kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1983 1363 1979 1168 31/03/1983
 
BELEDİYE ENCÜMENİNCE BU KARAR ALINMAKSIZIN 6785 SAYILI YASANIN 50.MAD-
DESİNE İSTİNADEN YIKTIRILAN YAPI NEDENİYLE DOĞAN ZARARIN BELEDİYECE
TAZMİNİ GEREKTİĞİ HK.<
Dava, mülkiyeti belediyeye ait taşınmaz üzerinde sözleşme uyarınca ya-
pılan davacılara ait yazlık sinemanın maili inhidam olduğundan bahisle
yıktırılması nedeniyle uğranılan zararın tazminat olarak ödenmesine
karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
6785 sayılı Yasanın 50.maddesinde bir kısmı veya tamamı yıkılacak dere
cede tehlikeli olduğu, belediye fen heyeti, yoksa fen adamı tarafından
raporla tespit edilen yerlerin sahiplerine tehlike derecesine göre bu-
nun izalesi için müddetli tebligat yapılacağı, tebligatı müteakip mal
sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kal
dırılmazsa belediye encümeni kararıyla yıktırılacağı kurala bağlanmış-
tır.
Olayda ise davalı belediyenin davacıların kiraladığı taşınmazın, kira
süresinin sona ermesi ve üzerine belediye hizmet binası yapımının plan
lanmış olması nedeniyle boşaltılmasını ve sözleşme gereği kira süresi
bitiminde söküp götürülebilecek malzemeden yapılmış bulunan yazlık si-
nemanın sökülüp götürülmesini istediği, davacıların temerrüdü üzerine
tahliye davası açtığı, ancak bu arada söz konusu sinemanın 24.2.1972
günlü teknik raporda belirtilen yıkılacak derecede tehlikeli kısımla-
rının yukarıda anılan 50.maddede öngörülen encümen kararı alınmaksızın
belediyece yıktırıldığı anlaşılmaktadır.
Her ne kadar yıkımı müteakip bu konuda encümence yıkım işleminin tas-
vibi yolunda karar alınmışsa da, bu kararın 50.maddenin öngördüğü tür-
de karar olmadığı açıktır.
Bu durumda, yasaya aykırı şekilde yıkılarak zarar gören kısımların be-
delinin dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre ... lira olduğu anlaşıl
dığından, tazminat isteminin ... liralık bölümünün kabulüyle bu mikta-
rın davacılara ödenmesine,
Davacıların ... liranın dışında kalan ... liralık tazminat istemine ge
lince;
Davalı idareyle yapılan sözleşme uyarınca, sürenin bitiminde söz konu-
su yazlık sinemanın sökülüp götürüleceği ve taşınmazın tahliye edilece
ği ihtilafsız bulunduğundan davalı idarece yıktırılmayan ve zarar ve-
rilmemiş bulunan bölümler nedeniyle tazminat ödenmesi mümkün olmayıp,
davanın ... liralık tazminat istemine yönelik bölümünün ise reddine,
karar verildi.
BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA