kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1987 605 1986 1360 09/06/1987
 
İLÇEDE BULUNAN HAZİNE ARAZİSİNİN KAPSAMA ALINMASINA İLİŞKİN İMAR PLA-
NINA YAPILAN İTİRAZIN REDDİ YOLUNDAKİ BELEDİYE MECLİSİ KARARINA KARŞI
MAL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DAVA AÇMA EHLİYETİ BULUNDUĞU HK.<
Dava, hazineye ait taşınmazların kapsama alınmasına ilişkin imar pla-
nına yapılan itirazın reddi yolundaki Belediye Meclisi kararının ipta-
li dileğiyle açılmış, İdare Mahkemesince; 2996 sayılı Yasanın 20.mad-
desi uyarınca Defterdarlar İl ve İlçeler teşkilatının amiri ve Maliye
ve Gümrük Bakanlığının ildeki en büyük memuru olduklarından Malmüdür-
lerine İdare Mahkemelerinde uyuşmazlık yaratabilme konusunda yasa ile
verilmiş herhangi bir yetkili bulunmadığı gerekçesiyle Malmüdürlüğü
tarafından açılan dava ehliyet yönünden reddedilmiş, karar davacı ida-
re tarafından temyiz edilmiştir.
4353 sayılı Kanunun 5797 sayılı Kanunla değişik 22.maddesinde, "İdari
davaların açılması, idareler aleyhine açılan bu nevi davaların takip
ve müdafaası daire amirlerine veya bu dairelerin bağlı bulundukları
Bakanlıklar Hukuk Müşavirlerine ait olup, Danıştay'daki duruşmalarda
bu daireler, kendi amirleri veya hukuk müşavirleri ve hukuk müşaviri
teşkilatı olmayan dairelerde ilgili şube amiri tarafından temsil olu-
nur..." denilmiş, 2996 sayılı Maliye Vekaleti Teşkilat ve Vazifeleri
Hakkında Kanunun 27.maddesinde de ilçelerde Malmüdürünün idaresi al-
tında vergi sdaireleri ve gereken yerlerde milli emlak memurluklarının
bulunacağı, Malmüdürünün ilçe teşkilatının amiri olup muamelelerin Ka-
nun hükümleri dairesinde cereyan eylemesini temin etmek, emri altında-
ki memurlardan kanuna uygunsuz hareketleri görülenler hakkında takibat
ta bulunmak görevleriyle ödevli olduğu kuralı yer almıştır.
Bu itibarla, ilçe maliye teşkilatının amiri olan Malmüdürünün, bulun-
duğu ilçede hazineyi ilgilendiren konularda idari dava açmaya yetkili
bulunduklarının kabulü zorunlu olup, mahkemece hazineye ait taşınmaz-
larla ilgili imar planının iptali istemiyle Malmüdürünce açılan dava-
nın ehliyet yönünden reddine isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, işin esasının incelenerek karar verilmek üzere
temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verildi.


(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA