kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1993 4469 1992 4329 25/10/1993
 
YERİNDE YAPILAN KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ SONUCU OYÇOKLUĞUYLA DÜ-
ZENLENEN RAPORDA, DAVACININ TAŞINMAZINDAN GEÇİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN 10 M.
LİK GENİŞLİĞİNDEKİ BAĞLANTI YOLUNDA ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE VE PLANLAMA
ESASLARINA AYKIRILIK BULUNMADIĞI BELİRTİLDİĞİNDEN UYUŞMAZLIK KONUSU
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ İSTEMİNİ İÇEREN DAVANIN MAHKEMECE RED
DİNDE İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, 1/1000 ölçekli imar planında 32 ve 33 parsel sayılı taşınmazlar
üzerinden geçen 10 m.lik yolun kaldırılması yolunda imar planı değişik
liği yapılmasına yönelik davacı başvurusunun reddine ilişkin Belediye
meclisi kararının ilgili bölümünün iptali istemiyle açılmış; İdare Mah
kemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu dü-
zenlenen iki imzalı raporda özetle, imar planının çevresi ile birlikte
incelenmesi sonucu davaya konu yolun 25 m.lik ana yola çıkan trafiği
düzenlemek için bu yola paralel olarak düzenlendiği, dava konusu parse
lin yakınındaki trafik ve yaya yolları incelendiğinde imar planındaki
trafik yollarının gereği kadar akıcı olarak çözülmediğinin görüldüğü
ve dava konusu parsele bitişik olan kavşakta trafik düzenlemesine ihti
yaç bulunduğu, ancak buna karşın 10 m.lik trafik yolunun sadece davacı
parseline isabet eden bölümünün kaldırılmasının uygun olmadığı, bu kıs
mın kalkması halinde alternatif bağlantının bulunmadığının belirtildi-
ği, tek imzalı muhalif raporda ise özetle, 32 no'lu parselin kuzeyinde
ve batısında yer alan kavşak bileşiminin şehircilik açısından son dere
ce kötü bir bağlantı olduğu, bu kavşağa dava konusu yolun da bağlanma-
sı halinde kavşak yapısı itibariyle daha karmaşık bir hal alacağı, 10
m.lik yolun hiçbir zaman 25 m.lik yola alternatif olamayacağı, sonuç
olarak yolun davacı parsellerine isabet eden bölümünün kaldırılmasının
uygun olacağının belirtildiği, raporların birlikte incelenmesinden da-
vacıya ait parsellerin imar planında 10 m.lik trafik yolu olarak belir
lenmesi işleminin şehircilik ilkeleri, kamu yararı ve planlama esasla-
rına uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, karar
davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Daa konusu işlemin iptali istemi ile açılan davanın yukarıda özetlenen
gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Antalya İdare Mahkemesinin 18.
2.1992 günlü, 1992/195 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden
hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mah
keme kararının onanmasına karar verildi.

BŞ/NÇ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA