kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1983 6865 1980 11229 18/10/1983
 
1- USULÜNE UYGUN OLARAK ALINAN RAPORLARIN ÇEKİLMİŞ SAYILMAYA NEDEN OLA
MAYACAĞI,
2- BULUNDUKLARI YERDEN BAŞKA YERLERDEKİ GÖREVLERE NAKLEDİLEN MEMURLA-
RIN AYLIKLARININ, YENİ GÖREV YERİNDE ÖDENECEĞİ HK.<
Davacının görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin davalı Milli Eğitim Ba
kanlığı işleminin iptali ile ödenmeyen Temmuz-Ağustos 1979 aylarına
ait aylıklarının ödenmesi ve aylıklarının yeni görev yerinde ödeneceği
ne ilişkin davalı Hatay Valiliği işleminin iptali isteğinden ibarettir
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94.maddesinin 2.fıkrasında, mezu
niyetsiz ve kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk
edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde yazılı mü
racaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunulmuş sayılacağı hük-
me bağlanmıştır.
Diğer taraftan İstirahati Gerçekleştiren Hastalık Halinde Raporları Ve
recek Hekim ve Sağlık Kurumları Yönetmeliğinin hastalık sebebiyle veri
lecek izin süresine ilişkin 4.maddesinin (B) bendinde hastalık sebebiy
le tek tabibin 20 güne kadar istirahata lüzum gösterebileceği belirtil
miştir.
Aynı Yönetmeliğin hastalığın devamı halinde verilecek istirahat rapor-
larına ilişkin 5.maddesinde ise; "Sağlık kurumu olmayan yerlerde veya
hastanın nakline imkan bulunmayan hallerde tabipler 20 güne kadar, sağ
lık memuru, hemşire ve ebeler 7 güne kadar daha istirahate lüzum göste
rebilirler. Bu takdirde ikinci istirahat lüzumunu belirten belgelerin
muteber olabilmesi için, bunların, kurumun veya sağlık ve Sosyal Yar-
dım Müdürlüğünün tayin edeceği hastane Sağlık Kurulunca incelenip onan
mış olması gerekir" hükmü yer almış bulunmaktadır.
Devlet Memurlarının tedavi yardımı ve cenaze giderleri yönetmeliğinin
8.ve 9.maddelerinde ise, memurun görevli bulunduğu yer dışında hasta-
lanması halinde hengi mercilere başvuracağı ve bu mercilerin memuru
hangi sağlık kurumlarına sevk edeceği ayrıntılarıyla açıklanmıştır.
Dava dosyasında bulunan ve davacı hakkında tesis olunan işleme esas
teşkil eden Hükümet tabipliğinden alınan 8.5.1979 tarihli ve 15 günlük
Devlet Hastanesinden alınan 21.5.1979 tarihli ve 15 günlük, 4.6.1979
tarihli ve 20 günlük, 22.6.1979 tarihli ve 10 günlük raporların sevke
yetkili merciler tarafından havale işleminin yapılması sonucu alındığı
anlaşılmıştır.
Yönetmeliğin yukarıda açıklanan 5.maddesinde, sadece sağlık kurumu ol-
mayan yerlerde veya hastanın nakline imkan bulunmayan hallerde tek ta-
bip tarafından ikinci defa verilen istirahat raporlarının sağlık kuru-
lunca onanması şartı getirilmiştir. Anılan hükmün sağlık kurumu bulu-
nan yerlerden verilen raporlarla bir ilgisi bulunmadığı gibi söz konu-
su yönetmelikte sağlık kurumu olan yerlerden alınan ikinci istirahat
raporlarının muteber olabilmesi için sağlık kurulundan alınması gereke
ceği yolundada herhangi bir hüküm yer almamıştır.
Bu nedenle Hükümet Tabipliğinden 8.5.1979 tarihli N.V.D. teşhisi ile
verilen 15 günlük istirahat raporundan sonra Devlet Hastanesinden
21.5.1979 tarihinde Neurovegetative Dy Stoni teşhisi ile verilen 15
günlük istirahat raporunun geçerli olmadığı yolundaki davalı idarenin
iddiası yerinde görülmemiştir.
Diğer taraftan yönetmeliğin yukarıda açıklanan 4.maddesinden tek dokto
run 20 güne kadar istirahat raporu vermeye yetkili olacağı, davacıyada
ayrı ayrı hastalıklardan Devlet Hastanesince 4.6.1979 ve 22.6.1979 ta-
rihli raporlarının verildiği anlaşıldığından ve ayrıca yönetmeliğin 5.
maddesine görede aynı hastalığın devamında sağlık kurumu olmayan yer-
lerde veya hastanın nakline imkan bulunmayan hallerde verilecek ikinci
raporların Sağlık Kurulunca onanması şartı olup, ayrı ayrı hastalıklar
dan verilecek ikinci raporların sağlık kurulunca onanmasına gerek bu-
lunmadığından davacının almış olduğu 3.ve 4. raporlarıda geçersiz ka-
bul etmek mümkün bulunmadığından davacının almış olduğu raporları ge-
çersiz kabul edip görevden çekilmiş sayılmasında mevzuata uyarlık bu-
lunmamaktadır.
Davacının aylıklarının yeni görev yerinde ödeneceğine ilişkin işlemin
iptali isteğine gelince;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 169.maddesinin 1.fıkrasında "Bu-
lundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62.maddede
belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan aday ve asıl me-
murların aylıkları, işe başladıkları tarihi kovalayan ay başından iti-
baren yeni görev yerinde ödenir. Bunların atama emirlerinin kendileri-
ne tebliğ tarihi ile yeni görevlerinde aylığa hak kazandıkları tarih a
rasında geçen süreye ait aylıkları yeni görev yerinde kadro tasarrufla
rından karşılanır" hükmü yer almıştır.
Davacının Gökdere köyü ilkokulu müdürlüğünden Doğanköy ilkokulu öğret-
menliğine nakline ilişkin işlemin 25.5.1979 tarihinde kendisine tebliğ
edilmek istendiği ancak tebellüğden imtina ettiği ve durumunun bir tu-
tanak ile tesbit edildiği ve 1.6.1979 tarihindede ilişiğinin kesildiği
dava dosyasının incelenmesinden anlaşılmaktadır.
Bu durumda başka yerdeki bir göreve nakledilen davacının eski görevi
ile ilişiği kesildikten sonraki aylıklarının yeni görev yerinde ödene-
ceği tabi olduğundan iptali istenen işlemde yukarıda yer alan 657 sayı
lı kanunun 169.maddesine aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davacının görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin
davalı Bakanlık işleminin iptaline ve ödenmeyen Temmuz ve Ağustos 1979
aylıklarına ait aylıklarının davacıya ödenmesine; Aylıklarının yeni gö
rev yerinde ödeneceğine ilişkin davalı Valilik işleminin iptali isteği
nin ise reddine karar verildi.
RD/ZK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA