kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1988 2122 1986 1023 22/09/1988
 
NAKLEN ATANAN MEMURLARIN YOLLUKLARININ ATAMA EMRİ İLE BİRLİKTE ÖDENME-
SİNİN ZORUNLU OLDUĞU, BU ZORUNLUĞA UYULMADAN YAPILAN ATAMA TEBLİGATI-
NIN USULÜNE UYGUN KABUL EDİLEMEYECEĞİ HK.<
Dava, Muğla-Yatağan Meskenköy ortaokul öğretmenliğinden Adıyaman Besni
Lisesi Öğretmenliğine naklen atanan davacının, 657 sayılı kanunun 62.
maddesinde belirlenen süre içinde yeni görevine başlamadığı gerekçesiy
le görevden çekilmiş sayıldığını bildiren Besni Lisesi Müdürlüğü işle-
minin iptali isteğiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesi kararıyla, dava konusu görevden çekilmiş sayılma işle-
minin Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı onayı ile tesis edildiği
anlaşılarak davanın bu işleme hasren incelendiği, davacının atama em-
rini tebellüğ ettiği 23.11.1984 gününü izleyen tarihten itibaren 15
gün ve 10 günlük ek süre içinde yeni görevine başlamayıp, bu süreler
geçirilerek 21.12.1984 tarihinde göreve başlamak istemesi nedeniyle
tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, atama emrinin teb-
liğ edildiği tarihte davacıya yolluk verilmemesinin adı geçenin yeni
görev yerine yasada belirlenen süre içinde hareket ederek göreve baş-
lamasına engel teşkil etmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
Davacı, yolluk ödenmeden yeni görev yerine gitme yükümlülüğünün doğma-
yacağını, 18.12.1984 tarihinde banka havalesi ile yolluğunu almasından
sonra süresi içinde görev yerine gittiğini öne sürmekte ve mahkeme ka-
rarının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62.maddesinde, başka yerdeki gö-
revlere atananların, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini
izleyen iş günü içinde işe başlamak zorunda oldukları, yer değiştirme
suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince
yolluklarının ödeme emri aranmaksızın saymanlıklarca derhal ödeneceği
öngörülmektedir.
Davacıya naklen atanmasına ilişkin onayın 23.11.1984 tarihinde yolluğu
ödenmeksizin tebliğ edildiği, yolluğunun 18.12.1984 tarihinde banka
eliyle kendisine ödendiği ve 21.12.1984 tarihinde yeni görev yerine
başlama isteğinde bulunduğu dosyadaki belgelerin incelenmesinden anla-
şılmıştır.
Yukarıda sözü edilen yasa hükmünde açıkca ifade edildiği gibi, memur-
ların yolluklarının atama emri ile birlikte ödenmesi zorunlu olup, bu
zorunluluğa uyulmadan yapılan atama tebligatının usulüne uygun kabulü
mümkün değildir.
Buna göre, olayda nakil emrinin davacıya, yolluğunun ödendiği 18.12.
1984 günü tebliğ edilmiş olduğunun kabulü zorunlu olup 15 günlük yasal
mehil süresinin de bu günden başlayacağında kuşkuya yer yoktur. Davacı
ise, bu süre içinde olmak üzere, 21.12.1984 tarihinde yeni görevine
başlamak için okul müdürlüğüne baş vurduğuna göre, 657 sayılı kanunun
63.maddesinin 2.fıkrası uyarınca görevinden çekilmiş sayılmasının hak-
lı ve yasal dayanağı bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesi kararının 2577 sayılı İdari Yargı
lama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1/b bendi uyarınca bozulmasına,
uyuşmazlık sadece hukuki noktalara ilişkin bulunduğundan ve dosya için
deki bilgi ve belgeler esas hakkında karar verilmesi için yeterli ol-
duğundan aynı maddenin 2.fıkrası uyarınca dava konusu işlemin iptaline
karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:74-75)(MT/SE)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA