kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1991 201 1990 2286 30/01/1991
 
DAVACININ, EMEKLİ SANDIĞINCA EMEKLİLİK TAHSİSİ YAPILAN EŞİNDEN DOLAYI
ALMIŞ OLDUĞU SAĞLIK KARNESİNİN, BAĞ-KUR İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞI SO-
NUCU SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA OLANAĞININ DOĞDUĞUNDAN BAHİSLE GE
Rİ ALINMAYACAĞI HK.<
Davacının 1.derecenin 4.kademesinden emekli olan eşi nedeniyle haiz ol
duğu sağlık karnesinin, Bağ-Kur'da isteğe bağlı sigortalı olması ve
sağlık sigortasından yararlanma olanağının doğması üzerine iade edilme
sinin istenilmesine dair davalı idare işleminin iptali istemiyle açı-
lan dava sonucunda, İdare Mahkemesince, Bağ-Kur yasasına göre, diğer
sosyal güvenlik yasası olan 5434 sayılı yasadan yararlanan davacının
Bağ-Kur'un sağlık yardımını alamayacağı, Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yö-
netmeliğinde de bu durumda olan kimselerden prim kesilemiyeceğinin ön-
görüldüğü, 1.derecenin 4.kademesinden emekli olan eşi nedeniyle 1.sı-
nıf sağlık hizmetinden yararlanan davacının Bağ-Kur'a kayıtlı olması
nedeniyle cezalandırılması anlamına gelebilecek böyle bir uygulamanın
adil olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen
kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3622 sayılı Kanun ile deği
şik 49.maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkün-
dür.
Bozulması istenen karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sü-
rülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte gö-
rülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen kararın
onanmasına karar verildi.


BŞ/SE
(DAN-DER, SAYI:82-83)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA