kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1990 957 1989 428 20/06/1990
 
DAVACI ÖĞRENCİNİN FAKÜLTEYE GİRDİĞİ VE CEZA KARARININ VERİLDİĞİ SIRADA
YÜRÜRLÜKTE BULUNMAYAN 2547 SAYILI YASANIN 45.MADDESİ UYARINCA FAKÜLTE
İLE KİŞİLİĞİNİN KESİLEMEYECEĞİ VE OLAYA YÖK ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİ
ĞİNİN 10/G MADDESİNİN UYGULANAMAYACAĞI HK.<
Uyuşmazlık; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan davacı-
nın Fakülteye girmeden önce lise öğrenciliği döneminde işlediği suçtan
dolayı T.Ceza Yasasının 142/1.maddesi uyarınca verilen 3 yıl 4 aylık
ağır hapis cezasını çektikten sonra, vizeleri aldığını belirterek 2.
sınıfın final sınavlarına girme hakkı tanınması yolundaki başvurusuna
karşılık 2547 sayılı yasanın 45/c maddesi uyarınca ilişiğinin kesilme-
sine ilişkin Fakülte Yönetim Kurulu kararının ve bu karara itirazının
reddine ilişkin Üniversite Yönetim Kurulu kararının iptali istemiyle
açılan dava da; suçun, 2547 sayılı yasanın yürürlükte bulunmadığı dö-
nemde işlenmiş olduğu, daha önce kayıt yaptırmış öğrencilerin sonradan
yürürlüğe giren yasa ile kazanılmış haklarının ellerinden alınamayaca-
ğı ve yükseköğretim kurumlarına giriş koşullarını yitirdikleri belirti
lerek kayıtlarının silinmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı, ayrıca ola
ya YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10/g.maddesininde uygulanamaya-
cağı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararı
nın bozulması isteminden ibarettir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası
nın 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve Yasaya uy
gun olup, bozulmasını gerektiren başka bir neden de bulunmadığından,
temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.


(DAN-DER, SAYI:82-83)
BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA