kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONBİRİNCİ DAİRE 1997 2781 1996 4490 16/09/1997
 
KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNE İLİŞKİN İNCELEME YALNIZCA DEFTER VE
BELGELER ÜZERİNDE YAPILACAĞINDAN İNCELEMENİN İŞYERİNDE YAPILMAMASININ
TARHİYATI KUSURLANDIRMAYACAĞI HK.<
Aldığı katma değer vergisi iadeleri yönünden incelenmek üzere isteni-
len defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen yükümlü şirket a-
dına 1985 yılı Nisan dönemi için kaçakçılık cezalı katma değer vergisi
salınmıştır. İstanbul 2.Vergi Mahkemesinin 1996/70 sayılı kararıylı,
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 139.maddesi hükmüne göre, vergi ince-
lemesinin incelemeye tabi olanın işyerinde yapılmasının esas olduğu,
incelemenin dairede yapılabilmesi için öncelikle işyerinde incelemeyi
engelleyen koşulların saptanması gerektiği, olayda böyle bir tespit
yapılmadan, sırf defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle önce-
den alınmış bulunan iadelerin cezalı olarak istenilmesinde yasal isa-
bet görülmediği gerekçesiyle cezalı tarhiyat terkin edilmiştir. Vergi
dairesi müdürlüğünce, inceleme katma değer vergisi iadesine münhasır
olup, incelenmek üzere istenilen defter ve belgelerini ibraz etmeyen
yükümlü adına yapılan cezalı tarhiyatın yerinde olduğu ileri sürülerek
mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 139.maddesinde, vergi incele-
mesinin esas itibarıyla incelemeye tabi olanın işyerinde yapılacağı,
işyerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebep-
lerle incelemenin işyerinde yapılması imkansız olur veya mükellef ve
vergi sorumluları isterlerse incelemenin dairede yapılabileceği, ince-
lemenin dairede yapılması halinde istenilen defter veya vesikaları
belli edilen sürede mazeretsiz olarak getirmeyenlerin bunları ibraz
etmemiş sayılacağı, aynı kanunun "defter ve belgelerin ibrazı mecburi-
yeti" başlıklı 256.maddesinde ise, bu Kanuna göre defter tutmak mecbu-
riyetinde olan gerçek veya tüzel kişilerin bu kısım gereğince muhafaza
ettikleri her türlü defter, vesika ve karneleri muhafaza süresi içinde
yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz
etmeye mecbur oldukları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun
54. maddesinin 1.fıkrasında da katma değer vergisi mükelleflerinin,
tutulması mecburi defter kayıtlarını bu verginin hesaplanmasına ve
kontrolüne imkan verecek şekilde düzenlemeleri gerektiği hükme bağlan-
mıştır.
Dosyanın incelenmesinden, 1985/Nisan dönemine ilişkin olarak
aldığı katma değer vergisi iadeleri yönünden defter ve belgeleri ince-
lenmek üzere istenilen yükümlü şirketin gayrifaal olduğunun tespit e-
dilmesi üzerine, bünyesinde faaliyet gösterdiği ... Holding'in adresi-
ne gidildiği, burada yükümlü şirketin yönetim kurulu üyesi ve ortağı
bulunan ...'a defter ve belgeleri isteme yazısı tebliğ edilmiş olması-
na rağmen mazeretsiz olarak ibraz edilmediği anlaşılmış bulunmaktadır.
Olayda, inceleme katma değer vergisi iadelerine ilişkin olup
yalnızca defter ve belgeler üzerinde yapılacağından incelemenin işye-
rinde yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Kaldı ki, yükümlü şirket gay-
rifaal durumda olup incelemenin işyerinde yapılmasına fiziken olanak
bulunmadığı da açıktır.
Bu durumda, mahkemece yükümlünün defter ve belgeleri istenile-
rek gerekirse bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle bir sonuca u-
laşılması gerekirken, salt incelemenin işyerinde yapılmaması nedenine
dayalı olarak cezalı tarhiyatın terkin edilmesinde isabet görülmemiş-
tir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüyle, yukarıdaki hu-
suslar dikkate alınmak suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere İs-
tanbul 2.Vergi Mahkemesinin 1996/70 sayılı kararının bozulmasına, ka-
rar verildi. (MT/ES)

(DAN-DER; SAYI:95)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA