kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1986 2974 1986 3423 12/11/1984
 
İNŞAATTA KULLANILACAK MALZEMELERİ MUHAFAZA GÖREVİ BULUNAN YÜKLENİCİ
ŞİRKETİN İŞGAL HARCININ YÜKÜMLÜSÜ OLACAĞI HK.<
İstem, Ulutan Barajı isale hattı inşaatında kullanılacak boruların umu
ma tahsisli yerde stok edilerek 1.11.1985 - 31.12.1985 tarihleri ara-
sında işgal edilmesi nedeniyle İller Bankası Genel Müdürlüğü adına ta-
hakkuk ettirilen İşgal Harcını onayan Vergi Mahkemesi kararının bozul-
masına ilişkindir.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52.maddesinde, Belediye sınır
ları içinde bulunan yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait
yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için geçici olarak işgal
edilmesinin İşgal Harcına tabi olduğu, 53.maddesinde ise, İşgal Harcı-
nı, işgal edenlerin ödemekle yükümlü oldukları hükme bağlanmıştır.
Olayda, Zonguldak, Kilimli, Çatalağzı Belediyelerinin içme suyu ihtiya
cını sağlamak için ihale edilen Ulutan Barajı isale hattı inşaatı nede
niyle İller Bankası Genel Müdürlüğü ile işin yüklenicisi Yağmur İnşaat
ve Ticaret Kollektif Şirketi arasında yapılan sözleşmenin 20.maddesine
göre, yüklenici, Bankaca kendisine veya vekiline teslim edilebilecek
olan bütün malzemeyi azami dikkat, özen ve basiretle taşıma ve fenni
esaslara uygun şekilde muhafaza etmek ve bunun için gereken tedbirleri
almak ve işlemleri yapmakla yükümlü olduğuna ve İller Bankası Genel
Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığınca sipariş edilen malzemeler, İş-
gal Harcı tahakkukundan önce Ümran Spiral Kaynaklı Boru Sanayii A.Ş.
tarafından Yağmur İnşaat ve Ticaret Kollektif Şirketine, taraflarca im
zalı tutanaklarla teslim edildiğine göre, inşaatta kullanılacak malze-
meyle, tesliminden sonra ilgisi kalmayan İller Bankası Genel Müdürlüğü
nün İşgal Harcının yükümlüsü olarak kabulü mümkün olmayıp, sözleşme
hükümlerine göre malzemelerin tesliminden sonra muhafaza görevi bulu-
nan yüklenici şirketin İşgal Harcının yükümlüsü olduğu sonucuna varıl-
dığından, İller Bankası Genel Müdürlüğü adına yapılan tarhiyatı onayan
Vergi Mahkemesi kararında kanuna uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile, Vergi Mahkemesi ka-
rarının bozulmasına, tarhiyatın terkinine karar verildi.


BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA