kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1994 2203 1994 1511 28/06/1994
 
1) YENİDEN DEĞERLEME YAPILDIKTAN SONRA OTOMOBİLİN YENİ DEĞERİNDEN, BİR
ÖNCEKİ YIL AYRILAN AMORTİSMAN DEĞERİ TENZİLİ EDİLDİKTEN SONRA AZALAN
BAKİYELER USULÜNE GÖRE AMORTİSMAN AYRILABİLECEĞİ,
2) AMORTİSMANA TABİ KIYMETLERİN SATILMASINDAN ELDE EDİLEN KARIN, SATI-
LAN İKSİSADİ KIYMETLERİN YENİLENMESİ İŞİN MAHİYETİNE GÖRE ZARURİ OLMA-
SI VEYA BU HUSUSTA İŞLETMEYİ İDARE EDENLERCE KARAR VERİLİP TEŞEBBÜSE
GEÇİLMİŞ OLMASI HALİNDE YENİLEME GİDERLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE YENİLEME
FONU OLARAK AYRILABİLECEĞİ HK.<
Mercedes-Benz, Ünite (otobüs, kamyon, otomobil) ile yedek parça satışı
ve servisi işiyle uğraşan yükümlü şirket adına 1990 takvim yılına iliş
kin olarak ikmalen salınan kurumlar vergisi ve geçici vergi ile kesi-
len kusur cezalarına karşı açılan davayı; Vergi Usul Kanununun 315.mad
desinde, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden isteyenle-
rin, amortismana tabi iktisadi değerleri azalan bakiyeler üzerinden
amortisman ayırmak suretiyle yok edebileceklerinin hükme bağlandığı,
yükümlü şirketin 1989 yılında satın aldığı ve aktifine kaydettiği Mer-
cedes-Benz otomobil için azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayır
maya karar verdiği, ve 1989 yılında % 50 oranında amortisman ayırdığı,
1990 yılında ise yeniden değerleme yaptıktan sonra otomobilin yeni de-
ğerinin, bir önceki yıl ayrılan amortisman değerini tenzil etmeden
amortisman ayırdığı anlaşıldığından fazladan ayrılan amortisman tutarı
nın 1990 yılı dönem kazancına ilave edilmesinde isabetsizlik bulunmadı
ğı, Vergi Usul Kanununun 328.maddesine göre, amortismana tabi kıymetle
rin satılmasından elde edelin karın normalde kar zarar hesabına geçi-
rilmesi gerektiği, ancak satılan iktasadi kıymetlerin yenilenmesi,
işin mahiyetine göre zaruri olur veya bu huusta işletmeyi idare eden-
lerce karar verilip teşebbüse geçilmiş olursa, bu takdirde satıştan ta
hassül eden karın yenileme giderlerini karşılamak üzere yenileme fonu
olarak ayrılabileceği, yükümlü şirketin ihtiyacı olan bir iktisadi kıy
meti yenileme amacıyla bu fonu ayırmadığı, şirket yetkilisinin de ifa-
de ettiği gibi nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla otomobilin satıldı
ğı, otomosilin satıldığı tarihte şirketin iki adet binek otomibile da-
ha sahip olduğu, ayrıca yeni bir otomobil satın almak için de bir te-
şebbüsün olmadığı, bu nedenle sözkonusu otomobil için ayrılan yenileme
fonunun dönem kazancına ilave edilmesinde yasaya aykırı bir durumun bu
lunmadığı, geçici verginin ancak bir önceki yıl beyannameleri esas alı
narak hesaplanıp tahsil edilebileceği, kanunda ikmalen ve re'sen yapı-
lan tarhlarda ayrıca geçici verginin hesaplanacağı yönünde açık veya
zımni bir hükmün bulunmadığı, bu durumda salınan kusur cezalı geçici
vergide yasal isabet görülmediği gerekçesiyle kısmen kabul eden Konya
Vergi Mahkemesinin 2.4.1993 gün ve 1993/228 sayılı kararının; vergi da
iresince, vergi inceleme raporuna dayanılarak yapılan tarhiyatın aynen
onanması gerektiği, yükümlü şirket tarafından ise, fazla ayrılan amor-
tismanın hesabında hata yapıldığı, 25.10.1990 tarihli yönetim kurulu
kararıyla otomobil satışından doğar karın yenileme fonuna aktarılması-
na karar verildiği ileri sürülerek bozulması istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Kon
ya Vergi Mahkemesinin 2.4.1993 gün ve E:1992/869, K:1993/228 sayılı ka
rarı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup,
temyiz istemlerine ilişkin dilekçelerde ileri sürülen iddialar sözü ge
çen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz is-
temlerinin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.

ŞT/ES

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA