YETERSİZ GEREKÇE NEDENİ İLE İSTİNAF MAHKEMESİ BOZMA KARARI • kararara.com


Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI İstinaf Mahkemeleri Kararları Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Kararları YETERSİZ GEREKÇE NEDENİ İLE İSTİNAF MAHKEMESİ BOZMA KARARI

YETERSİZ GEREKÇE NEDENİ İLE İSTİNAF MAHKEMESİ BOZMA KARARI


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 18746
...........
sanıkların da yukarıdaki alışverişler doğrultusunda çeki birbirlerinden aldıklarını ya da birbirlerine verdiklerini açıkça belirttikleri ancak çekin sahte olduğunu bilmediklerini çeki sahte olarak düzenleyip vermediklerini belirttikleri, tüm sanıklar hakkında resmi belgelerden olan yargılamaya konu çeki kullanmak suretiyle resmi belgede sahtecilik suçunu işlediklerinden dolayı kamu davasının açıldığı, sanıkların çeki bir şekilde kullanıp birbirlerine verdikleri yönünde herhangi bir kuşkunun olmadığı ancak çekin sahte olduğunu bilmediklerine ilişkin savunmalarının ise gerçeği yansıtmadığı şöyle ki ticaret ile uğraşan kişilerin yapmış oldukları alışverişler karşılığı kendilerine verilen çek ya da senedin kayıtlarını tutmaları çek ve senedin çıkış yerlerini, üzerinde yazılı kişi ya da şirketleri soruşturup araştırıp ona göre kabul etmeleri gerektiği bu yöndeki araştırmayı yapmayan veya yaptığı halde bunu açıklamayıp çeki ya da senedi kullanmaya devam eden kişilerin kaynağını araştırmadan almış olsa dahi kaynağını araştırmış gibi kullanmış olmaları halinde belgedeki tüm olumsuzlukları bilerek ya da belgeyi bu haliyle kabul etmiş kullanmış sayılacakları bundan sorumlu olacakları sanıkların da bu şekilde ele geçirdikleri ya da elde ettikleri yargılamaya konu çeki ticari alışveriş karşılığı birbirlerine verip en son çekin katılana kadar ulaşmasına bu şekilde sahte belgenin kullanılmasına sebebiyet verdikleri anlaşılmakla inkara yönelik savunmalarının kendilerini cezadan kurtarmayı amaçlayan beyanları olarak değerlendirilip itibar edilmemiş sanığın suç ortakları ile birlikte sahteliğini bilerek suça konu resmi belgeden sayılan çeki kullanarak resmi belgede sahtecilik suçunu işlediğiden dolayı 5237 sayılı TCK'nun 204/1 maddesi gereğince mahkumiyeti ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilip deneme süresi içerisinde kasıtlı suç işlemiş olması nedeni ile önceki hükmün değiştirilme imkanı bulunmadığından suçun sübutu yönünden yeniden bir değerlendirme yapılmaksızın açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanmasına karar vermek gerektiği kanaatine varılmıştır.


T.C.
İZMİR
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
13. CEZA DAİRESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA
İ S T İ N A F K A R A R I

İNCELENEN KARARIN;Dosya incelendi:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:


Başvurunun kabule şayan olduğuna ilişkin ön inceleme sonucu esastan incelemeye geçilerek;

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;


Mahkemesince her ne kadar sanığın yapılan yargılaması sonucunda sabit görülen eylemine uyan resmi belgede sahtecilik suçundan TCK'nun 204/1 maddesi gereğince mahkumiyetine karar verilmiş ise de, diğer sanık ... nın suça konu Akbank Denizli Şubesine ait ... keşide tarihli 15.000 TL bedelli çeki bir diğer sanık b....'den battaniye alışverişi karşılığında aldığı, sanıklar ...nın bu alışverişi ve çekin ... tarafından verildiğini doğruladıkları, Mahkemenin kabulünün de bu yönde olduğu, her ne kadar katılanın suça konu çeki sanık ... nın cebinden çıkartarak kendisine verdiğini beyan etmiş ise de, sanığın "suça konu çekin sahteliğini bilmeden ...dan alıp katılana verdiği ve sahtecilik suçunu işlemediğine" ilişkin savunmasına hangi nedenle itibar edilmediği ve sanığın üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu ne şekilde işlediği hususlarının gerekçede açıklanmaması suretiyle yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmiş olmasının CMK 289/1-g maddesi gereğince hukuka kesin aykırılık oluşturduğu anlaşılmakla ,

CMK'nın 289/1-g, ve 280/1-b maddeleri uyarınca başkaca yönleri incelenmeksizin HÜKMÜN BOZULMASINA, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Kesin olmak üzere 22/12/2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


  • POPULER KONULAR

Dön İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Kararları