kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1992 2649 1991 2512 05/11/1992
 
BELEDİYENİN TÜM TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL VARLIKLARI İLE GELİRLERİNİN
BİR KAMU HİZMETİNE AYRILMASINA BELEDİYE MECLİSİNCE KARAR VERİLEBİLECE-
Ğİ HK.<
Belediyenin tüm taşınır, taşınmaz mallarının, her türlü gelirlerinin
ve şirket paylarının kamu hizmetine ayrılmasına ilişkin Belediye Encü-
meni kararlarını, 1580 sayılı Yasanın 19/7.maddesi ile belediyelere
tanınan hak ve yetkinin, kamu yararı açısından zorunlu ve bir veya
birkaç hizmetin yürütülmesi için bir kısım gelirlerin bu hizmete ay-
rılması ile sınırlı olduğu, kamu hizmetinin niteliği belirtilmeden,
tüm belediye gelir ve mal varlıklarının kamuya ayrılmasında yasanın
amacına uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal eden Eskişehir İdare
Mahkemesinin 27.2.1991 gün ve 1991/143 sayılı kararının temyizen ince-
lenerek bozulması istemidir.
Uyuşmazlık, belediyenin tüm gelir ve mal varlıklarının, 1580 sayılı
Yasa uyarınca kamu hizmetlerine verilmesine ilişkin Belediye Encümeni
kararından doğmuştur.
Temyizen incelenerek bozulması istenilen İdare Mahkemesi kararı ile,
1580 sayılı Yasanın 19/7.maddesi kuralının, bir kısım gelirlerin kamu
yararına kamunun belirli hizmetine ayrılması ile sınırlı olduğu, kamu
hizmetinin niteliği belirtilmeden ve tüm mal varlığı ve gelirlerini
kapsayacak şekilde genişletilemeyeceği gerekçesiyle dava konusu Bele-
diye Encümeni kararları iptal edilmiştir.
Olayda, belediyenin kamulaştırdığı taşınmazlar nedeniyle, bedel artı-
rılması davası sonucu, ilgililere ödenmesi gereken paranın icra aşama-
sından öne sürülen, taşınır ve taşınmaz mallar ile gelirlerin kamuya
ayrıldığı yolundaki kararlar, Belediye Encümenince alınmıştır. Oysa
1580 sayılı Yasanın 70/11.maddesi uyarınca bu konuda karar verme yet-
kisi sadece Belediye Meclislerine aittir.
Bu durumda iptali istenilen kararlarda, yetki yönünden de Yasaya uyar-
lık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddine karar verildi.
(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA