kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1984 4671 1980 2787 26/12/1984
 
D.P.T.MÜSTEŞARLIĞI EMRİNDE 99 SAYILI KANUNUN 1.MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞ
ME İLE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN, SÖZLEŞME SÜRESİ BİTMEDEN KURUMUNA
İADE EDİLEBİLECEĞİ HK.<
Davalı idarede sözleşmeli personel olarak görev yapan davacı, sözleşme
süresi sona ermeden ilişkisinin kesilmesi ve kurumuna iade edilmesi iş
leminin iptalini istemektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesi hükmüne göre idarele-
rin özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici iş
lem için yine aynı maddede yazılı şekle riayet etmek suretiyle sözleş-
meli personel istihdam etmeleri mümkün bulunmaktadır.
Sözleşmeli personel geçici işlerde, geçici süre ve belirli alanlarda
çalıştırılacak kimseler olduğundan işin sona ermesi hizmetine ihtiyaç
kalmaması hallerinde sözleşmenin sona ereceği tabiidir. Nitekim davacı
nın imzaladığı hizmet sözleşmesinin 12.maddesinde, ilgilinin veya kuru
munun talebi veya teşkilatın isteği üzerine her zaman için ilgili kuru
muna iade edilebileceği belirtilmiş, Devlet Planlama Teşkilatında ça-
lıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin hizmet sözleşmesi esasları
taslağının 5.maddesinde de "99 sayılı kanunun 1. ve 91 sayılı kanunun
19.maddelerine göre çalıştırılanlar kendilerinin veya kurumlarının ta-
lebi veya Devlet Planlama Teşkilatının isteği üzerine her zaman için
kurumlarına iade edilebilirler" hükmü konulmuştur. Bu durumda; TEK Ge-
nel Müdürlüğünde elektrik mühendisi olarak çalışmakta iken 99 sayılı
kanunun 1.maddesi uyarınca özlük ve memuriyet hakları mensup olduğu i-
darece saklı tutulmak suretiyle DPT müsteşarlığı emrinde sözleşme ile
istihdam edilen davacının müsteşarlıkla ilişkisinin kesilerek kurumuna
iadesinde mevzuata aykırılık görülmediğinden davanın reddine karar ve-
rildi.
AZLIK OYU:
Davalı idare 99 sayılı yasasının 1.maddesi uyarınca sözleşmeli olarak
çalıştırdığı kimi kamu görevlisinin sözleşmesini feshederek kurumuna
iade etmiş davacı hakkında da bu işlemi uygulamıştır. Devlet Planlama
Teşkilatı bu uygulaması ile sözleşmeli, personel istihdamını genelde
kaldırmamış, sadece belirli bazı sebeplerle bir kısım uzman ve görev-
linin sözleşmesini feshetmiş yada yenilememiştir.
Gerek Devlet Memurları yasasında, gerekse özel yasalarda sözleşmeli
personel istihdamının kabul edilmesinin nedeni, özel bir meslek bilgi-
sine ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren kamu hizmetlerinde, idarenin devlet
memurları için getirilen sınırlı Mali olanaklarla bağlı olmaksızın, ye
tenekli kişilerden yararlanabilmesini sağlamaktır. Sözleşmeli personel
çalıştırılması veya yapılmış sözleşmelerin uzatılması idarenin takdir
yetkisi içindedir. Ancak konu idari yargı önüne getirildiğinde sözleş-
menin uzatılmamasına neden olarak idare tarafından öne sürülen hususla
rın maddi ve hukuki yönden incelenip değerlendirilmesi gerekir.
Aksi halde amacı yukarıda açıklanan bu yetki keyfi bir yetki haline
dönüşür.
Bilindiği üzere idarenin takdir yetkisinin amacı içinde, kamu yararına
uygun olarak kullanılması gerekir. Bu amaç dışına çıkıldığında, örne-
ğin takdir yetkisi siyasi yada kişisel nedenlerle uygulandığında işlem
maksat yönünden yasaya aykırı olur.
İncelenen dava dosyasında, davacıya yüklenen ve işleme esas alınan hu-
susların sabit olmadığı, esasen bunların sözleşmenin uzatılmamasına
hukuki sebep teşkil etmediği, dava konusu işlemin hizmet gerekleri dı-
şında başka amaçlarla tesis edildiği anlaşılmıştır.
Dava konusu işlemin bu nedenlerle iptali gerekeceği oyu ile çoğunluk
kararına katılmıyorum.(MS/ZK)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA