kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1998 3153 1998 2697 19/10/1998
 
BAKKALLIK FAALİYETİ İLE İŞTİGAL EDEN DAVACININ, BELEDİYE SUÇ VE YASAK-
LARINA AYKIRI HAREKET EDEREK AÇIK VE KAPALI İÇKİ SATIŞI YAPTIĞININ
TESBİT EDİLMESİ ÜZERİNE, 1608 SAYILI YASA UYARINCA 15 GÜN SÜRE İLE FA-
ALİYETTEN MEN EDİLMESİNE İLİŞKİN ENCÜMEN KARARININ İPTALİ İSTEMİYLE A-
ÇILAN DAVANIN ADLİ YARGI DÜZENİ İÇERİSİNDEKİ MAHKEMELERDE AÇILMASI GE-
REKTİĞİ HK.<
... Mahallesi ... Caddesi ... no'da kayıtlı taşınmazda bakkallık faa-
liyeti ile iştigal eden davacının, iş yerinde, belediye suç ve yasak-
larına muhalefet ederek açık ve kapalı şekilde içki satışı yapıldığı-
nın tesbit edildiği gerekçesiyle, 1608 sayılı Yasa uyarınca 15 gün sü-
re ile faaliyetten men edilmesine ilişkin ... günlü ve ... sayılı Be-
lediye Encümen kararının iptali istemiyle açılan davada, davacının 15
gün süreyle faaliyetten men'ine dair encümen kararının, 1608 sayılı
Yasanın 1.maddesinde düzenlemesi yapılan yetkiye dayanılarak verildi-
ğinden ve bu tür cezalara karşı, aynı Yasanın 5/1. maddesinde, mahsus
hakimlere veya sulh hukuk hakimliğine itiraz edilebileceği yönündeki
özel nitelikli hüküm karşısında, davanın adli yargı düzeni içerisinde-
ki mahkemelerde açılması gerektiği gerekçesiyle, görev yönünden reddi-
ne karar veren Gaziantep İdare Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı ka-
rarının; davanın, cezanın kaldırılması istemiyle açılmayıp, Belediye
Encümen kararının iptali istemiyle açıldığı, idare kararlarına karşı
adli yargının görevli olmasının düşünülemiyeceği öne sürülerek, 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49.maddesi uyarınca temyizen
incelenerek bozulması istemidir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz
yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Yasasının 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına
bağlıdır.
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe Usul ve
Yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından,
temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:99) (MT/ES) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA