kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1984 1934 1984 245 01/06/1984
 
YÜKÜMLÜNÜN BİLİNEN ADRESİNDE HANGİ SEBEPLE BULUNAMADIĞINI AÇIKÇA TES-
BİT ETMEYEN TUTANAĞA DAYANILARAK İLAN YOLUYLA TEBLİĞ YAPILAMAYACAĞI
HK.<
Uyuşmazlık, mükellef adına salınan emlak alım vergisi ile kesilen ku-
sur cezasına ilişkin ihbarnamelerin ilan yolu ile tebliğ edilerek iti
razsız kesinleşmesi üzerine düzenlenen ödeme emrine ilişkin bulunmakta
dır.
Vergi Usul Kanununun 102.maddesinin 2.fıkrasında, muhatabın zarf üze-
rinde yazılı adresini değiştirmesinden dolayı bulunamamış olması halin
de posta memurunun durumu zarf üzerine yazacağı ve mektubun posta ida-
resinde derhal tebliği yaptıran daireye geri gönderileceği, 3.fıkrasın
da muhatabın geçici olarak başka bir yere gittiğinin bilinen adreste
bulunanlar veya komşuları tarafından bildirilmesi halinde keyfiyetin
ve beyanda bulunanın kimliğinin tebliğ alındısına yazılarak altının be
yanı yapana imzalatılacağı, imzadan imtina ederse, tebliği yapanın bu
ciheti şerh ve imza edeceği ve tebliğ edilemeyen evrakın çıkaran merci
e iade olunacağı, 4.fıkrasında da muhatabın geçici olarak başka bir ye
re gitmesi nedeni ile bulunamaması halinde ikinci bir kez tebliğe çıka
rılacağı ve ikinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeple tebliğ
edilemeyerek iade olunursa tebliğin ilanyolu ile yapılacağı açıklanmış
aynı kanunun 107.maddesinde de posta ile tebliğ yapılmasının müşkül ve
faydasız görülmesi hallerinde veyahut özel veya acele hallerde Maliye
Bakanlığının tebliğleri posta yerine memur vasıtasıyla yaptırmaya yet-
kili bulunduğu ve bu hükmün uygulanmasında da bu kısımdaki tebliğ esas
larına uyulacağı belirtilmiş bulunmaktadır.
Dosyanın incelenmesinden uyuşmazlık konusu vergi ve ceza ihbarnameleri
nin yukarda sözü edilen 107.madde hükmüne göre mükellefin bilinen adre
sinde tebliğine tevessül edildiği, "bulunamamıştır" şerhi olan ve muh-
tar tarafından onaylanan adres tesbit tutanağına dayanılarak ilan yolu
ile tebliğ cihetine gidildiği, buna karşın ödeme emrinin aynı adreste
tebliğ edildiği anlaşılmış olup yukarda sözü edilen 102.maddede muhata
bın adresinde değişiklik sebebiyle bulunamaması hali ile geçici olarak
başka bir yere gitmesi sebebiyle bulunamaması halinde uygulanacak esas
ların ayrı ayrı düzenlenmiş olması karşısında tebliğe tevessül edilen
adreste mükellefin hangi sebeple bulunmadığını açıkça tesbit etmeyen
tutanağa dayanılmak suretiyle ilanen tebliğ cihetine gidilmesi ve bu
şekilde kesinleşen amme alacağı için ödeme emri düzenlenmesinde yasa
hükümlerine uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan sebeplerle temyiz isteğinin kabulü ile Vergi Mahkemesi kara-
rının bozulmasına, ödeme emrinin iptaline karar verildi. RD/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA