kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1997 3371 1997 493 05/11/1997
 
OLAYDA KAT İRTİFAKI TESİSLİ ARSA SATIŞLARI YAPAN YÜKÜMLÜ EMLAK VERGİSİ
DEĞERİNİN ÜZERİNDE BİR DEĞER BEYAN EDEREK TAPU HARCINI ÖDEDİĞİNDE VE
TAŞINMAZLARIN AYNI DEĞERİ İLE BİNA DEĞERLERİ AYNI OLAMAYACAĞINDAN ADI-
NA SALINAN TAPU HARCININ YERİNDE OLMADIĞI HK.<
Yükümlü şirketin satışını yaptığı arsa payları için beyan ettiği satış
değerlerinin, alıcılar tarafından verilen emlak (bina) vergisi beyan-
namelerindeki değerlerden düşük bulunması üzerine yükümlü adına 1994
ve 1995 yılları için ikmalen tarhedilen tapu harcı ile kesilen kusur
cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı; olayda inşaat müteah-
hitliği işiyle uğraşan yükümlü şirketin ... tarihinde arsa karşılığı
konut yapmak üzere arsa sahibiyle anlaştığı, bilahare şirketin payına
düşen konutların arsa paylarının ... tarihinde şirkete satıldığı, bu
muamelede 2982 sayılı Kanunun 3. maddesinde yazılı istisnadan yararla-
nıldığı, şirketin kendi payına düşen bağımsız bölümlerin arsa payları-
nı üçüncü kişilere sattığı, bu işlemler dolayısıyla 2982 sayılı Kanu-
nun muafiyetlerinden yararlandırılmaması nedeniyle tapu harcını beyan
ederek ödediği, ancak sözkonusu gayrimenkuller için alıcılar tarafın-
dan belediyeye verilen emlak (bina) vergisi beyannamelerinde gösteri-
len değerlerin yükümlü şirket beyanı ile farklılık göstermesi üzerine
idarece emlak vergi değerlerine yeniden değerleme oranı uygulanarak
bulunan matrah farkı üzerinden ikmalen kusur cezalı tapu harcı tarhe-
dildiğinin anlaşıldığı, ticari amaçla konut inşa eden yükümlü şirke-
tin, 2982 sayılı Kanundan yararlanarak iktisap ettiği konutları üçüncü
kişilere satışında 2982 sayılı Kanunun istisna hükümlerinden yararlan-
masına olanak bulunmadığı, diğer taraftan vergiyi doğuran olay ve bu
olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esas olduğundan ve uyuşmaz-
lıkta taşımazların emlak değerlerinin alıcılar tarafından beyan edil-
diği ve alıcılarında tapu harcını aynı miktarlar üzerinden ödedikleri
anlaşıldığından, yapılan ikmal tarhiyatta hukuka aykırılık görülmedi-
ği, ayrıca davacı şirketin sattığı taşınmazları alan üçüncü şahısların
emlak vergisi beyanlarına yönelik ... Belediye Başkanlığının ... gün
ve ... sayılı yazısının da uyuşmazlık konusu olayın hukuki niteliğini
etkiler yönünün bulunmadığı gerekçesiyle reddederek kusur cezalı tapu
harcını onayan Antalya Vergi Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı kara-
rının; arsa karşılığı 347 adet konut yapımının üstlenildiği, inşaat
sözleşmesi gereğince yapılan devir işleminin 2982 sayılı Kanunun 3.
maddesine göre harçtan muaf tutulduğu, tedarik edilen arsa üzerine ko-
nut yapılıp satıldığı için aynı Kanunun 4. maddesi gereğince bu satı-
şın da harçtan muaf olması gerektiği, alıcı ve satıcının tapuda aynı
bedel üzerinden tapu harcını ödediği, idarece arsa payı satın alanla-
rın yapı kullanma izin belgesi aldıktan sonra verdikleri bina beyanna-
melerinde beyan ettikleri değerle, arsa payı satışı sırasında gösteri-
len değerin karşılaştırılmasının hatalı olduğu ileri sürülerek bozul-
ması istenilmektedir.
İstem, 1994 ve 1995 yıllarında satışı yapılan taşınmazların
(arsa payı) satış bedellerinin düşük gösterildiğinden bahisle yükümlü
adına ikmalen tarh edilen tapu harcı ile kesilen kusur cezasının kal-
dırılması istemiyle açılan davayı reddeden vergi mahkemesi kararının
bozulmasına ilişkin bulunmaktadır.
492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 4 sayılı tarifenin 20/a mad-
desinde; gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma
akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında
gayrimenkulün devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak ver-
gisi değeri üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 48
oranında tapu harcı alınacağı hükme bağlanmıştır.
Bu madde hükmüne göre satış sırasında gayrimenkulün emlak ver-
gisi değerinden düşük olmamak şartıyla beyan edilen satış bedeli üze-
rinden tapu harcı ödenmesi gerekmektedir.
Olayda 1994 ve 1995 yılları içinde kat ittifakı tesisli arsa
satışları yapan yükümlünün, tapuda emlak vergisi değerinin üzerinde
bir değer beyan ederek tapu harcını ödediği anlaşıldığından ve taşın-
mazların arsa değerleri ile bina değerleri aynı olamayacağından, yuka-
rıdaki madde hükmü karşısında arsa payı satış bedelinin, alıcıların
emlak (bina) vergisi beyannamelerinde beyan ettikleri değerle karşı-
laştırılması sonucunda düşük bulunduğundan bahisle yükümlü adına ikmal
tarhiyat yapılmasında ve tarhiyatın vergi mahkemesince onanmasında ya-
sal isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne, ... Vergi Mah-
kemesinin ... gün ve ... sayılı kararının bozulmasına, karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:96) (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA