kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1987 753 1986 1320 13/05/1987
 
İZİNLİ OLARAK GİTTİĞİ YURT DIŞINDA ÖZEL DOKTORLARDAN ALDIĞI RAPORLAR
MİSYON ŞEFİ TARAFINDAN MAHALLİ MEVZUATA UYGUN ŞERHİ VERİLEREK ONAYLAN-
MIŞ BULUNAN KAMU GÖREVLİSİNİN, BU RAPORLAR KABUL EDİLMEYEREK GÖREVDEN
ÇEKİLMİŞ SAYILAMAYACAĞI HK.<
Dava, davacının izinli iken gitmiş olduğu Federal Almanya'dan aldığı
raporların usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle görevinden çekilmiş sa-
yılmasına ilişkin işlemin iptali isteği ile açılmıştır.
İdare Mahkemesi kararı ile davacının aldığı raporların Memurların Has-
talık Raporlarını verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeli
ğin 2. ve 3.maddesine uygun olduğu, Düsseldorf konsolosluğunca mahalli
mevzuata uygun görülerek onandığı, gerekçeleriyle dava konusu işlem ip
tal edilmiş; bu kararın davalı idare tarafından temyizen incelenmesi
isteği üzerine, Dairemiz kararı ile; Memurların hastalık raporlarını
verecek hekim ve resmi sağlık kurulu hakkında yönetmeliğin 2.maddesi-
nin 3.fıkrası uyarınca Büyükelçi veya elçi tarafından tesbit edilmiş
hekim ve hastane olup olmadığı ve alınan raporların tesbit edilen he-
kim ve hastahanelerden alınıp alınmadığı hususunun Dışişleri Bakanlı-
ğından araştırılmaksızın karar verildiği gerekçeleriyle anılan karar
bozularak dosya Mahkemesine iade edilmiştir.
İdare Mahkemesi, Danıştay'ın sözü edilen bozma kararına uyarak ara ka-
rarı ile Danıştay Kararında eksik incelendiği belirtilen hususları sor
muş, davalı idare cevabını esas olarak, davacının raporlarının konso-
losluğun şerhini taşımasına rağmen, tümünün tek hekim tarafından veril
diği, 28 gün, 110 gün, 129 gün gibi çok uzun süreleri kapsadığı, Fede-
ral Almanya'da tek hekimin 21 günden daha fazla rapor veremeyeceği,
bunun ancak bir kez daha uzatabileceği gözönüne alındığında, birbiri-
nin peşisıra alınan raporların sürelerinin Federal Almanya mevzuatına
da uygun olmadığı gerekçeleri ile temyiz incelemesine konu olan kararı
ile davayı reddetmiştir.
Memurların Hastalık Raporlarını verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulla-
rı Hakkında Yönetmeliğin 3.maddesinin (d) bendinde, dış ülkelerde tek
hekim veya sağlık kurullarının o ülkenin raporlarla ilgili mevzuatında
tespit edilmiş süreler kadar hastalık izni verilebileceği, bu raporla-
rın geçerli sayılabilmesi için raporlardaki sürelerin o ülke mevzuatı-
na uygunluğunun misyon şefince onaylanmasının zorunlu olduğu belirtil-
miştir.
İncelenen dosyada, davalı idarece usule aykırı verildiği gerekçesiyle
geçersiz sayılan raporların tümünde Düsseldorf Konsolosluğunun mahalli
mevzuata uygundur şerhi yer almış olup, Danıştay bozma kararına uyarak
İdare Mahkemesince verilen ara kararına cevap olarak gönderilen davalı
idare yazısında yer alan hususlar, raporların konsoloslukça onaylanmış
olması karşısında raporların geçersiz sayılmasına yeterli kanıt niteli
ğinde görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, temyizen incelenmesi istenilen İdare Mahkemesi
kararının 2577 sayılı kanunun 49.maddesinin 1/b bendi uyarınca bozulma
sına, uyuşmazlık sadece hukuki noktalara ilişkin bulunduğundan ve dos-
ya içindeki belgeler esas hakkında karar verilmesi için yeterli oldu-
ğundan, dava konusu işlemin iptaline karar verildi.

(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA