AİLE VE POLİTİKALAR BAKANLIĞININ DAVAYA KATILIMI SAĞLANMADAN HÜKÜM KURULMAYACAĞI • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI İstinaf Mahkemeleri Kararları Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Kararları AİLE VE POLİTİKALAR BAKANLIĞININ DAVAYA KATILIMI SAĞLANMADAN HÜKÜM KURULMAYACAĞI

AİLE VE POLİTİKALAR BAKANLIĞININ DAVAYA KATILIMI SAĞLANMADAN HÜKÜM KURULMAYACAĞI


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 17744


T.C.
İZMİR
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
15. CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2017/2892
KARAR NO: 2017/1844
KARAR TARİHİ: 27.9.2017>KAMU DAVASINA KATILMA--CİNSEL SALDIRI, KİŞİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA VE YAĞMA SUÇLARINDAN, AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINA DAVAYA KATILMA VE CMK'nın MAĞDUR VE KATILANLAR İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ HAKLARDAN YARARLANMA OLANAĞI SAĞLANMADAN, YARGILAMAYA DEVAM EDİLEREK HÜKÜM KURULMAZ.


5271/m. 35/2, 233, 234, 237, 260
6284/m. 2/1-d, 20/2

ÖZET : Dava cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlarına ilişkindir.

6284 Sayılı Kanun'un 2/1-d ve 20/2 maddeleri uyarınca suçtan zarar gören Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına davaya katılma ve CMK'nın mağdur ve katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek hüküm kurulması isabetsizdir.

DAVA : İlk Derece Mahkemesince verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulmakla, kararın niteliği, başvurunun süresi ve başvuranın sıfatı ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre dairece duruşma yapılmasına gerek görülmeksizin dosya üzerinden yapılan incelemede;

Mahkemece verilen hükmün 5271 Sayılı CMK’nın 35/2, 260, 6284 Sayılı Kanun'un 2/1-d ve 20/2. maddeleri gözetilerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tebliği üzerine anılan kurum vekili tarafından mahkemenin hüküm kurarken yeteri kadar araştırma yapmadığı ve delilleri toplamadığına dair ve davaya katılmasıyla yararlanabileceği kanundan kaynaklı haklardan yararlandırılmaması sebebiyle hükme yönelik istinaf dilekçesi verildiği anlaşılmakla;

Ceza Genel Kurulunun 28/05/2013 tarih, 2012/7.MD - 1423 esas -2013/260 karar, 23/09/2014 tarih, 2014/13-113 esas-2014/399 karar, 09/12/2014 tarih 2013/14-215 esas -2014/547 karar , 17/03/2015 tarih, 2013/11-602 esas- 2015/44 Sayılı kararları ile 7. Ceza Dairesinin 27/01/2014 tarih ve 2013/7406 esas -2014/1996 karar , 29/01/2014 tarih, 2013/7539 esas -2014/1172 karar, 11. Ceza Dairesinin 24/02/2014 tarih, 2009/21774 esas- 2010/1866 karar , 5 . Ceza Dairesinin 25/04/2014 tarih , 2013/454 esas -2014/4590 karar ile 1. Ceza Dairesinin 29/02/2016 tarih, 2015/4976 esas-2016/861 karar ve 30/03/2016 tarih , 2016/832 esas - 2016/1629 Sayılı kararlarında belirtildiği üzere ;

Sanıklar hakkında Cinsel Saldırı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Yağma suçlarından açılan kamu davasında 6284 Sayılı Kanun'un 2/1-d ve 20/2 maddeleri uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bu suçun zarar göreni olduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK’nın 233 ve 234. maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği, diğer yandan aynı kanunun 260/1. maddesine göre de kamu davasından haberdar edilmemiş ya da haberdar olmamış bulunup da katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş olanların kanun yollarına başvurma haklarının bulunduğu gözetilerek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına iddianame tebliğ edilip davadan haberdar edilmesi, sonucuna göre talebi halinde, aynı Kanun'un 237 vd. maddelerine göre davaya katılması hususunda bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeyerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına davaya katılma ve CMK'nın mağdur ve katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek yazılı biçimde hüküm kurulması,

Hukuka aykırı ve istinaf başvurusu ile katılma talebinde bulunan müşteki ASPB vekilinin katılma dilekçesinde belirttiği nedenler yerinde olduğundan CMK'nın 289/1-e, 280/1-b maddeleri uyarınca HÜKMÜN BOZULMASINA, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

SONUÇ : Kesin olmak üzere, 27.09.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Kararları