kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1992 3890 1991 3783 09/11/1992
 
LİMİTED ŞİRKETİN MÜDÜRÜOLAN VE ŞİRKETE AİT BAZI EKSİKLİKLER NEDENİYLE
ÇEVRE KANUNU UYARINCA KENDİSİ ADINA İŞLEM TESİS EDİLEN DAVACININ, KEN-
Dİ ADINA VEKALET VERDİĞİ AVUKAT VASITASIYLA DAVA AÇMASINDA USUL HÜKÜM-
LERİNE AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Yertaş Madencilik Limited Şirketinin, İşletme ruhsatı olmadan faali-
yette bulunduğu ve arıtma tesisi kurmadığı ileri sürülerek Kaymakamlık
işlemiyle 2872 sayılı Çevre Kanununun 11.maddesi 1.fıkrası uyarınca
1.000.000 lira ve 3.fıkrası uyarınca da 500.000 lira olmak üzere top-
lam 1.500.000 lira para cezası uygulanmış, bu işlemin iptali istemiyle
açılan dava sonucunda, İdare Mahkemesi kararıyla şirket mukavelesiyle
şirketi müdürlerin temsil edeceğinin belirlendiği, şirket müdürü olan
davacının, Türk Ticaret Kanununun 540. ve 541.maddeleri uyarınca şir-
keti temsilen vekalet verdiği avukat vasıtasıyla ya da bizzat şirket
adına dava açması gerekirken kendi adına vekalet verdiği avukat vası-
tasıyla kendiadına davaaçtığının anlaşıldığı gerekçesiyle davayı ehli-
yet yönünden reddetmiştir.
Davacı bu kararın temyizen incelenmesini ve bozulmasını istemektedir.
2577 sayılı kanunun 2.maddesinde iptal davalarının menfaatleri ihlal
edilenler tarafından açılacağı hükme bağlanmıştır.
Dava konusuu işlemde aynen, "Yukarıda açıklanan nedenlerle, 2872 sayı-
lı Çevre Kanununun 11.maddesinin 1.fıkrası gereğince, işletme ruhsatı
olmadığı halde faaliyet gösteren Yertaş Madencilik Limited Şirketi so-
rumlu müdürü Hasan Kaplan'a 1.000.000 lira, aynı maddenin 3.fıkrasına
aykırı olarak artırma tesisi kurmadığından 500.000 lira para cezası
ile tecziyesi aynı yasanın 24.maddesine göre uygun görülmüştür." ifa-
desi yer almıştır.
Bu durumda, dava konusu işlemin davacı adına tesis edildiği anlaşıldı-
ğından, davacının kendiadına vekalet verdiği avukat vasıtasıyla dava
açmasında usul hükümlerine aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Konya
İdare Mahkemesinin 5.6.1991 günlü ve 1991/664 sayılı kararının bozul-
masına karar verildi.

(DAN-DER, SAYI:87)(MT/SE)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA