kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1985 1199 1983 4595 07/10/1985
 
ÖDEME EMRİNE KARŞI AÇILAN DAVANIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNÜN VERGİ MAHKEMESİ
HEYETİNİN GÖREV VE YETKİSİNE GİRDİĞİ, TEK HAKİM TARAFINDAN KARAR VERİ-
LEMİYECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık; 1977-1978 yılları Emlak Vergisi borcundan dolayı yÜkÜmlÜ a
dına düzenlenen ödeme emrinin iptaline ilişkin Vergi Mahkemesi Hakimle
rinden biri tarafından verilen kararın bozulması isteminden ibarettir.
2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahke-
melerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7/2. maddesinde, ka-
zançları götürü usulde tesbit edilen mükelleflerin sınıf ve dereceleri
nin tesbitine ilişkin işlemlere karşı açılan davalar ile her türlü ver
gi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları
toplamı yetmişbeşbin lirayı geçmeyen tarhlara karşı açılan davaların
vergi mahkemesi hakimlerinden biri tarafından çözümleneceği öngörül-
müş, 8.maddenin (a) fıkrasında da, Vergi Mahkemelerinde tek hakim tara
fından 7.madde hükümleri uyarınca verilen kararların itirazı üzerine
Bölge İdare Mahkemelerince inceleneceği ve kesin olarak hükme bağlana-
cağı açıklanmıştır.
Olayda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun
uygulanmasından doğan uyuşmazlık konusu ödeme emri safhası, bir tarh
işlemi sayılmadığından, davanın görüm ve çözümü anılan yasanın 6.7.ve
8.maddelerinin yorumu ile bir başkan ve iki üyeden oluşan Vergi Mahke-
mesi heyetinin görev ve yetkisine girdiği halde, tek hakim tarafından
verilen kararla iptal edilmesinde yasal isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, tek hakim tarafından verilen kararın mahkeme ku-
rulunca yeniden bir karar verilmek üzere bozulmasına, dosyanın uyuşmaz
lığı çözümlemekle görevli Vergi Mahkemesi Başkanlığına gönderilmesine
karar verildi.


RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA