kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1998 411 1996 3705 13/02/1998
 
KUYUMCULUK İŞİYLE UĞRAŞAN DAVACININ GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94/13 MAD-
DESİNE İSTİNADEN BEYAN EDEREK ÖDEDİĞİ GELİR STOPAJ VERGİSİNE KARŞI DA-
VA AÇMA HAKKININ TEVKİFAT YAPAN DAVACIYA DEĞİL FAZLA KESİNTİ YAPILMASI
NEDENİYLE MAL VARLIĞINDA EKSİLME MEYDANA GELEN KUYUMCUYA ALTIN SATAN
KİŞİLERE AİT OLDUĞU HK.<
Yükümlünün Gelir Vergisi Kanununun 94/13. maddesine istinaden beyan e-
derek ödediği gelir stopaj vergisinin red ve iadesi talebinin idarece
reddine karşı açılan davayı; davacının muhtasar beyanname ile beyan e-
derek ödediği vergiler kendi ödediği bir vergi olmayıp, mal mübayaa-
sında bulunduğu şahıslara ait olduğu, dava açma hakkı da tevkifat ya-
pan davacıya değil fazla kesinti yapılması nedeniyle mal varlığında
eksilme meydana gelen kuyumcuya altınları satan muhtelif kişilere ait
olduğu, bu nedenle, kanunen sadece vergiyi kesip yatırmakla yükümlü
bulunan davacının, bu vergileri herhangi bir nedenle geri isteme hakkı
bulunmadığı gerekçesiyle reddeden Bursa Vergi Mahkemesinin 5.1.1996
gün ve 1996/14 sayılı kararının; kuyumcuya altın satan açısından arızi
kazanç meydana gelmediğinden vergi tevkif edilmemesi gerektiği, matrah
olarak ödenen vergilerin iade edilmesi gerektiği ileri sürülerek bo-
zulması istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açık-
lanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de
uygun görülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen
iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadı-
ğından temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:97) (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA