Noterde düzenlenen muvafakatname • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Yargılama Usulü ve Avukatlık Hukuku Noterde düzenlenen muvafakatname

Noterde düzenlenen muvafakatname

Hukuk Mahkemeleri Yargılama Usulü, Duruşma, İspat ve Deliller, İhtiyati Tedbir, Delil Tespiti, Gider Avansı, Yargılama Giderleri, Adli Yardım, Vekalet Ücreti, Temyiz, İstinaf, Tahkim, Avukat Hakları, Avukat Disiplin İşlemleri, Barolar...

alp08 Site Üyesi

Mesajlar: 5


Merhabalar. Noterde düzenlenen muvafakatnamenin iptalini nasıl sağlayabiliriz acaba? olayda özet olarak gabin olduğunu düşünüyorum. görevli ve yetkili mahkeme veya bu konuyla ilgili emsal karar varsa bilgi verebilir misiniz? şimdiden teşekkürler.CoskunISIKDEMIR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 215
Konum: Fethiye/MUĞLAT.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/10938

K. 2012/10436

T. 01.10.2012

* HUKUKİ İŞLEMLERDE İRADE BOZUKLUĞU VE AŞIRI YARARLANMA İDDİALARI (Her Türlü Delille İspat Edilebileceği/Davacı Tanıklarınının Dinlenmemesinin Hatalı Olduğu - Hata Hile ve Gabinin Unsurları/Hak Düşürücü Süreler)

* YAZILI DELİL ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI (Hukuki İşlemlerde İrade Bozukluğu ve Aşırı Yararlanma İddialarının Her Türlü Delille İspat Edilebileceğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Davacı Tanıklarınının Dinlenmemesinin Hatalı Olduğu)

* TANIK DELİLİ (Hata Hile ve Gabin Gibi İrade Bozukluğu İddialarının Her Türlü Delille İspatının Mümkün Olduğu - Mahkemece Bu Hususun Dikkate Alınmadığı/Yeterli Araştırma Yapılmadığı/Davacının Tanıklarının Dinlenilmesi Gerektiği)

* GABİN DURUMUNDA DAVA ZAMANAŞIMI (Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde İptal Davası Açılabileceği - Edimler Arasındaki Aşırı Oransızlığın Tespit Edileceği - Zarar Görenin Psikolojik Yapısı ve Subjektif Unsurların Araştırılacağı)

* HİLENİN ÖĞRENİLMESİ (Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Dava Açılabileceği - Def'i Yoluyla Karşı Tarafa Yöneltilecek İrade Beyanın da Geçerli Olduğu/İddianın Her Türlü Delille İspatının Mümkün Olduğu/Yazılı Delil Şartı Bulunmadığı)

* HATA HİLE GABİN NEDENLERİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Yazılı Delille İspat Zorunluluğunun Bulunmadığı - Yazılı Belge Olmasa Dahi Her Türlü Delille İspat Edilebilmesinin Mümkün Olduğu/Davacı Tanıklarının Dinlenmesi Gerektiği) 6098/m. 28,36 818/m. 21,28 6100/m. 203

ÖZET : Dava, hata, hile, gabin hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir.Mahkeme, iddianın mutlak yazılı delille ispatı gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.Ancak, Hata ve hile ile gabin gibi hukuki işlemlerde irade bozukluğu ve aşırı yararlanma iddialarının yazılı belge olmasa bile tanıkla ve her türlü delille kanıtlanması mümkündür.Hata da yanılma hilede yanıltma söz konusudur.Hile her türlü delille isbat edilebileceği gibi iptal hakkının kullanılması hiç bir şekle bağlı değildir. Hilenin öğrenildiği tarihten itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde karşı tarafa yöneltilecek bir irade açıklaması, defi yahut dava yoluylada kullanılabilir.Gabinin (aşırı yararlanmanın) varlığı zarar görene (sömürülene), sözleşme tarihinden itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirerek iptal davası açıp iddiasını her türlü delille kanıtlama ve verdiğini geri isteme hakkı verir.Gabin (aşırı yararlanma) davasında öncelikle edimler arasındaki, aşırı oransızlık üzerinde durulmalı, objektif unsur isbatlandığı takdirde mutazarrırın kişiliği, yaşı, sağlık durumu, toplumdaki yeri, ekonomik gücü pisikolojik yapısı gibi maddi, manevi yönler yani subjektif unsur derinliğine araştırılıp incelenmelidir.Mahkemece yukarıda açıklanan ilke ve olguları kapsar biçimde bir araştırma yapılmadığı gibi yanılgılı düşünülerek davacının tanıkları dinlenmemiş, tanık dinletme isteği reddedilmiştir.

DAVA : Yanlar arasında görülen "tapu iptal ve tescil" davası sonunda yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı tarafından yasal süresi içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi İlknur ACAR’ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, hata, hile, gabin hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriğinden, toplanan delillerden; kayden maliki olduğu çekişme konusu 6064 ada, 3 parselde yer alan 16 nolu bağımsız bölümü 09/02/2010 tarihinde satış yoluyla gelini olan davalıya temlik ettiği anlaşılmaktadır.

Davacı dava dilekçesinde; dava dışı kızının mali sıkıntısına katkıda bulunabilmek amacıyla taşınmazını oğlu ve gelinin telkini ile temlik ettiğini, bedelin ödenmediğini, 71 yaşında olduğunu, kandırıldığını anılan temlikin hile ile gerçekleştirildiğini, akitteki değerin çok düşük gösterildiğini ileri sürerek eldeki davayı açmıştır.

Bilindiği üzere; hile, genel olarak bir kimseyi irade beyanında bulunmaya,özellikle sözleşme yapmaya sevketmek için onda kasten hatalı bir kanı uyandırmak,veya esasen var olan hatalı bir kanıyı koruma yahut devamını sağlamak şeklinde tanımlanır. Hata da yanılma hilede yanıltma söz konusudur. 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 36/1 maddesi (881 sayılı Borçlar Kanunu'nun 28/1 maddesinde) açıklandığı üzere "Taraflardan biri, diğerinin aldatması sonucu bir sözleşme yapmışsa, yanılması esaslı olmasa bile , sözleşmeye bağlı değildir. Değinilen koşulların varlığı halinde aldatılan taraf hakkını kullanmak suretiyle hukuki ilişkiyi geçmişe etkili (makable şamil) olarak ortadan kaldırabilir ve verdiği şeyi geri isteyebilir.

Öte yandan, hile her türlü delille isbat edilebileceği gibi iptal hakkının kullanılması hiç bir şekle bağlı değildir. Hilenin öğrenildiği tarihten itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde karşı tarafa yöneltilecek bir irade açıklaması, defi yahut dava yoluylada kullanılabilir.

Diğer taraftan; sözleşmenin gabin (aşırı yararlanma) nedeniyle illetli olduğunun kabulü için edim ve karşı edim arasındaki nisbetsizliğin, taraflardan birinin, diğerinin şahsında mevcut özel bir durumu bilerek,istismar etmesi, sömürmesi sonucu oluşması gerekir. Dar ve zor durumda kalmaları nedeniyle, sözleşme yapmağa, mallarını çok düşük bedel ile devretmeye sürüklenmiş kişileri korumak zayıfı güçlüye ezdirmemek için hukukumuzda da düzenlemeler yapılmış 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 28. Maddesi (818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 21. maddesi )ile aynen "Bir sözleşmede karşılıklı edimler arasında oransızlık varsa, bu oransızlık, zarar görenin zor durumda kalmasından veya düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararlanılmak suretiyle gerçekleştirildiği taktirde, zarar gören , durumun özelliğine göre ya sözleşme ile bağlı olmadığını diğer tarafa bildiriererk ediminin geri verilmesini ya da sözleşmeye bağlı kalarak edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyebilir." hükmü getirilmiştir.

O halde, gabinden (aşırı yararlanmadan) sözedilebilmesi, objektif unsur olan edimler arasındaki aşırı oransızlık yanında bir tarafın darda kalma, tecrübesizlik, düşüncesizlik (hafiflik ) hallerinin bulunması, diğer yanın ise yararlanmak, sömürmek kastını taşıması biçiminde iki subjektif unsurun dahi gerçekleşmesine bağlıdır. Gabinin (aşırı yararlanmanın) varlığı zarar görene (sömürülene), sözleşme tarihinden itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirerek iptal davası açıp iddiasını her türlü delille kanıtlama ve verdiğini geri isteme hakkı verir.

Hemen belirtmek gerekir ki, gabin (aşırı yararlanma) davasında öncelikle edimler arasındaki, aşırı oransızlık üzerinde durulmalı, objektif unsur isbatlandığı takdirde mutazarrırın kişiliği, yaşı, sağlık durumu, toplumdaki yeri, ekonomik gücü pisikolojik yapısı gibi maddi, manevi yönler yani subjektif unsur derinliğine araştırılıp incelenmelidir.

Somut olaya gelince; mahkemece, mülkiyetin kazanılmasının resmi senet ve tescille mümkün olduğu, iddianın mutlak yazılı delille ispatı gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Oysa, yukarıdaki açıklanan ilke ve olgular ve 6100 sayılı HMK'nun 203/ç maddesindeki (1086 sayılı HUMK'nun 293/5 maddesi ) düzenleme karşısında hukuki işlemlerde irade bozukluğu ve aşırı yararlanma iddialarının yazılı belge olmasa bile tanıkla ve her türlü delille kanıtlanmasının olanaklı olduğu açıktır.

Ne var ki, mahkemece yukarıda açıklanan ilke ve olguları kapsar biçimde bir araştırma yapılmadığı gibi yanılgılı düşünülerek davacının tanıkları dinlenmemiş, tanık dinletme isteği reddedilmiştir.

Hal böyle olunca; tarafların iddia ve delilleri ile açıklanan ilkeler doğrultusunda gerekli araştırma yapılıp tanıklardan bu yönde açıklayıcı, doyurucu somut bilgiler alınması, iptale konu taşınmazın uzman bilirkişiler aracılığıyla temlik tarihindeki değerinin keşfen belirlenmesi, hile iddiasının kanıtlanamaması halinde gabin (aşırı yararlanma) iddiası açısından değerlendirme yapılması hasıl olacak sonuca göre hüküm kurulması gerekirken yazılı olduğu üzere noksan soruşturma ile neticeye gidilmiş olması doğru değildir.

SONUÇ : Davacının bu yöne değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK.'nın 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 01.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


above us only sky...

CoskunISIKDEMIR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 215
Konum: Fethiye/MUĞLAY13.HD E. 1989/4157 GABİN ( Akdin Süresinde Fehedildiği Şahit Beyanıyla İspat Edilemez )

Y13.HD E. 2011/8143 GABİN ( Alacak Davası - Davacı ve Davalı Arasında İmzalanan Ücret Sözleşmesinde Kararlaştırılan Aylık %10 Faiz Oranı Yönünden Gabin Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Yönünde Araştırma Yapılacağı )

Y13.HD E. 1998/1900 GABİN ( Ameliyat Esnasında Davalı Hastanenin Hastadan Bağış Namı Altında Haksız Yere Para Alması )

Y11.HD E. 2002/10966 GABİN ( Banka Mevduatına Uygulanan Faizin İMKB Faiz Oranın Üzerinde Olduğu - Ülkenin ve Bankanın Ekonomik Durumu Nazara Alınarak Bankanın Müzayaka Altında Olup Olmadığı ve Faiz Oranında Nisbetsizlik Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )

Y11.HD E. 2003/13707 GABİN ( Banka Tarafından Ödenmeyen Mevduat Faizi Alacağı/Karşı Davanın Gabin ve Müzayaka Nedeniyle Sözleşmenin Batıl Olduğu İddiası - Tahakkuk Ettirilen Over Night Faiz Oranlarının Öncelikle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan Araştırılarak Aşırı Olup Olmadığının Tespiti Gereği )

Y19.HD E. 2003/9904 GABİN ( Bankanın Aşırı Oranlarda Gecelik Faizlerin Uygulandığı Dönemde İçerisinde Bulunduğu Koşullara Göre Müzayaka Halinden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Banka Kayıtları Üzerinde İnceleme Yaptırılması Gereği )

Y11.HD E. 2004/3114 GABİN ( Bankanın Eksik Faiz Ödemesi Yapmasını Gabine Dayandırması )

Y19.HD E. 2002/5289 GABİN ( Bankanın Taahhütlerini Karşılamak Amacıyla Yüksek Oranda Faiz Kabul Etmesi Sonucu Alacaklının Kabul Edilen Faiz Oranına Göre Ödeme Yapılmasını Talep Etmesi - Edimler Arasında Açık Nisbetsizlik Olduğu ve Bankanın Müzayaka Halinde Bulunması Nedeniyle Talebin Reddi Gereği )

Y11.HD E. 2010/8219 GABİN ( Bankanın Taşınmazı Alacağa Mahsuben Devralmasına Rağmen Fazla Miktar Para Aldığı İddiası/818 Md. 21 ve Md. 62'de Yer Alan Zamanaşımı Sürelerinin Dolduğu Gerekçesiyle Davanın Reddedildiği - Öncelikle Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliğinin Belirleneceği )

Y19.HD E. 2005/2795 GABİN ( Başka Şirketlerle Grup Oluşturup Yüksek Grup Faizinden Yararlanmak İçin Müzayaka Halinde Bulunan Banka İle Gecelik Faiz Anlaşması Yapıldığı İddiası - Mahkemece Bilirkişiye İncelettirilecek Hususlar )

Y1.HD E. 2004/5500 GABİN ( Bedelsizlik İddiası Başlı Başına Resmi Akte Dayalı Satışın Geçersizliği Sonucunu Doğurmadığı - Hile Ve Gabin Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi )

Y11.HD E. 2005/14015 GABİN ( Belirlenen Faiz Oranının Diğer Bankalarca Verilen Faiz Oranları Arasında Oransızlık Olup Olmadığının Tespiti Gereği - Bankanın Müzayaka Altında Olup Olmadığının Bankanın Ticari Defter ve Kayıtları Mali Tabloları İncelerek Belirlenmesi Gereği )

Y1.HD E. 2004/3394 GABİN ( bu Sebebe Dayanarak Eçılacak Davaların İşlem Tarihinden İtibaren Bir Yıl İçerisinde Açılmasının Gerekmesi )

YHGK E. 1992/14-421 GABİN ( cebri tescil )

Y2.HD E. 2004/5959 GABİN ( Davacı Ve Davalıların Paylaştıkları Mallar Arasında Aşırı Bir Oransızlık Olması )

Y1.HD E. 2006/6466 GABİN ( Davacının Çekişmeli Akitten Kısa Bir Süre Sonra Başkaca Temliki Tasarruflara Doğrudan Katıldığı İşlemler Sırasında Çocuklarının Yanında Hazır Bulunduğu - Subjektif Unsur Gerçekleşmediğinden Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddi Gereği )

Y11.HD E. 2001/9471 GABİN ( Davacının İbranameyi Müzayaka Halinde İmzaladığı Olayda Gabinin Şartlarının Oluştuğu Dava Kabul Edilmiş ise de Karar Yerinde Gabin'in Şartları Tartışılıp Değerlendirme Yapılmaması )

Y1.HD E. 2009/1815 GABİN ( Davalının Davacıya Ait Dükkanı Değerinden Çok Düşük Bir Bedele Satın Aldığı/Davalının Aşırı Alkol Nedeniyle Muhakeme Yeteneğinde Önemli Ölçüde Azalma Olduğu - Tapu İptali ve Tescili Davasının Kabul Edileceği )

Y11.HD E. 2003/4121 GABİN ( Davanın Ekonomik Kriz Nedeniyle Müvekkilinin Müzayaka Halinde Bulunmasından Kaynaklandığını Sözleşmenin Gabin Nedeniyle Geçersiz Olduğunu Savunmasına Dair Olması )

Y1.HD E. 2005/2774 GABİN ( Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Davacının Akit Tarihi İtibariyle Yaşlı Hastalıklı ve Aldatılmaya Müsait Bulunduğu ve Akitteki Satış Bedeli İle Keşfen Saptanan Gerçek Bedeli Arasındaki Aşırı Oransızlık )

Y11.HD E. 2004/13011 GABİN ( Dayanılarak Mutabakatnameye Bağlanmış Riziko Zararını Aşan Hasar İddiası İle Ek Sigorta Tazminatı İstemiyle Açılan Dava - Bir Yıllık Zamanaşımı Geçirilmiş Olması Nedeniyle Reddi )

Y11.HD E. 2002/4990 GABİN ( Deprem Sonucu Uğranılan Zararın Hiç Ödeme Yapmama Tehdidiyle Sigortaca Kısmen Ödenmesi )

YHGK E. 2002/13-375 GABİN ( Devre Tatil Sözleşmesinin Hata Hile ve Gabin Gerekçesiyle Feshinin İstenmesi )

Y1.HD E. 2003/6311 GABİN ( Edim ve Karşı Edim Arasındaki Nisbetsizliğin Taraflardan Birinin Diğerinin Şahsına Mevcut Özel Bir Durumu Bilerek İstismar Etmesi Sömürmesi )

Y11.HD E. 2005/6697 GABİN ( Edimler Arasında Aşırı Nisbetsizlik ve Zarara Uğrayanın Müzayaka Altında Olması veya Hiffet ve Tecrübesizliğinden Yararlanılması Gereği - Şirket Müdürünün Şirketin Zarar Ettiğini Söyleyerek Tecrübesizliğinden Yararlandığı İddiasının Şirketin Kurucu Ortağı Olan Davacı Yönünden Dinlenemeyeceği )

Y1.HD E. 2004/90 GABİN ( Edimler Arasında Aşırı Nisbetsizlik Yanında Müzayaka Ve Sömürme Kastı Bulunması Gereği - Subjektif Ve Objektif Unsurlar )

Y17.HD E. 2005/2912 GABİN ( Edimler Arasında Aşırı Oransızlık Bulunması - Taşınmazın Satışında Gabinin Sujektif ve Objektif Unsurlarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gereği )

Y11.HD E. 2003/1886 GABİN ( Edimler Arasında Dengesizlik Hususu Araştırılarak Dengesizliğin Bankanın İçerisinde Bulunduğu Müzayakadan Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )

Y1.HD E. 2004/10529 GABİN ( Edimler Arasındaki Aşırı Oransızlık Üzerinde Durularak Objektif Unsur İspatlandığı Takdirde Maddi Manevi Yönler Yani Subjektif Unsurun da Derinliğine Araştırılıp İncelenmesi Gereği - Tapu İptal ve Tescili )

Y1.HD E. 2000/1314 GABİN ( Edimler Arasındaki Aşırı Oransızlık Üzerinde Durulması )

Y11.HD E. 2003/1235 GABİN ( Ekonomik Koşullarının Değişmesi Nedeniyle - Davalı Bankanın Faiz Oranlarını İMKB Ortalamasına Düşürmesi )

Y1.HD E. 1973/10284 GABİN ( Eşe Ait Borcu Ödemek İçin Malın Değerinden Çok Aşağıya Satılması )

Y14.HD E. 2002/1503 GABİN ( Gabin Sebebinin Kabulü İçin Müzayaka Hiffet ve Tecrübesizlik İçinde Olan Kimsenin Durumundan Yararlanmak Suretiyle Sözleşme Yapılmasının gerekmesi )

Y1.HD E. 1979/3824 GABİN ( Gayrimenkul satımı )

Y1.HD E. 1978/2699 GABİN ( Gayrımenkul satımı )

Y1.HD E. 1980/4135 GABİN ( Gayrimenkul ve satımı )

Y11.HD E. 2001/6087 GABİN ( İflas Tehlikesi ile Karşılaşan Davacının Bu Zor Durumdan İstifa Edilerek Protokol ve İbraname Başlıklı Belgenin İmzalatıldığını Bu Belgenin Gabin Nedeniyle Geçersiz Olması )

Y1.HD E. 1978/13268 GABİN ( İleri yaşlılık dönemi )

Y1.HD E. 1976/10791 GABİN ( İvazlar arasındaki farkın orantısı )

Y13.HD E. 2009/14753 GABİN ( Karşı Tarafın Özle Durumundan Muzayaka Hiffet veya Tecrübesizliğinden Yararlanarak Menfaat Elde Etme - Sözleşme ile Kararlaştırılan %80 Oranındaki Faizin Edimler Arasında Aşırı Oransız Oluşturduğu Gabinin Şartlarının Oluştuğu )

Y19.HD E. 2004/6115 GABİN ( Karşılıklı Edimler İçeren Sözleşmede Edimler Arasında Aşırı Orantısızlık Olması ve Bu Hal Taraflardan Birinin Zor Durumda Olması Veya Tecrübesizliğinden İleri Gelmesi Halinde Zarar Görenin Bir Yıl İçerisinde Sözleşmeyi Fesh Edebilmesi )

Y15.HD E. 2006/4666 GABİN ( Kat Karşlığı İnşaat Sözleşmesi - Edimler Arasında Açık Nispetsizlik Bulunduğuna Göre Sözleşmenin Buna İlişkin Kısmının İptali Gerektiği )

Y11.HD E. 2005/14021 GABİN ( Mevduat Hesabına Uygulanan Faiz Oranın Aşırı Yüksek Olması Nedeniyle Fark Faizi Adıyla Geri Alınması - Davalı Bankaca Uygulanan Faiz Oranının Bankanın İçinde Bulunduğu Müzayaka Durumundan Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Kayıtlar Üzerinde İnceleme Yapılarak Belirlenmesi Gereği )

Y11.HD E. 2005/9238 GABİN ( Mevduat Sözleşmesinin Faiz Alacağının Aşırı Bölümünün Gabin Ahlak ve Hukuka Aykırılık Nedeniyle Batıl Olduğu İddiası - Sözleşmede Edimler Arasında Nisbetsizlik Bulunup Bulunmadığının Nisbetsizlik Var ise Bunun Bankanın İçinde Bulunduğu Müzayakadan Kaynaklanığıdının Araştırılması Gereği )

Y1.HD E. 1978/776 GABİN ( Miras hakkından feragat )

Y13.HD E. 2005/5712 GABİN ( Mutazarrır Bu Hukuki Sebebe Dayanılarak Aktin Kurulmasından İtibaren Bir Sene Zarfında Akdi Feshettiğini Beyan Ederek Verdiği Şeyi Geri Alabilmesi )

Y13.HD E. 1989/105 GABİN ( Müzayaka Halinde Bulunma )

Y1.HD E. 1976/10536 GABİN ( Müzayaka unsuru )

Y1.HD E. 2003/7026 GABİN ( Nedenine Dayanarak Tapu İptali Ve Tescil Talebi - Kabulü İçin Gerekli Koşullar/Objektif ve Subjektif Unsurlar )
Y19.HD E. 2003/4611 GABİN ( Objektif Şart İle Birlikte Sübjektif Şart Teşkil Eden Müzayaka veya Hiffet veyahut Tecrübesizlik Hallerinden Birinin Dahi Bulunması ve Alıcının Bu Durumu Bilmesi ve Ondan Faydalanması Gereği )

Y1.HD E. 1979/2670 GABİN ( Objektif unsur )

Y11.HD E. 2008/13080 GABİN ( Objektif Unsuru Olan Edimler Arasındaki Açık Nispetsizlik Şartının Gerçekleşmediği - Kar Payı ve Diğer Alacak Miktarının En Yüksek Faiz Oranı İle Tespiti Davasının Reddi Gerektiği )

Y1.HD E. 1974/1924 GABİN ( Objektif Unsurun Subjektif Unsurdan Önce Değerlendirilmesi-Müzayakanın Maddi veya Manevi Olabilmesi )

Y11.HD E. 2007/1698 GABİN ( Overnight Faizinin Yeni Yönetim Tarafından Haksız Kesintiye Uğratılması Nedeniyle Tahsili - Gabinin Objektif ve Subjektif Unsurlarının Gerçekleştiği Dikkate Alınarak Reddi Gereği )

Y1.HD E. 2016/4269 GABİN ( Öncelikle Edimler Arasındaki Aşırı Oransızlık Üzerinde Durulması Objektif Unsur İspatlandığı Takdirde Zarar Gördüğünü İddia Edenin Kişiliği Yaşı Sağlık Durumu Toplumdaki Yeri Ekonomik Gücü Psikolojik Yapısı Gibi Maddi Manevi Yönler Yani Sübjektif Unsurun Derinliğine Araştırılıp İncelenmesi Gerektiği )

Y14.HD E. 1985/7787 GABİN ( Satış vaadi )

YHGK E. 1995/14-208 GABİN ( Satış vaadi sebebiyle tescil ve senet iptali )

Y14.HD E. 1986/6425 GABİN ( Satış Vaadi Sözleşmesi )

Y13.HD E. 1986/1194 GABİN ( Satışı Mahkeme Kararıyla Hükümsüz Kılınan Taşınmaz İçin Kira Geliri İstenmesi )

Y11.HD E. 2005/4988 GABİN ( Sigorta Şirketine Verilen İbranamenin İptali )

Y11.HD E. 2003/5078 GABİN ( Somut Olayda Yerel Mahkemenin Gabin Koşullarının Olup Olmadığını Tartışmaksızın Vermiş Olduğu Kararının Eksik ve Yeterli Olmaması )

Y1.HD E. 2009/12567 GABİN ( Söz Edilebilmesi İçin Objektif Unsur Olan Edimler Arasındaki Aşırı Nisbetsizlik Yanında Bir Tarafın Darda Kalma Tecrübesizlik Düşüncesizlik Hallerinin Bulunması Diğer Yanın İse Sömürme Kastının Olması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil İstemi )

Y1.HD E. 2016/5326 GABİN ( Sözedilebilmesi Objektif Unsur Olan Edimler Arasındaki Aşırı Oransızlık Yanında Bir Tarafın Darda Kalma Tecrübesizlik Düşüncesizlik Hallerinin Bulunması Diğer Yanın İse Yararlanmak Sömürmek Kastını Taşıması Biçiminde İki Sübjektif Unsurun Dahi Gerçekleşmesine Bağlı Olduğu )

Y19.HD E. 2003/8339 GABİN ( Sözleşmenin Feshi - Edimler Arasında Aşırı Bir Değer Farkı Olması Bu Durumun Diğer Tarafın Darda Kalma Veya Hiffetinden Veya Tecrübesizliğinden Yararlanılarak Meydana Getirilmiş Bulunması Gereği )

Y15.HD E. 2014/278 GABİN ( Subjektif Unsur Olarak Müzayaka Tecrübesizlik ve Düşüncesizlik Unsurlarından Bir veya Birkaçının Objektif Unsura Eklenmesi Gerektiği/Borçlu Bulunduğuna Dair Delil Olarak İbraz Edilen İcra Takip Dosyalarının Yüklenici Şirketin Ekonomik Olarak Zorda Kaldığını Kanıtladığından Söz Edilemeyeceği - Gabin Şartlarının Oluşmadığı )

Y1.HD E. 2004/11694 GABİN ( Subjektif Unsurunun Olayda Gerçekleşmediği - İşlemin İradi ve Geçerli Bir Hukuki Sebebe Dayalı Bulunmadığı/Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddi Gereği )

YHGK E. 1949/140 GABİN ( Sükutu hak süresi )

YHGK E. 1991/1-557 GABİN ( Şartları )

Y19.HD E. 2003/11504 GABİN ( Tacir Olan Bankanın Hiffet veya Tecrübesizlik Hallerine Dayanmazsa da Müzayaka Halinden İstifade Suretiyle Meydana Gelen Edimler Arasında Açık Bir Nisbetsizlik Bulunan Hallerde Akdi Feshedebilmesi )

Y19.HD E. 2004/4853 GABİN ( Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Taraflardan Birisinin Diğer Tarafın Müzayaka Halinden-Zor Durumda Sıkıntı ve Darlık İçinde Kalmasından- Tecrübesizliğinden veya Hiffetinden-Düşüncesizlik ve Uçarılık-Yararlanmak Suretiyle Aşırı Bir Menfaat Elde Etmesi Edimler Arası Bir Dengesizlik Yaratılması )

Y1.HD E. 2005/12901 GABİN ( Tapu İptali ve Tescil - Gabin Koşulları Oluştuğu Takdirde Davalı Hakkında TMK'nun 1023. Md. Kapsamında İyiniyet İncelemesi Yapılması Sonucuna Göre Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )

Y1.HD E. 2005/13624 GABİN ( Tapu İptali ve Tescil - Gabin Yönünden Davanın Bir Yıllık Hak Düşürücü Süreden Sonra Açıldığı ve Taraflar Arasında Düzenlenen Protokolün İnançlı İşlem Kapsamında Kalmadığından Reddi Gereği )

YHGK E. 1995/1-877 GABİN ( Tapu iptali ve tescil, elatmanın önlenmesi ve ecrimisil )

Y14.HD E. 2012/2453 GABİN ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası - Bir Senelik Süre İçinde Akitten Dönen Davalının Koşulların Bulunması Halinde Gabin İddiasına Dayanarak Sözleşmenin İptalini İsteyebileceği )

Y13.HD E. 1982/8145 GABİN ( Tercihli telefon ücreti )

Y11.HD E. 2003/6561 GABİN ( Varlığı Halinde Taşınmazın 3. Şahıs Konumundaki Diğer Davalıya Devrinin Muvazaalı Olup Olmadığı ve Sırf Asıl Davayı Sonuçsuz Bırakmaya Matuf Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gereği - Kooperatif Pay Devrinin İptali )

YHGK E. 1993/1-591 GABİN ( Vekalet ilişkisinin kötüye kullanılması )

Y1.HD E. 1977/2625 GABİN ( Vekil marifetiyle yapılan satışın iptali )

Y15.HD E. 2001/3088 GABİN ( Yüklenicinin Edimini Müzayeke Nedeniyle Gecikmeli de Olsa Yerine Getirme Çabası İçinde İken Tapuda Pay Devrini Temin İçin Yapmak Zorunda Kalması )

Y11.HD E. 2016/1949 GABİN (Sigorta Bedelinin Tahsili İstemi/Davacının Gabine Dayandığı/Raporlarda Davacının Müzayaka Halinin Bulunup Bulunmadığı Bakımından Değerlendirme Yapılmadığı/Gerekçeli Kararda da Bu Konuda Bir Değerlendirme Yapılmadığı - Kararın Bozulacağı)

Y13.HD E. 2009/15185 GABİN (Vekalet Alacağı Davası - Sözleşmeye Konu Vekalet Ücretinin Belirlenmesine İlişkin İşlemde Gabinin Objektif ve Subjektif Unsurlarının Bulunduğu Kabul Edilerek Sözleşmenin Ücrete İlişkin Bölümünün Geçersiz Olduğunun Kabulü Gerektiği)

YHGK E. 1986/6-208 GABİN DAVASI ( Şufa İradesi Kullanıldıktan Sonra )

Y1.HD E. 2012/10938 GABİN DURUMUNDA DAVA ZAMANAŞIMI ( Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde İptal Davası Açılabileceği - Edimler Arasındaki Aşırı Oransızlığın Tespit Edileceği - Zarar Görenin Psikolojik Yapısı ve Subjektif Unsurların Araştırılacağı )

Y1.HD E. 2008/5135 GABİN HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL ( Çekişmeye Konu Edilen Taşınmazların Satış Tarihinde ve Akit Tablosunda Gösterilen Bedelin Davalıya Ödenmek Üzere Mahkeme Veznesine Depo Etmesi Bakımından İmkan Tanınması Gerektiği )

Y1.HD E. 1999/1787 GABİN HUKUKSAL NEDENİNE DAYANMA ( Gayrımenkule Müteallik Davalarda Yetkili Mahkeme )

Y1.HD E. 2006/9101 GABİN HUKUKSAL NEDENLERİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taraflardan Biri Diğer Tarafın Kasıtlı Aldatmasıyla Sözleşme Yapmaya Yöneltilmişse Hata Esaslı Olmasa Bile Aldatılan Taraf İçin Sözleşme Bağlayıcı Sayılamayacağı )

Y11.HD E. 2004/9931 GABİN İDDİASI ( Anonim Şirket Ortağının Belgesiz Alacağının Tehlikeye Düşmesini Engellemek İçin Davalıların Baskısıyla Hisselerini Değerinin Altında Satmak Zorunda Kaldığı İddiası )

YHGK E. 2004/11-729 GABİN İDDİASI ( Davalı Bankanın Müzayaka Halinde Bulunduğunu İleri Sürmesine Dayalı/İddia ve Savunmaya Dayanak Yapılan Maddi Olgular Mahkemece Tam Olarak Saptanması Gereği - Ödenmeyen Mevduat Faizi Alacağının Tahsili Talebi )

Y13.HD E. 2004/16660 GABİN İDDİASI ( Kredi Kartı Borcu Nedeniyle 4822 Sayılı Kanundan Yararlanmak İsteyen Davacının Uygulanan Faiz Oranlarının Fahiş Olduğu Gerekçesiyle )

YHGK E. 2004/19-346 GABİN İDDİASI ( Müzayaka Halindeki Bankanın Yaşadığı Mali Sıkıntı ve Ülkedeki Ekonomik Kriz Nedeniyle Mevduat Hesabındaki Paraya Fahiş Miktarda Gecelik Faiz Vermek Zorunda Kalması - Edimler Arasında Açık Nispetsizlik Varsa Hiffet ve Tecrübesizlik Hallerine Dayanılmasa da Akdin Feshedilebileceği )

Y11.HD E. 2002/1125 GABİN İDDİASI ( Özelleştirme Kanunundan Doğan Haczedilemezlik Nedeniyle Kısmi Ödemeler Karşılığı İbraname Verildiği İddiası )

Y19.HD E. 2003/1385 GABİN İDDİASI ( Sözleşmedeki Geç Ödeme Halinde Gecikme Tazminatı Alınacağına İlişkin Hükmün Geçerli Olması ve Tarafaları Bağlaması - İhraç Kaydıyla Satış Sözleşmesi )

Y1.HD E. 1989/5036 GABİN İDDİASI ( Yazılı Delille Kanıtlanması Zorunluğu Bulunmaması )

Y1.HD E. 1989/5036 GABİN İDDİASINA DAYALI DAVALAR ( Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmaması )

YHGK E. 2003/1-647 GABİN İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Taşınmazın Müzayaka Altında Satıldığını İddia Eden Davacının Satış Tarihindeki Borçlarının Taşınmazın Değerinden Daha Fazla Olması Nedeniyle Gabinden Bahsedilememesi )

Y11.HD E. 2004/322 GABİN İDDİASININ ARAŞTIRILMASI USULÜ ( Banka Mevduat Hesabındaki Paraya Tahakkuk Eden Faiz Alacağının Müzayaka İddiasıyla Bankaca Kesilmesi - Mahkemece Tahsil Davasında Diğer Bankaların Faiz Oranlarıyla Karşılaştırma Yaptırılarak Hüküm Kurulması Gereği )

YHGK E. 1996/15-961 GABİN İDDİASININ DİNLENEMEMESİ ( Tıpta Uzmanlık Eğitimi Karşılığı Yüklenme ve Kefalet Senedinde Öngörülen Mecburi Hizmet Yükümlülüğüne Uymayan Davalıdan Davacı Üniversitece Yapılan Masrafların Tahsili Davası - Davalının Yüklenme Senedini İradesi Dışında Tazyik Altında İmzaladığı İddiası )

Y11.HD E. 2003/3039 GABİN İDDİASIYLA ÖDENMEYEN BANKA MEVDUAT HESABINDAKİ FAİZİN TAHSİLİ TALEBİ ( İMKB Ortalamasını Aştığı Gerekçesiyle Ödenmeyen Faiz )

Y1.HD E. 1978/3138 GABİN İKRAH ( Gayrımenkul satımı )

Y19.HD E. 2004/12551 GABİN KOŞULLARI ( İvazlar Arasında Açık Bir Dengesizlik Bulunup Bulunmadığı Varsa Bunun Bankanın Aşırı Oranda Gecelik Faizlerin Uygulandığı Dönem İçerisinde Bulunduğu Koşullara Göre Müzayaka Halinden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Araştırılacağı )

Y1.HD E. 2014/5515 GABİN NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Çekişmeli Taşınmaz Davalıya Temlik Edilmiş ve Akdin Yapıldığı Tarihten İtibaren 1 Yıllık Süre Dolmuş İse de Temyize Konu Dava TBK'nun Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren 1 Yıllık Ek Süre İçinde Açıldığı - İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verileceği )

Y19.HD E. 2004/2066 GABİN NEDENİYLE MENFİ TESBİT TALEBİ ( Bankanın Uyguladığı Gecelik Repo Oranının Müzayakadan Kaynaklandığı Gerekçesiyle Açtığı Menfi Tesbit Davası - Mahkemece Dava Konusu Dönemdeki Diğer Banka Gecelik Repo Oranlarıyla Davacı Bankanın Uyguladığı Oranlar Karşılaştırılmak Suretiyle Hüküm Kurulması Gereği )

YHGK E. 2005/11-459 GABİN VE AHLAKA AYKIRILIK İDDİASI ( Gabin De Sözleşmenin Feshi Nedeni Olduğu/Gabinin Objektif Ve Subjektif Unsurlarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gereği - Bankaca Ödenmeyen Mevduat Faizinin Tahsili Talebi )

Y15.HD E. 2004/4367 GABİN VE GEÇ TESLİM NEDENİYLE AKDİN FESHİ TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde - Akıl Hastası Arsa Malikinin Vasisine Mahkemece Verilen Sözleşme Yapma Yetkisinin Kapsamı )

Y5.HD E. 2011/1755 GABİN VE HİLE YOLUYLA TAPU İPTAL VE TESCİL ( Düzenleme Ortaklık Payı Karşılığı Olarak Bir Defaya Mahsus Alınan Yol Yeşil Alan ve Bunun Gibi Kamu Hizmet ve Tesislerine Malikin Muafakatı İle Ayrılan Yerler İçin Eski Malikler Tarafından Mülkiyet İddiasında Bulunulamayacağı - Reddi Gereği )

YHGK E. 1995/14-208 GABİN VE MUVAZAA ( Aynı Davada Birlikte İleri Sürülemeyecekleri )

Y1.HD E. 2009/2803 GABİN VE MUVAZAAYA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Öncelikle Gabin Bakımından Araştırmanın Tamamlanacağı Gabin Koşulları Oluştuğunda Davalı Hakkında İyiniyet İncelemesi Yapılabileceği )

Y1.HD E. 2005/5094 GABİN VE VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Sebepleri Değerlendirilerek Davanın Reddine Kısmen Karar Verilmiş Ancak İhrah Sebebi Üzerinde Durulup Geçerli Araştırma Yapılmamasının İsabetsiz Olduğu - İptal Tescil İsteği )

Y1.HD E. 1984/12267 GABİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

Y17.HD E. 2005/2912 GABİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Sözleşme Tarihinden İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürede Sözleşmenin Feshinin İstenebileceği )

Y4.HD E. 1951/3277 GABİNDE MÜDDET

Y11.HD E. 2001/8836 GABİNDE OBJEKTİF UNSUR ( Karşılıklı Edimler Arasında Açık Bir Değer Farkının Bulunması )

Y17.HD E. 2005/2912 GABİNDE OBJEKTİF VE SUBJEKTİF UNSUR ( Öncelikle Objektif Unsur Olan Edimler Arasındaki Oransızlığın Belirlenmesi Gereği - Bir Tarafın Darda Kalması Tecrübesizlik Hafiflik ve Yararlanma Kasdının Sujektif Unsuru Oluşturduğu )

Y11.HD E. 2005/9238 GABİNDE OBJEKTİF VE SUBJEKTİF UNSUR ( Sözleymede Edimler Arasında Degesizlik/Objektif Unsur - Edimler Arasında Nisbetsizlik Var ise Bunun Tarafın İçinde Bulunduğu Koşullara Göre Müzayakadan Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı/Subjektif Unsur )

Y11.HD E. 2001/8836 GABİNDE SUBJEKTİF UNSUR ( Zarar Görenin Müyazakasından veya Hafifliğinden ya da Tecrübesizliğinden Yararlanılması )

Y11.HD E. 2001/3322 GABİNİN KOŞULLARI ( Edimler Arasında Aşırı Dengesizlik Zarar Gören Tarafın Diğer Tarafa Oranla Zayıf Durumda Bulunması Unsurlarının Bir Arada Bulunması Gereği )

Y19.HD E. 2004/6115 GABİNİN OBJEKTİF VE SUBJEKTİF ŞARTLARI ( Edimler Arasında Açık Nispetsizlik Olması ve Bu Durumun Zarar Görenin Zor Durumda Olmasından ya da Tecrübesizliğinden Kaynaklanmasının Gerekmesi )

Y1.HD E. 1973/1924 GABİNİN OBJEKTİF ve SUBJEKTİF UNSURU

Y1.HD E. 1986/10165 GABİNİN UNSURLARI

Y19.HD E. 2005/2795 GABİNİN UNSURLARI ( Objektif ve Subjektif/Mahkemece Bilirkişiye İncelettirilecek Hususlar - Başka Şirketlerle Grup Oluşturup Yüksek Faizden Yararlanmak İçin Müzayaka Halinde Bulunan Banka İle Gecelik Faiz Anlaşması Yapılması )

Y11.HD E. 2004/15229 GABİNİNİN KOŞULLARI ( Objektif Unsur Karşılıklı Edimler Arasındaki Açık Değer Farkı Olup Sübjektif Unsur İse Zarar Görenin Müzayakasından veya Hafifliğinden ya da Tecrübesizliğinden Yararlanma Hali Olduğu )

Y4.HD E. 1952/1720 GABİNLE BİRLİKTE HİLEYE DAYANILMASI


above us only sky...  • POPULER KONULAR

Dön Yargılama Usulü ve Avukatlık Hukuku