kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1999 211 1998 264 16/04/1999
 
İHRACATI TEŞVİK TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YAPTIĞI KREDİ MUAMELESİ NEDENİY-
LE İŞLEM SIRASINDA ÖDENMEYEN BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNİN
İHRACATI GERÇEKLEŞTİREMEYEN KURUM ADINA SALINMASINDA HUKUKA AYKIRILIK
BULUNMADIĞI HK.<
İhracatı teşvik kararlarından yararlanarak ihracat kredisi alan ancak,
taahhüt ettiği ihracatı gerçekleştiremeyen kurum adına salınan banka
ve sigorta muameleleri vergisi ile kesilen kaçakçılık cezasına karşı
dava açılmıştır.
Davayı inceleyen ... Vergi Mahkemesi, ... günlü ve ... sayılı
kararıyla; tarhiyatın, davacı şirketin ihracatı teşvik belgesine daya-
narak aldığı kredi ile ilgili olduğu banka ve sigorta muameleleri ver-
gisinin mükellefinin, krediyi açan banka olduğu, asıl mükellef yerine
davacı adına vergi salınması, Vergi Usul Kanununun 118 inci maddesinin
1 inci bendi gereğince vergilendirme hatası olduğundan cezalı tarhi-
yatta yasal isabet görülmediği gerekçesiyle cezalı tarhiyatı kaldır-
mıştır.
Vergi dairesi müdürlüğünün temyiz istemini inceleyen Danıştay
Yedinci Dairesi, ... günlü, ... sayılı kararıyla; 89/2 sayılı İhracatı
Teşvik Tebliğinin belirlemiş olduğu teşvik tedbirleri uyarınca vergi-
den müstesna tutulduğu için tahsil imkanı kalmayan vergiden, 6183 sa-
yılı Yasaya göre tahsil yetkisi olmayan krediyi veren bankaları sorum-
lu tutmanın hukuken mümkün olmadığı, mahkemece işin esası hakkında ka-
rar verilmesi gerekirken aksi yönde verilen kararda hukuki isabet gö-
rülmediği gerekçesiyle kararı bozmuştur.
Bozma kararına uymayan ... Vergi Mahkemesi, ... günlü, ... sa-
yılı kararıyla; 6802 sayılı Yasanın 28 inci maddesinde banka ve sigor-
ta muameleleri vergisinin mevzuunun belirtildiği, aynı Kanunun 30 uncu
maddesinde banka ve sigorta muameleleri vergisini bankaların ve sigor-
ta şirketlerinin ödeyeceğinin belirtildiği, bu durumda, banka ve si-
gorta muameleleri vergisinin mevzuuna girmeyen işlem nedeniyle vergi-
nin mükellefi olmayan davacı şirket adına yapılan tarhiyatta yasaya
uygunluk görülmediği gerekçesiyle ilk kararında ısrar etmiştir.
Direnme kararı vergi dairesi müdürlüğü tarafından temyiz edil-
miş ve 89/2 sayılı Tebliğ uyarınca verilen ihracat taahhütnamelerinde
yükümlülerin ihracat esnasında istisna kapsamında olan vergi, resim ve
harçları, ihracatın gerçekleşmemesi halinde, istisnanın uygulandığı
tarih ile tahsilatın yapıldığı tarih arasında geçen süreye göre hesap-
lanan cezaları ile birlikte ödeyeceklerini taahhüt ettikleri ileri sü-
rülerek kararın bozulması istenmiştir.
İhracat teşvik kararlarından faydalanarak ihracat kredisi aldı-
ğı halde taahhüt ettiği ihracatı gerçekleştirmediği inceleme ile tes-
bit edilen davacı adına salınan kaçakçılık cezalı banka ve sigorta
muameleleri vergisini kaldıran vergi mahkemesi ısrar kararı temyiz e-
dilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, yükümlü şirketin bir banka şubesi a-
racılığı ile teşvik belgesi kapsamında ihracat kredisi kullandığı ve
teşvik tedbirleri sebebiyle tanınan vergi, resim ve harç istisnası ne-
deniyle banka ve sigorta muameleleri vergisinin tahsil edilmediği, da-
ha sonra taahhüt hesabının kapatılması sırasında düzenlenen vergi in-
celeme raporu ile ihracatın gerçekleştirilemediğinin tespiti üzerine
teşviklerin geri alınması yoluna gidildiği ve ihracatçı firmadan banka
ve sigorta muameleleri vergisinin ihbarname ile istendiği anlaşılmak-
tadır.
89/2 sayılı İhracatı Teşvik Tebliğinin 2 nci maddesinde, ihra-
catı teşvik tedbirleri sayılmış, 15 inci maddesinde ise ihracatın ban-
ka sigorta muameleleri vergisinden istisna edileceği belirtilmiştir.
Aynı Tebliğin 46 ncı maddesinde ihracat taahhüdünün kapatılma
şekli ve uygulanacak prosedür gösterilmiş ve taahhüdün eksik yerine
getirilmesi ve hiç gerçekleştirilmemesi halinde müeyyide uygulanacağı
hükmüne yer verilmiştir.
Uygulanacak müeyyideler ise Tebliğin 47 nci maddesinde açıklan-
mış ve Tebliğin 15 inci maddesinde tanınan istisnaların, gerçekleşti-
rilmeyen ihracata tekabül eden oranda istisnanın uygulandığı tarih ile
tahsilatın yapıldığı tarih arasındaki gecikme faizi de dikkate alına-
rak 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edileceği belirtilmiştir.
İhracatçı firmalar da Tebliğde öngörülen şekilde verdikleri ih-
racat taahhütnamelerinde teşvik tedbirleri nedeniyle ihracatın gerçek-
leştirilmesi koşuluyla tahsil edilmeyen vergi, resim ve harcı vergiyi
doğuran olayın vuku bulduğu tarih ile tahsilatın yapıldığı tarih ara-
sında geçen süreye göre hesaplanacak cezaları ile birlikte ödeyecekle-
rini kabul ve taahhüt etmişlerdir.
Tebliğde yer alan tüm ödemelerin ihracatçıdan tahsil edileceği
yolundaki düzenleme karşısında, istisna edildiği için peşinen tahsil
edilememiş bulunan verginin ödenmesinden 6183 sayılı Yasaya göre tah-
sil yetkisi olmayan krediyi veren bankaları sorumlu tutmak mümkün ol-
madığından uyuşmazlık konusu verginin ihracatçı firmadan tahsili yolu-
na gidilmesinde hukuka aykırılık görülmemiştir.
Bu nedenle temyiz isteminin kabulüne, tarhiyatın kaldırılması
yolunda verilen ... Vergi Mahkemesinin, ... günlü, ... sayılı kararı-
nın bozulmasına, karar verildi. (DANDER; SAYI:102) YÖ/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA