kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1982 636 1980 5940 10/02/1982
 
UZLAŞMANIN VAKİ OLMADIĞINA DAİR TUTANAĞIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 15 GüN
İÇİNDE UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNULDUĞUNDAN,İTİRAZI SüRE AŞIMI NEDENİYLE
REDDEDEN KOMİSYON KARARINDA İSABET BULUNMADIĞI HK.<
Dava, mükellefin, kusur cezalı Emlak Vergisine itirazının süre nede-
niyle resen ve nihai olarak incelenmeksizin reddine ilişkin Temyiz Ko-
misyonu kararının bozulması isteğiyle açılmıştır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 379.maddesinde, itiraz süresinin gerek
mükelleflerle kendilerine vergi cezası kesilenler, gerekse vergi dai-
resi için bir ay olduğu, aynı yasanın Ek 7.maddesinin 4.fıkrasında ise
uzlaşmanın vaki olmaması halinde mükellef ve ceza muhatabının salınan
vergiye veya kesilen cezaya, uzlaşmanın vaki olmadığına ilişkin tuta-
nağın tebliğinden itibaren genel hükümler dairesinde ve yetkili itiraz
komisyonuna itiraz edebileceği bu takdirde itiraz müddeti bitmiş veya
15 günden az kalmış ise bu müddetin tutanağın tebliğ tarihinden itiba-
ren 15 gün daha uzayacağı hükme bağlanmıştır.
Dava ve İtiraz dosyalarının incelenmesi sonucunda, ikmal tarhiyatına
ilişkin vergi ve ceza ihbarnamelerinin yükümlüye 28.1.1977 tarihinde
tebliğ edildiği, yükümlünün 11.2.1977 gün ve 1186 kayıt sayılı dilek-
çesiyle uzlaşma talebinde bulunduğu, uzlaşmanın vaki olmadığına iliş-
kin tutanağın 12.8.1977 tarihinde mükellefe tebliğ edildiği, mükelle-
fin 23.8.1977 tarihinde kaleme havale edilen 17.8.1977 tarihli dilek-
çeyle adına salınan vergi ve cezaya itiraz ettiği, itirazı inceleyen
Sivas Muvazzaf İtiraz Komisyonunun 2.9.1977 gün ve 4602 sayılı yazı-
sında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 381.maddesi hükmü uyarınca, her
dönem için ayrı ayrı itiraz edilmesinin zorunlu bulunması nedeniyle
yazının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde her şahsın her dönem i-
çin ayrı ayrı olmak üzere itiraz etmesi, süresinde itiraz edilmediği
takdirde bu itiraz dilekçesinin muameleye konulmayacağının açıklandı-
ğı, bu yazınında yükümlüye 4.9.1977 tarihinde tebliğ edildiği,söz ko-
nusu yazı üzerine mükellefin 13.9.1977 tarihli itiraz dilekçesini aynı
komisyona verdiği Sivas Muvazzaf İtiraz Komisyonunun 24.10.1977 gün ve
1977/528 sayılı kararı ile dosyanın görevli Tokat Muvazzaf İtiraz Ko-
misyonu Başkanlığına gönderdiği anlaşılmıştır.
Bu durumda; itiraz süresi, uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağın
mükellefe tebliğ edildiği 12.8.1977 tarihinden itibaren 15 gün daha u-
zamış ve mükellef kanuni süresi içerisinde 23.8.1977 tarihinde kaleme
havale edilen 17.8.1977 tarihli dilekçe ile tarhiyata itiraz etmiş bu-
lunduğuna göre Temyiz Komisyonunca Sivas Muvazzaf İtiraz Komisyonunun
2.9.1977 gün ve 4602 sayılı yazısı gözönünde bulundurulmaksızın, bu
yazı gereğince mükellef tarafından yeniden düzenlenen 13.9.1977 tarih-
li itiraz dilekçesi esas alınmak suretiyle, itirazın süre nedeniyle
resen ve nihai olarak incelenmeksizin reddedilmesinde anılan kanun hü-
kümlerine uyarlık görülmemiştir.
Yukarda açıklanan nedenle; itirazı süreden resen ve nihai olarak, in-
celenmeksizin reddeden Temyiz Komisyonu kararının; uyuşmazlığın esası
incelenerek yeniden bir karar verilmek üzere bozulmasına karar veril-
di.


(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA