kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1996 56 1994 110 09/02/1996
 
İHRACAT NEDENİYLE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ ALINABİLMESİ İÇİN FATURA-
LARIN GERÇEĞİ YANSITMASI GEREKTİĞİ HK.<
İhracatı sebebiyle vergi iadesi alan yükümlü şirketin hesaplarının in-
celenmesi sonucunda bazı mal alımlarının gerçek olmadığı, komisyon
karşılığı fatura düzenleyen kişi ve şirketlerden sağlanan faturalara
dayandığının tespiti üzerine, haksız iade alındığı görüşüyle adına
kaçakçılık cezalı katma değer vergisi salınmıştır.
Tarhiyata karşı açılan davayı inceleyen İzmir 2.Vergi Mahke-
mesi, faturaların A.Fehmi Taşkın, Nail Abban, Besler Yem Baykanlar
Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli kişi ve kurumlarca dü-
zenlendiği, bu kişi ve kurumların davacı adına sahte fatura düzen-
ledikleri yolunda bir beyanlarının bulunmadığı, bu kişilerle davacı
şirket arasında irtibat bulunduğu yolunda bir tespit olmadan, varsa-
yımlardan hareket edilerek vergi salınamayacağı görüşüyle tarhiyatı
kaldırmıştır.
Vergi Dairesi Müdürlüğünün bu karara karşı yaptığı temyiz baş-
vurusunu inceleyen Danıştay Dokuzuncu Dairesi 1993/3590 sayılı Kara-
rıyla; 3065 sayılı Kanunun 11.maddesinde ihracat teslimleri ve bu tes-
limlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan
hizmetlerin vergi istisnası kapsamında sayıldığı, aynı Kanunun 32 nci
maddesinde ise, bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15 inci maddeleri uyarınca
vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri
vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin mükellefin vergiye tabi
işlemleri üzerinden hesaplanacak vergiden indirileceği, vergiye tabi
işlemin olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az ol-
ması hallerinde indirilemeyen verginin Maliye Bakanlığınca tespit edi-
lecek esaslara göre bu işlemi yapanlara iade olunacağının hükme bağ-
landığı, gerçekleşmemiş bir teslim ve hizmet dolayısıyla bir katma
değer vergisi ödemesi ve bunun sonucu olarak da bir vergi iadesi söz
konusu olamayacağından öncelikle ihracatla ilgili vergi iadesi istemi-
ne dayanak oluşturan faturaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hususu-
nun saptanması gerektiği, faturaları düzenleyen şahısların komisyon
karşılığında fatura sattıklarını beyan ettikleri, dosyada mevcut fatu-
ra ve çeklerin incelenmesinden ise çek ile yapılan ödemelerin sadece
mal bedelini kapsadığı, katma değer vergisini içermediği, bu durum
karşısında mal alışlarının gerçek olmadığı, düzenlenen faturaların
sahte olduğu ve adı geçen kişi ve kuruluşlar arasında bir irtibat
bulunduğu sonucuna varıldığından mahkemece tarhiyatın terkini yolunda
verilen kararda hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle kararı bozmuş-
tur.
Bozma kararına uymayan İzmir 2.Vergi Mahkemesi 1994/129 sayılı
kararında, inceleme raporu ve eklerinin tetkikinden mükellefiyet tesis
ettirmek suretiyle bastırdıkları faturaları komisyon karşılığında sat-
tıklarını belirtmeleri nedeniyle ve Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin dosya-
larındaki bilgilerin değerlendirilmesinden, davacı kuruma gerçek an-
lamda bir mal satışında bulunmadıkları sonucuna varıldığı için uyuş-
mazlık konusu cezalı verginin salınmasının önerildiği, dava dilekçesi
ile eki belgelerin incelenmesinden ise tarafından satışı yapılan üzüm-
ler için tanzim olunan fatura bedellerinin tamamının çeklerle ödendi-
ği, Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin de yine çekler ile ve mal bedeli ve
katma değer vergisini içerecek miktarda ödeme yaptığı, tahsilatların
muhatapları tarafından yapıldığı, bu durumda, ifadesine başvurulanla-
rın davacı adına sahte fatura düzenledikleri yolunda bir beyanlarının
bulunmaması ve bu kimseler tarafından düzenlenerek sahte olduğu belir-
tilen faturaların tarih ve numaralarının, davacı adına tanzim olunan
faturaların tarih ve numaralarıyla uygunluk göstermemesi, Tarım Ürün-
leri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin düzenlediği fatura bedellerinin vergi-
yi içerecek şekilde nama yazılı çekler ile ödenmesi ve bankalardan
muhatapları tarafından tahsil edilmesi, ayrıca davacı kurum ile bu ki-
şiler arasında irtibat olduğu yolunda bir tespitin de bulunmaması kar-
şısında varsayımlardan hareketle yapılan tarhiyatta yasal isabet bu-
lunmadığı ve terkini gerektiğinden söz ederek davanın kabulü yolundaki
kararında direnmiştir.
Direnme kararı Vergi dairesi müdürlüğü tarafından; faturaların
sahte olduğunun faturayı düzenleyen kişilerce beyan edildiği, fatura-
lar karşılığında düzenlenen çeklerin ise sahte faturaların inandırıcı-
lığının sağlanması amacıyla düzenlenen çekler olduğu, nitekim çeklerin
Coşkun Parmaksız isimli şahıs tarafından tahsil edilmesinin de bu du-
rumun kanıtı olduğu ve iadenin haksız alındığı ileri sürülerek temyiz
edilmiştir.
İhracat sebebiyle vergi iadesi alan yükümlü şirketin işlemleri-
nin incelenmesi sonucunda bazı mal alımlarının gerçek olmadığı, bu a-
lışların komisyon karşılığında sahte fatura düzenleyen kişi ve şirket-
lerden yapıldığının tesbiti üzerine haksız iade alındığından bahisle
salınan kaçakçılık cezalı katma değer vergisine karşı açılan davayı
kabul ederek, tarhiyatı kaldıran vergi mahkemesi ısrar kararının bo-
zulması istenmiştir.
Olayda, yükümlü şirketin mal aldığı ve katma değer vergisini
ödediğini iddia ettiği Mali poliste alınan ifadelerinde mükellefiyet
tesis ettirdiklerini ancak, mal karşılığı olmaksızın ve komisyon kar-
şılığında fatura düzenlediklerini beyan ettikleri, Besler Yem Baykan-
lar Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ortağı Halil
Baykan'ın da inceleme elemanına, yem fabrikasının çalışmaması nede-
niyle bastırılan faturaların komisyon karşılığında satıldığını belir-
ttiği, ayrıca bu şahısların mali durumlarının bu çapta bir ticari
faaliyete elverişli olmadığı saptandığına göre söz konusu faturaların
gerçek alışları yansıttığının kabulü olanaksızdır. Kaldı ki fatura be-
delleri için düzenlenen çeklerin fatura düzenleyenlerin vekili sıfa-
tıyla hareket eden adlı kişi tarafından tahsil edilmiş olması karşı-
sında, mal alışlarının gerçek olmadığı, düzenlenen faturaların gerçeği
yansıtmadığı ve adı geçen kişi ve kuruluşlar arasında da bir irtibat
bulunduğu sonucuna varılmıştır.
Bu durumda tarhiyatın kaldırılması yolunda verilen direnme ka-
rarında yasal isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, Vergi Mahkemesinin kararının bozulmasına
karar verildi. (MT/ES) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA