kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONBİRİNCİ DAİRE 1998 3399 1997 3266 13/10/1998
 
ÜRETİM DESTEĞİ ŞEKLİNDE TANIMLANAN VE ASIL AMACI MAKİNA, MAMUL MAL Gİ-
Bİ MALLARA İHTİYACI OLAN FİRMALARIN BU İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK ARACI-
LIĞIYLA İŞLETİLEN SİSTEMİN BU AMAÇ DIŞINDA DOLAYLI OLARAK FİRMALARIN
FİNANSMAN İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN KULLANILMASININ ÖRTÜLÜ KAZANÇ
OLARAK TANIMLANIP TANIMLANAMAYACAĞI HK.<
Üretim desteği diye tanımlanan ve asıl amacı makina, mamul mal gibi
mallara ihtiyacı olan firmaların bu ihtiyacını karşılamak üzere özel
finans kurumları aracılığıyla işletilen sistemin bu amaç dışında do-
laylı olarak yükümlünün finansman ihtiyacının karşılanması için kulla-
nılmak suretiyle örtülü kazanç dağıttığı iddia edilerek, bu doğrultuda
düzenlenen inceleme raporuna istinaden yükümlü şirket adına 1995 yılı
Aralık dönemi için ağır kusur cezalı katma değer vergisi tarh edilmiş-
tir. ... Vergi Mahkemesi ... gün ve ... sayılı kararıyla; inceleme ra-
porundan, ortağı olan iki şirkete yapılan vadeli emtia satışlarında
emsal satışlarına kıyasla vade farkı uygulamayarak finansman temini
suretiyle örtülü kazanç dağıttığı ileri sürülen yükümlü şirket adına,
yaptığı satışlarına yüzde 10 vade farkı uygulanmak suretiyle bulunan
matrah farkı üzerinden tarhiyat yapıldığının görüldüğü, Kurumlar Ver-
gisi Kanununun konuya ilişkin 17. maddesinin 1. fıkrası ile 213 sayı-
lı Kanunun 30. ve 134. maddelerinin birlikte değerlendirilmesinden,
örtülü kazançtan söz edilebilmesi için inceleme elemanınca matrahının
ne şekilde bulunduğu, emsaline göre göze çarpacak derecede düşük fiyat
üzerinden satış yapıldığı hususlarının somut bir biçimde saptanması
gerektiği, oysa olayda, inceleme sırasında, şirketin vadeli mal satış-
larında yüzde 7-10 arasında değişen vade farkı uygulandığı, şirket or-
tağı olan firmalara yaptığı vadeli mal satışları nedeniyle vade farkı
hesaplanmamak suretiyle söz konusu şirketlere örtülü yolla kazanç ak-
tarılmış bulunduğu iddia edilmişse de, bu iddianın tek dayanağı olan
inceleme tutanağının 8. maddesinde yer alan "şirket vadeli satışların-
da yüzde 7-10 arasında değişen fiyat farkı uygulamaktadır." biçiminde-
ki soyut ifade dışında, gerek şirketin diğer satışları, gerekse emsal
işletmelerin satışları üzerinde yeterli bir araştırma yapılmadığı, do-
layısıyla yükümlü şirketin ortağı olan şirketlere düşük bedelle mal
sattığı hususunun somut verilere dayandırılmadığı, kaldı ki, aynı tu-
tanağın 5. maddesinde ise, ortaklara yapılan satışlarda faiz, vade
farkı uygulanmamakla birlikte satılan malların fiyatının günün koşul-
larına ve ödeme şartlarına göre belirlendiği ifade edilmesine rağmen
yapılan satışların bu ifade doğrultusunda da incelenerek ticari tea-
müllere uygun olup olmadığının değerlendirilmediğinin anlaşıldığı, öte
yandan olayın ortada Hazinenin kaybı bulunup bulunmadığı açısından ve
alıcı ortaklar nezdinde karşıt inceleme yapılmak suretiyle de irdelen-
mediği, bu durumda söz konusu hususlar araştırılmaksızın düzenlenen ve
bu nedenle yetersiz olduğu tartışmasız olan inceleme raporuna dayalı
olarak yapılan tarhiyatta isabet bulunmadığı gerekçesiyle ağır kusur
cezalı katma değer vergisini kaldırmıştır. Vergi dairesi müdürlüğü ta-
rafından, olayın murabaha-üretim desteği yöntemi açısından irdelenmesi
gerektiği, bu yöntemle herhangi bir işletmenin ihtiyacı olan makina,
techizat, mamül madde ve benzeri emtiaların peşin olarak özel finans
kurumlarınca satın alındığını ve vadeli olarak kendilerine başvuran
firmalara satıldığı, ancak bu sistemde asıl amacın, makina, mamul mad-
de gibi mallara ihtiyacı olan firmaların bu ihtiyaçlarının karşılanma-
sı olduğu, ancak olayın ise, söz konusu sistemin gereği olarak yükümlü
şirketin bir kısım özel finans kurumlarına kereste, tomruk gibi emtia-
yı peşin olarak sattığı, özel finans kurumunun ise aldığı bu malları
yükümlü şirketin ortağı olan iki firmaya döviz üzerinden vadeli sattı-
ğı, söz konusu şirketlerin ise almış gözüktüğü bu malları tekrar yü-
kümlü şirkete fatura ettiği, bu işlem ile de, aslında şirketin finans
ihtiyacının karşılandığı, dolayısıyla ortağı olan şirketlerin düzenle-
diği mal satış faturalarında yer alan tutarların aslında bir mal alı-
mını değil, gerçekte ortak olan şirketlerin, şirket adına özel finans
kurumlarından aldığı kredi tutarlarını ifade ettiği, bu durumun özel
finans kurumlarının döviz üzerinden vadeli mal sattığı ortak firmala-
rın yüklenmesi gereken kur farkı faturalarının yükümlü firma adına
düzenlenmesinden de anlaşıldığı, bu nedenle amacına aykırı şekilde
kullanılan bu sistemle karşılıksız finansman temini hizmeti yapıldığı,
dolayısıyla vadeli satışlarında uyguladığı yüzde 10 oranı dikkate alı-
narak ortaklara satış gösterilen mal satış tutarı üzerinden örtülü ka-
zançla ilgili ilkeler dikkate alınarak yapılan tarhiyatta yasal isa-
betsizlik olmadığı ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen
kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulması-
nı sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle temyiz isteminin reddine, ... Vergi Mahkemesinin ...
sayılı kararının onanmasına karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:99)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA