İhtiyati Tedbirin Uygulamadaki Aşamaları • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Yargılama Usulü ve Avukatlık Hukuku İhtiyati Tedbirin Uygulamadaki Aşamaları

İhtiyati Tedbirin Uygulamadaki Aşamaları

Hukuk Mahkemeleri Yargılama Usulü, Duruşma, İspat ve Deliller, İhtiyati Tedbir, Delil Tespiti, Gider Avansı, Yargılama Giderleri, Adli Yardım, Vekalet Ücreti, Temyiz, İstinaf, Tahkim, Avukat Hakları, Avukat Disiplin İşlemleri, Barolar...

avukatozgur Site Üyesi

Mesajlar: 20


Günaydın değerli Kararara üyeleri arkadaşlar... Bir firmaya karşı haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi, dava sonuçlanıncaya kadar da ilan ve reklamların gazetede yayınlanmasının kaldırılması konulu dava açmıştık. Mahkeme ara kararı gereğince ihtiyati tedbir isteğimizi kabul ederek bir İcra Dairesi Müdürlüğünü de yetkili kılmıştır. Ayrıca belli bir miktarın da teminat olarak yatırılmasına karar vermiştir. İhtiyati tedbir talebinin konusu ise, dava sonuçlanıncaya kadar firmanın reklam ve ilanlarının kaldırılmasına dairdir. Yeni avukatım ve ihtiyati tedbiri teorik dışında bilmiyorum. Süreç nasıl işliyor acaba? Şimdiden teşekkür ederim.admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27447avukatozgur yazdı:
Günaydın değerli Kararara üyeleri arkadaşlar... Bir firmaya karşı haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi, dava sonuçlanıncaya kadar da ilan ve reklamların gazetede yayınlanmasının kaldırılması konulu dava açmıştık. Mahkeme ara kararı gereğince ihtiyati tedbir isteğimizi kabul ederek bir İcra Dairesi Müdürlüğünü de yetkili kılmıştır. Ayrıca belli bir miktarın da teminat olarak yatırılmasına karar vermiştir. İhtiyati tedbir talebinin konusu ise, dava sonuçlanıncaya kadar firmanın reklam ve ilanlarının kaldırılmasına dairdir. Yeni avukatım ve ihtiyati tedbiri teorik dışında bilmiyorum. Süreç nasıl işliyor acaba? Şimdiden teşekkür ederim.YARGITAY 4. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/2645
KARAR: 2014/3760

Davacılar Talha Görgülü vd. vekili Avukat Ahmet Gürel tarafından, davalı Sözcü Gazetesi (Estekik Yayıncılık) A.Ş. aleyhine 15/11/2013 gününde verilen dilekçe ile mahkeme hükmünün yayımlanması ve davacının isminin görsel, yazılı vb. iletişim organlarında yayımlanmasının önlenmesinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; ihtiyati tedbir talebinin reddine dair verilen 20/11/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi tedbiri talep eden davacılar tarafından istenilmekle dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Davacı, isminin davalı gazetede gerçeğe aykırı haber ile birlikte kullanıldığını belirterek yazılı ve görsel medyada isminin kullanılmasının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesini istemiştir.

Davalı, haksız ve yersiz istemin reddini savunmuştur.

Yerel mahkemece sulh ceza mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizliğine dair verilen karar, davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay 21/02/2014 tarih, 2013/1 Esas, 2014/1 Karar sayılı İBK uyarınca 6100 sayılı HMK 391/3'e göre ihtiyati tedbir talebinin reddine ve 394/5'e göre ihtiyati tedbir kararına itiraz üzerine verilen karara karşı kanun yolu olarak Yargıtay'a temyiz başvurusu kabil olmadığından temyiz dilekçesinin reddine karar verilmelidir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz dilekçesinin REDDİNE ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 05/03/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.  • POPULER KONULAR

Dön Yargılama Usulü ve Avukatlık Hukuku