amirin onayı ile adaylık devresi içinde ilişkileri kesilir" hükmü yer
almıştır.
Polis mesleğine giriş ve poliste terfii esaslarını gösteren nizamname-
nin 14.maddesinde de; stajyerlik devresinde acizleri ve kabiliyetsiz-
likleri mafevklerince tesbit edilenlerle sıhhi durumları itibariyle
poliste istihdamları tıbbi muayene neticesinde caiz görülmeyenlerin
emniyet müdür ve amirliklerinin mucip sebepli teklifleri üzerine veka-
letçe alakalarının kesileceği hükme bağlanmıştır.
Diğer taraftan anılan yasa ve tüzükte, adaylık süresinin altı aydan az
iki yıldan çok olamayacağı hükmü de getirilmiştir.
Bu durumda Kasım 1978 tarihinde aday olarak göreve atanan davacının 2
yıllık azami adaylık süresi geçtikten çok sonra aday olduğundan bahis-
le görevi ile ilişkisi kesilemeyeceği gibi, 30.1.1981 tarihinde 1 gün
göz altında tutulması olayının adaylık devresi içinde vuku bulmamış
olması ve bu olaya neden olan rüşvet aldığı iddiasıyla ilgili olarak
savcılığın takipsizlik kararı vermesi, sicilinin olumlu düzenlenmiş
bulunması karşısında, davalı idarece ileri sürülen iddiaların dayanağı
bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığın
dan, iptaline karar verildi.
(DAN-DER, SAYI:56-57)BŞ/ZK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA