kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1987 1048 1987 174 12/11/1987
 
MÜLKİYETİ BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN 2981 SAYILI YASA UYGULAMASI SONUCU
ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TAHSİSİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVA-
NIN İDARİ YARGININ GÖREVİNE GİRDİĞİ HK.<
Dava, taşınmazın 2981 sayılı Yasaya göre ... isimli kişiye tahsisine
ilişkin işlemin iptali isteğiyle açılmış, İdare Mahkesince; tapu tah-
sis ve tescil işleminin özel hukuk hükümlerinden kaynaklandığından ve
bu işlemlere ilgili uyuşmazlıklar kamu hukuku alanına giren bir Yasaya
göre değil, İdare ile şahıs arasındaki özel hukuk kurallarına dayanan
bir işlem olduğundan, görüm ve çözümünün idari yargının değil, adli
yargının görev alanında kaldığı gerekçesiyle davanın görev yönünden
reddine karar verilmiş ve bu karar davacı tarafından temyiz edilmiş-
tir.
2577 sayılı Yasanın 2.maddesinde; idari işlemler hakkında yetki, şe-
kil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı oldukla-
rından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından
açılan iptal davaları idari dava türleri arasında sayılmış, 2576 sayı-
lı Yasanın İdare Mahkemelerinin görevlerine ilişkin 5.maddesinde de
vergi uyuşmazlıklarıyla ilk derece Danıştay'da çözÜmlenecek olanlar
dışındaki iptal davalarını İdare Mahkemelerinin çözümleyeceği kurala
bağlanmıştır.
Mülkiyeti belediyeye ait bulunan taşınmazın 2981 sayılı Yasa uygulama-
sı sonucu ... isimli kişiye tahsisine ilişkin işlem idari davaya konu
olabilecek nitelikte bir idari işlem olduğundan, söz konusu taşınmaz
üzerinde yapısı bulunan davacının hak sahipliğinin dikkate alınmadığı-
nı öne sürerek açmış olduğu bu davanın İdare Mahkemesinde görülüp çö-
zümlenmesi gerekirken, adli yargı yerinin görevine girdiği gerekçesiy-
le görev yönünden reddedilmesinde isabet görülmemiştir.
Kaldı ki, davacı tapu tescilinin iptali isteğiyle ayrıca adli yargı
yerinde dava açmış olduğunu ve bu davanın sonucunun beklendiğini tem-
yiz dilekçesinde belirtmiş bulunmaktadır.
Açıklanan nedenle temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulmasına
karar verildi.


(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA