kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1993 5860 1993 272 27/12/1993
 
MÜLKİYETİ BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZ ÜZERİNE RUHSATSIZ OLARAK YAPILAN YA-
PILARIN ISLAH İMAR PLANINA GÖRE KORUNMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI ANLAŞILDI
ĞINDAN, ENKAZIN BELEDİYECE KAMULAŞTIRILMASINDA İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİ-
Ğİ, MAHKEMECE İŞLEMİN KAMULAŞTIRMA AMACININ BELİRTİLMEDİĞİ GEREKÇESİY-
LE İPTALİNE KARAR VERİLMESİNİN YERİNDE OLMADIĞI HK.<
Dava, mülkiyeti davalı belediyeye ait taşınmaz üzerinde bulunan davacı
lar tarafından yaptırılan iki mağazanın kamulaştırılmasına ilişkin da-
valı idare işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince;
2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının kamulaştırma şartları başlıklı 3.
maddesinde; idareler, kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları
kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan
taşınmaz malları, kaynakları ve irtifak haklarını; bedellerini nakden
ve peşin olarak ödemek suretiyle kamulaştırma yapabileceğinin hükme
bağlandığı, kamulaştırmanın ne amaçla yapıldığı, bu amacın belediyenin
yasal görevleri arasında bulunup bulunmadığının ve kamulaştırma işlemi
nin kapsamının bilinmesinin gerektiği, olayda ise davacıya ait iki ma-
ğazının kamulaştırılma işleminin hangi amaçla ve hangi kamu hizmetinin
yerine getirilmesi için yapıldığının belirtilmediği gerekçesiyle dava
konusu kamulaştırma işleminin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı
idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden; mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmaz üzeri
ne davacılar tarafından ruhsatsız olarak yapılan mağazaların, ıslah
imar planına göre korunmadığı, bu nedenle kamulaştırma işlemi ile yapı
ların enkaz bedellerinin tesbiti yoluna gidildiği anlaşıldığından İda-
re Mahkemesince 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3.maddesindeki ko-
şulların gerçekleşmediği gerekçesiyle verilen iptal kararında isabet
görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyize konu Manisa İdare Mahkemesinin 16.10.1992
günlü, 1992/664 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.
ŞT/NÇ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA