kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1985 373 1984 1675 12/02/1985
 
ÜRETİLEN KUŞE KARTONLARIN, 3.4.1984 GÜNLÜ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞININ 345 SAYILI GİDER VERGİLERİNE AİT İLK MAD
DE İNDİRİM TEBLİĞİNİN IV NO'LU BENDİNİN 1,2,3.FIKRALARINDA YAZILI KUŞE
KARTON TÜRLERİNDEN HANGİSİNE GİRDİĞİNİN (GEREKTİĞİNDE BİLİRKİŞİ YOLUY-
LA) SAPTANDIKTAN SONRA, İLK MADDE ORANININ UYGULANMASI GEREKTİĞİ HK.<
Uyuşmazlık, yükümlü şirketçe üretilen kuşe kartonlara %4 oranında mı
yoksa %25 oranında mı ilk madde indirimi uygulanması gerektiği hususu-
na ilişkin bulunmaktadır.
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun "ilk madde indirimi esası" başlı
ğını taşıyan 27.maddesinde; bu kanunla vergiye tabi tutulan maddeler
istihsal vergisi ödenmek suretiyle tedarik edilerek yine bu kanunla
vergiye tabi tutulmuş maddelerin imalinde ilk madde, yardımcı madde
veya ambalaj maddesi olarak kullanıldığı takdirde, vergi mükerrerliği-
ni önlemek üzere, vergiye tabi nihai mamülün satış veya emsal satış be
delinden vergili ilk madde veya maddelerin vergili satış bedeline teka
bül eden bir indirim yapıldıktan sonra nihai mamule ait istihsal vergi
sinin hesap edileceği, istihsal vergisine tabi tutulmuş maddelerle
imal edilen istihsal vergisine tabi maddelerin her biri için bu maksat
la uygulanacak ilk madde indirim nisbetlerinin Maliye ve Sanayi ve Tek
noloji Bakanlıklarınca müştereken tesbit ve ilan olunacağı, bu nisbet-
lerin en geç iki yılda bir gözden geçirileceği ve mamülün maliyet ve
satış bedellerine giren unsurların kıymetlerindeki azalış ve artışlar
dolayısıyla bozulan nisbetlerin yeniden tesbit ve ilan olunacağı, an-
cak vücuda getirildiği mamul için uygulanan indirim nisbetlerinin fi-
ili duruma uymadığını beyan eden imalatçıların yazılı müracaatlarının
yukarda belirtilen müddete bakılmaksızın nazara alınacağı ve tetkik ne
ticesinde o nevi mamuller için bu beyanın doğruluğu anlaşılırsa indi-
rim nisbetinin değiştirilebileceği, her nisbetin ilanını takip eden ay
dan itibaren yapılan teslimler için uygulanacağı hüküm altına alınmış-
tır.
13.3.1967 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 102 sıra numaralı tebliğde
mamul cinsleri arasında herhangi bir ayırım gözetilmeksizin genel ola-
rak bütün kartonlar için %25'lik ilk madde indirimi yapılacağı öngörül
müş, 9.12.1971 günlü Resmi Gazete yayımlanan 178 nolu tebliğde ise sa-
dece kromo karton ve gri karton için %4 ve %1'lik indirim oranları sap
tanmıştır. Her iki tebliğin yürürlükte olduğu dönemde yükümlünün üret-
tiği ve uyuşmazlıkta sözü edilen kuşe karton türleri için açıkca belir
lenmiş bir ilk madde indirim oranı bulunmamaktadır. Kuşe kartonlar
için indirim oranının saptanması hakkında yükümlünün idareye yaptığı
29.12.1982 günlü başvuru ise 3.4.1984'te yayınlanan 345 sayılı tebliğ-
le sonuçlanmış ve bu tip kartonların cinslerine göre %13 ila %29 ara-
sında değişen oranlarda ilk madde indirimi tesbit edilmiştir.
Bu duruma göre uyuşmazlık konusu dönemi kapsayan 29.12.1982 - 3.4.1984
tarihleri arasında vereceği beyannameden de yükümlünün kendi tesbit et
tiği bir oranı kuşe kartonlar için geçici olmak kaydıyla uygulamaya
hakkı vardır. Daha sonra 3.4.1984 tarihinde idarece yapılan tesbite na
zaran fazladan indirilen kısıma ait vergi ile yükümlü tutulabilir. Zi-
ra, Dairemizin süregelen içtihatları bu yönde olduğu gibi 26.10.1970
gün ve 28029-128/46954 sayılı Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlü-
ğü genel yazısında; ilk madde indirim nisbetlerinin geç ilan edilmesin
de mükellefe atfolunacak bir kusur bulunmadığından ilk madde indirim
nisbetinin tesbit ve ilanına kadar geçen zaman zarfında, mükelleflerin
kendi tesbit ettikleri ilk madde indirimini uygulamaları halinde bu mü
kellefler adına ikmalen cezai tarhiyat yapılmaması fakat tesbit ve
ilan olunacak nisbet ile mükelleflerin uyguladıkları nisbet arasında
Hazine aleyhine bir fark husule geldiği takdirde sadece aradaki fark
üzerinden cezasız ikmal tarhiyatı yapılabileceği belirtilmiştir.
Kuşe karton cinslerinin 178 sayılı tebliğde belirtilen kromo ve gri
karton cinslerinden farklı olup bu kartonlar arasında mütalaa edileme-
yeceği dosya arasında bulunan...Üniversitesi Orman Fakültesinin 5.10.
1982 günlü, ... Genel Müdürlüğünün 28.1.1982 günlü, Ticaret ve Sanayi
Odasının 28.7.1982 günlü yazılarından anlaşılmaktadır.
Öte yandan Danıştay Yedinci Dairesinin 9.10.1973 gün ve 1973/2876 sayı
lı kararı ile bu kararda iptal istemine konu olan Maliye Bakanlığının
31.5.1972 gün ve 14-102-5007 sayılı işleminin görülmekte olan davayı
ilgilendiren kısmı, kuşe kartonlar için o aşamada indirim nisbeti tes-
pitine yer olmadığı hakkında olup, kuşe kartonlar için herhangi bir in
dirim nisbetinden söz edilmediğine göre %4 nisbeti uygulanmasının Da-
nıştay kararı gereğince zorunlu olduğu yolundaki görüşte de isabet bu-
lunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle istemin kabulü ile yükümlü şirketçe tarhiyat döne
minde üretilen kuşe kartonların, 3.4.1984 günlü Resmi Gazetede yayınla
nan Maliye ve Gümrük Bakanlığının 345 sayılı Gider Vergilerine Ait İlk
Madde İndirim Tebliğinin IV nolu bendinin 1,2,3.fıkralarında yazılı ku
şe karton türlerinden hangisine girdiği (gerektiğinde bilirkişi yoluy-
la) saptanarak, ilk madde indirim oranının sözü edilen bu tebliğle Dai
remizin müstakar görüşüne uygun bulunan Maliye Bakanlığının 26.10.1970
günlü ve 28029-128/46944 sayılı tebliğindeki esasların da gözönünde tu
tularak belirlenmesinden sonra yeniden bir karar verilmek üzere temyiz
konusu kararın bozulmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:60-61)BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA