kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1997 801 1995 3531 05/03/1997
 
GERÇEK USULDE MÜKELLEFİYET TESİSİ YOLUNDA YAPILAN İŞLEME KARŞI DAVA A-
ÇILMAYARAK İŞLEM KESİNLEŞSE DAHİ TARHİYAT YAPILMASI ÜZERİNE GERÇEK U-
SULDE VERGİLENDİRİLİP VERGİLENDİRİLME YAPILMASININ HUKUKA UYGUN OLMA-
DIĞI KONUSUNUN İNCELENEMEYECEĞİ HK.<
Kahvehane işletmeciliğinden dolayı 21.1.1992 tarihinde götürü usulde
mükellefiyet tesis ettiren davacının işinin başında bulunmadığı gerek-
çesiyle işe başlama tarihi itibariyle gerçek usulde mükellefiyete alı-
narak beyanname vermediğinden bahisle adına re'sen salınan gelir ver-
gisi ile kesilen kaçakçılık cezasına karşı açılan davayı; 193 sayılı
Gelir Vergisi Kanununun 47.maddesinin 1.bendinde; kendi işinde bilfiil
çalışmak veya bulunmak işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seya-
hat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi za-
ruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bu-
lunmamanın bu şartı bozmayacağının hükme bağlandığı, bu hükümle iş sa-
hibinin işinde bilfiil çalışması veya işinin başında bizzat bulunması
şartı ile işinde işçi ve çırak çalıştırabilmesi imkanının getirildiği,
olayda yaşlı ve malulen emekli olan davacının 21.1.1992 tarihli dilek-
çesine istinaden götürü usulde mükellefiyetinin tesis edildiği, yanın-
da çalışan işçisi oğlunun da götürü ücret usulüne göre vergilendiril-
diğinin anlaşıldığı, davacı nezdinde ... tarihinde düzenlenen ifade
tutanağında, yaşlı olduğu için tam olarak işyerinde bulunamadığı, işçi
olarak çalıştırdığı oğlunun çalışması ve yardımcı olması için faali-
yette bulunduğunu beyan ve ifade ettiği, hal böyle olmasına rağmen da-
valı idarece inceleme tesbitlerine dayanarak davacının işe başlama ta-
rihi itibariyle işinin başında bilfiil bulunmadığından bahisle gerçek
usulde mükellefiyet tesis edilmiş ise de, işe başlama tarihi itibariy-
le kanundaki genel ve özel şartları taşıması nedeniyle götürü usulde
mükellefiyeti tesis edilen davacının işyerinde tam olarak bulunamıyo-
rum şeklindeki ifadesi işyerinde bilfiil çalışmıyor şeklinde yorumlan-
mak suretiyle adına tarhiyat yapılmasının yerinde olmadığı, kaldı ki
götürü usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını ihlal ettiği hiç
bir kuşkuya yer vermiyecek şekilde açıkça tesbitli olmamakla birlikte
ihlal ettiği düşünülse bile Gelir Vergisi Kanununun 50.maddesi hükmüne
göre ertesi takvim yılından itibaren gerçek usulde vergilendirilmesi
gerektiği gerekçesiyle kabul ederek tarhiyatı terkin eden Bursa Vergi
Mahkemesinin 24.4.1995 gün ve 1995/486 sayılı kararının; davacının bi-
lerek ve isteyerek götürü usulde vergilendirmenin şartlarından fayda-
lanabilmek için kasten esas faaliyette bulunacağı adresi bildirmediği,
kahvehaneyi kendisi çalıştırmadığından işe başlama tarihi itibariyle
gerçek usulde mükellefiyet tesis edilmek suretiyle yapılan tarhiyatın
yerinde olduğu ileri sürülerek bozulması istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açık-
lanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de
uygun görülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen i-
ddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadı-
ğından temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.
A Y R I Ş I K O Y
X-Yükümlünün gerçek usulde mükellefiyetinin tesisine ilişkin
vergi dairesi müdürlüğünün 4.2.1993 tarih ve 2154 sayılı yazısı kendi-
sine 6.2.1993 tarihinde tebliğ edilmiş bulunmaktadır.
İdarece tesis edilen bu işlem idari davaya konu olabilecek ke-
sin ve yürütülmesi gereken bir işlem niteliğindedir ve yükümlü tara-
fından dava konusu yapılmıyarak kesinleşmiştir. Yükümlünün ihtilaflı
dönemde beyanname vermemesi nedeniyle re'sen takdir olunan matrah üze-
rinden salınan cezalı vergiye karşı 7.6.1994 tarihinde açtığı davada
mükellefiyet tesisine ilişkin işlemin incelenerek tarhiyatın terkini
yolunda karar verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığından vergi mahke-
mesi kararının bozulması gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.MT/ES

(DAN-DER; SAYI:94)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA