kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1987 774 1987 570 02/07/1987
 
DAVACILARIN TAŞINMAZI İLE SAHİL BANDI ARASINDA KIYIYA PARELEL 9.5 M.
GENİŞLİĞİNDE TRAFİK YOLU BULUNDUĞU, BU YOLLA KIYI ARASINDAKİ BAĞLANTI-
NIN YAYA YOLLARI İLE SAĞLANDIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, AÇILMASI İSTENİLEN YO
LUN PLAN BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZUCU VE ÇIKMAZ SOKAK ŞEKLİNDE OLABİLECEĞİ YOLUN
DAKİ BİLİRKİŞİ RAPORU DOĞRULTUSUNDA PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİNİN REDDİ-
NE İLİŞKİN İŞLEMİN MAHKEMECE İPTALİNE KARAR VERİLMESİNDE İSABET BULUN-
MADIĞI HK. <
Dava, taşınmazın ana yola bağlantısını sağlamak amacıyla imar planı de
ğişikliği yapılarak yaya bandı ile ana yol arasında imar yolu açılması
isteminin reddine ilişkin belediye meclisi kararının iptali istemiyle
açılmış, İdare Mahkemesince yörede yapılan keşif ve bilirkişi inceleme
si sonucu düzenlenen raporla dosyanın birlikte incelenmesinden, imar
planlarında turistik tesis alanı olarak ayrılan yerlerdeki yapılar ve
mekanların toplumun kullanımına açık binalardan ve alanlardan oluştuğu
toplumun kullanımına açık yerlerdeki tüm tesislerin başta ulaşım olmak
üzere bütün alt yapı ve servis hizmetlerin sağlanması gerektiği, dava
konusu parseldeki turistik tesisin yanındaki kullanılan bir yolun kal-
dırılarak 25 metre doğuya kaydırılmasının bir çok hizmetin aksamına ne
den olduğu, bu açıdan davacı tarafından istenen plan değişikliğinin
belli bir mantığı olduğu anlaşıldığı belirtilerek plan değişikliği ya-
pılması istemini reddeden belediye meclisi kararı iptal edilmiş, bu ka
rar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden davacıların taşınmazının sahil tarafında yer
alan turistik kullanıma açık kıyı bandının gezi, dinlenme, güneşleme
ve denize girme gibi amaçlara hizmet ettiği, bu yerlere ulaşmak için
kıyıya parelel 9.5 metre genişlikte bir trafik yolu geçirildiği, bu
yolla kıyı arasındaki bağlantının yaya yolları ile sağlandığı, bu yaya
yollarından birinin de söz konusu parselin 25 metre doğusunda bulundu-
ğu ve yörede kıyı ile trafik yolu arasındaki bağlantıyı sağladığı anla
şılmaktadır. Davacılar ise turistik tesislerine ulaşımı sağlayacak bir
trafik yolu açılması şeklinde plan değişikliği yapılmasını istemekte-
dirler. Burada açılacak bir trafik yolunun ise kıyı ile 9.5 metre ge-
nişliğindeki yolun bağlantısıının yaya yolları ile sağlandığı gözönüne
alındığında planın bütünlüğünü bozucu nitelik taşıyacağı gibi, sonunda
ki yaya yolu ile kesişmesi nedeniyle çıkmaz sokak niteliği taşıyacağı,
böyle bir uygulamanın ise planlama tekniklerine ters düştüğü açıktır.
Ancak bilirkişi raporunda, Erdek imar planının sahil kesimi ile ilgili
olarak belediye başkanlığı tarafından yaptırılmakta olan plan revizyon
çalışmalarında turistik tesislere ulaşabilme düşüncesinden kaynaklanan
düzenlemelerden söz edilmektedir. Genelde böyle bir yola gidildiğinde
bu konuyla ilgili yeni bir düzenlemenin de yapılabileceği doğaldır.
Açıklanan nedenlerle temyiz edilen İdare Mahkemesi kararının bozulması
na, 2577 sayılı yasanın 48.maddesinin 2.bendi uyarınca işin esasının
incelenmesine geçilerek belediye meclisi kararının iptali istemiyle
açılan davanın reddine karar verildi.
RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA