ADLİ YARDIM NE DEMEKTİR? - USUL VE PROSEDÜRLERİ NELERDİR? • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Ceza Hukuku ADLİ YARDIM NE DEMEKTİR? - USUL VE PROSEDÜRLERİ NELERDİR?

ADLİ YARDIM NE DEMEKTİR? - USUL VE PROSEDÜRLERİ NELERDİR?

Suç ve Cezalar, Suç Türleri, Ceza Hesaplama, Hapis, Adli Para Cezası, Adli Kontrol, Ön Ödeme, Uzlaşma, Tutuklama, Arama, Elkoyma, İletişimin Tespiti, Ceza Yargılama Usulü, Tekerrür, İçtima, İştirak...

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 18007


.Türkiye Barolar Birliği
Adli Yardım Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 30.03.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25418BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 176-181 inci maddeleri uyarınca, adli yardımla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Adli yardımın amacı, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasıdır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180 inci maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan paraların, barolar arasında dağıtımı ve kullanılması ile adli yardım bürosunun kuruluşunu, görev ve yetkilerini, görevlendirilecek avukatların ve ücretlerinin belirlenmesini, işleyişini ve denetimini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 176-181 inci maddeleri uyarınca düzenlenmiştir

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Adli Yardım Bürosu ve Temsilcisi

Madde 4 — Her baro merkezinde, baro yönetim kurulu tarafından belirlenip görevlendirilecek, yeterli sayıda avukattan oluşan bir adli yardım bürosu kurulur. Baro yönetim kurulu ayrıca, baro merkezi dışında, avukat sayısı beşten fazla olan her yargı çevresinde bir avukatı, adli yardım bürosu temsilcisi olarak görevlendirebilir. Gerektiğinde, yeteri kadar temsilci yardımcısı da görevlendirilir.

Adli yardım bürosu ve temsilcileri, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda öngörülen görevler ile baro yönetim kurullarının Avukatlık Kanunu ve Yönetmelikler çerçevesinde vereceği görevleri yerine getirirler.

Adli yardım bürosu ve temsilcileri, işlerini adli yardımdan sorumlu baro yönetim kurulu üyesinin sorumluluğunda ve denetiminde yürütürler.

Adli yardım bürosu ve temsilcilerine, hizmetin yürütülebilmesi için adli yardım ödeneğinden karşılanmak üzere yeterli mekan, büro donanımı ve personel sağlanır.

Barolar, avukat stajyerlerine, adli yardım bürosu ve temsilciliklerinde eğitim amacıyla geçici süreli görevler verebilirler.

Adli Yardım İstemi

Madde 5 — Adli yardım istemi, hizmetin görüleceği yer adli yardım bürosuna ve temsilciliklerine yapılır. Başvurularda, adli yardım başvuru formu doldurulur ve adli yardım esas defterine kaydedilir.

Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, istem sahibinden gerekli bilgi ve belgeleri ister, istemin haklılığı konusunda uygun bulacağı araştırmayı yapar, gerektiğinde karar verir. Bu araştırmada, kamu ve özel kurum ve kuruluşları, adli yardım bürosuna ve temsilciliklerine yardımcı olurlar.

Adli yardım isteminin reddi halinde istemde bulunan; tebliğden itibaren on gün içinde yazılı veya sözlü olarak baro başkanına başvurabilir. Baro başkanı yedi gün içinde karar verir, bu karar kesindir. Süresinde karar verilmediği taktirde talep ret edilmiş sayılır.

Adli yardım görevi serbest çalışan avukatlara eşitlik ilkesi esaslarına göre verilir.

Adli Yardımın Yapılışı

Madde 6 — a) Adli yardım isteminin kabulü halinde, durum bir tutanakla tespit edilir. İstem sahibinden, işin sonunda maddi bir yarar elde etmesi halinde, avukata ödenen para ile elde edilecek maddi yararın %5'ini baroya ödeyeceğine; adli yardım isteminin haksız olduğunun sonradan anlaşılması halinde, görevlendirilen avukata ödenen ücretin iki katı ve yapılmış masrafları yasal faizleri ile geri vereceğine ilişkin taahhütname alınır.

Vekaletname masrafı adli yardım faslından ödenebilir.

Yargılama giderlerini karşılayamayacaklar için 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465-472 nci maddeleri gereğince adli müzaheret talebinde bulunulur. Bu talebin reddi halinde ilgilisi, avukatlık ücreti dışındaki diğer yargılama giderlerini karşılamak durumundadır. Aksi halde, adli yardım istemi reddedilebilir.

Ancak, yargılama giderlerinin karşılanamayacağının açıkça anlaşılması ve adli yardım talebinde bulunanın haklılığı açısından kesin veya kuvvetli bir kanı oluşması halinde, adli yardım bürosunun veya adli yardım temsilcisinin önerisi üzerine baro yönetim kurulu kararıyla adli yardım fonundan karşılanır.

Davanın reddi halinde iade olunacak harç, adli yardım fonuna aktarılır.

b) Adli yardım isteminin kabulüyle, gerekli iş ve işlemleri yapmak ve yürütmek üzere bir veya birkaç avukat görevlendirilir. Görev yazısının bir örneği de istem sahibine verilir ve gerekli bilgi, belge ve vekaletname ile birlikte görevlendirilen avukata başvurması istenir. Görevlendirilen avukat, görevlendirme yazısının, işe ve ilgiliye ait bilgi, belge ve vekaletnamenin, adli müzaheret istemi reddedilmiş ise iş için zorunlu masraf avansının kendisine ulaşması ile avukatlık hizmetlerini yerine getirmek yükümlülüğü altına girer.

Görevlendirilen avukatın yükümlülüğü, istek sahibinin hizmetin görülebilmesi için gerekli belge ve bilgiler ile avukatlık ücreti dışındaki zorunlu yargılama giderlerini vermemesi veya vekaletname vermekten kaçınması ile sona erer. Görevlendirilen avukat, bu durumu gecikmeden, kendisini görevlendiren adli yardım bürosuna ya da temsilciliğine bildirir.

c) Görevlendirmede, avukatların mesleki faaliyet alanlarına ilişkin beyanları dikkate alınır.

d) Görevlendirilen avukat, bu işi yapmaktan haklı bir neden olmaksızın çekinmek isterse, görevin kendisine bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde, o işin tarifede belirlenen ücretini baroya ödeyerek görevden çekilebilir.

e) Görevlendirilen avukat, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre işi sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür. Bağlantı ve ilişki bulunsa bile başka dava ve icra takipleri veya benzeri hukuksal işlemler, görev konusu iş kapsamında kabul edilmez.

f) Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, görevlendirilen avukatın hizmeti yerine getirmesi ile ilgili aşamaları izler. Avukat, işin hangi aşamasında olursa olsun, kendisinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Hizmetin sonunda da, bu konudaki raporunu ve hizmetin sona erdiğini gösterir belgeleri adli yardım bürosuna ya da temsilciliğine iletir.

Ödenecek Ücret

Madde 7 — Adli yardımla görevlendirilen avukata, görevlendirmeye konu iş için asgari ücret tarifesinde gösterilen maktu ücret peşin ödenir. Aynı işe birden fazla avukat görevlendirilemez. Ancak görevden çekilen avukatın yerine yeni görevlendirilen avukata ayrıca ücret ödenir.

Ceza davalarında şahsi davacı ve müdahil vekiline, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu gereğince yapılacak hukuki yardımlar için avukatlık ücret tarifesinde belirlenen maktu ücret ödenir.

Yargıtayda görülecek duruşmalı işlerde ayrıca, Ankaraya gidiş-geliş otobüs ücreti ödenir. Adli yardımdan yararlananın veya vekilinin talebi halinde Ankara barosundan görevlendirilecek avukat aracılığı ile Yargıtaydaki duruşma takip edilebilir.

Tüm masraflar belgeye dayandırılır. Belgesiz ödeme yapılamaz.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için, bu mahkemenin kendi adli yardım kuralları uygulanır. Bu yönetmelik uyarınca ödeme yapılamaz. (1).

Adli yardım görevini haklı nedenler dışında tamamlamayan avukat, aldığı ücretin iki katını baroya ödemekle yükümlüdür.

*******ADLİ YARDIM MÜESSESESİ,YENİ HMK'DA DAĞA SADE BİR DİL KULLANILARAK DÜZENLENMİŞTİR İLGİLİ MADDELER AŞAĞIDADIR.*******:arrow: Adli yardımdan yararlanacak kişiler

MADDE 334 - (1) Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, haklı oldukları yolunda kanaat uyandırmak kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.

(2) Kamuya yararlı dernek ve vakıflar, iddia ve savunmalarında haklı göründükleri ve mali açıdan zor duruma düşmeden gerekli giderleri kısmen veya tamamen ödeyemeyecek durumda oldukları takdirde adli yardımdan yararlanabilirler.

(3) Yabancıların adli yardımdan yararlanabilmeleri ayrıca karşılıklılık şartına bağlıdır.


:arrow: Adli yardımın kapsamı

MADDE 335 - (1) Adli yardım kararı, ilgiliye, aşağıdaki hususları sağlar:

a) Yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet.

b) Yargılama ve takip giderleri için teminat göstermekten muafiyet.

c) Dava ve icra takibi sırasında yapılması gereken tüm giderlerin Devlet tarafından avans olarak ödenmesi.

ç) Davanın avukat ile takibi gerekiyorsa, ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat temini.

(2) Mahkeme, talepte bulunanın, yukarıdaki bentlerde düzenlenen hususlardan bir kısmından yararlanmasına da karar verebilir.

(3) Adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam eder.


:arrow: Adli yardım talebi

MADDE 336 - (1) Adli yardım, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir.

(2) Talepte bulunan kişi, iddiasının özeti ile birlikte, iddiasını dayandıracağı delilleri ve yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır.

(3) Kanun yollarına başvuru sırasında adli yardım talebi bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya yapılır.

(4) Adli yardım talebine ilişkin evrak, her türlü harç ve vergiden muaftır.


:arrow: Adli yardım talebinin incelenmesi

MADDE 337 - (1) Mahkeme, adli yardım talebi hakkında duruşma yapmaksızın karar verebilir.

(2) Adli yardım talebinin kabul veya reddine ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurulamaz. Ancak, adli yardım talebi reddedilirse, sonradan gerçekleşen bir sebebe dayanılarak tekrar talepte bulunulabilir.

(3) Adli yardım, daha önce yapılan yargılama giderlerini kapsamaz.


:arrow: Adli yardım kararının kaldırılması

MADDE 338 - (1) Adli yardımdan yararlanan kişinin mali durumu hakkında kasten veya ağır kusuru sonucu yanlış bilgi verdiği ortaya çıkar veya sonradan mali durumunun yeteri derecede iyileştiği anlaşılırsa adli yardım kararı kaldırılır.


:arrow: Adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili

MADDE 339 - (1) Adli yardım kararından dolayı ertelenen tüm yargılama giderleri ile Devletçe ödenen avanslar dava veya takip sonunda haksız çıkan kişiden tahsil olunur. Adli yardımdan yararlanan kişinin haksız çıkması halinde, uygun görülürse yargılama giderlerinin en çok bir yıl içinde aylık eşit taksitler halinde ödenmesine karar verilebilir.


:arrow: Adli yardım kararıyla atanan avukatın ücretinin ödenmesi

MADDE 340 - (1) Adli yardımdan yararlanan kişi için mahkemenin talebi üzerine baro tarafından görevlendirilen avukatın ücreti, yargılama gideri olarak Hazineden ödenir.****************** ADLİ YARDIM , ADLİ MÜZAHARETLİ YARDIMDAN NASIL YARARLANIRIZ PROSEDÜRÜ İLE İZAHA CALIŞALIM.******************

Adli yardımdan yararlanabilme şartı yoksulluk ve haklılıktır. Yoksul sayılabilmek için fakr-u zaruret(Yani tabiri caisse bir lokma ekmeğe muğtac durumda demektir ) içinde bulunulması gerekmez. Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zora düşürmeksizin dava masraflarını karşılama gücünden yoksun olan kişiler adli yardımdan faydalanabilirler.

:arrow: 1-Maddi durumu olmayan,kişi öncelikle bulunduğu il veya ilçedeki barolara ait Adli Yardım Bürolarına kimlik belgesi ve muhtarlıktan alacakları fakirlik ilmühaberi ve ikamet(Kağıdı) ile adliyede bulunan Adli yardım bürolarına giderek müracaat edeceklerdir orada rutin birbilgi verilerek forum doldurulmaktadır sonrasında size gitmenizi ve engec 15 güne kadar size bilgi verileceği söylenir.Cünkü burada doldurmuş olacağınız formunuzdaki bilgiler dahilinde değerlendirilme yapılır ve size avukat tayin edildiğinde bu avukatınız sizi telefonla aramak sureti ile size adli yardımdan görevlendirilen avukatınız olduğunu ve sizinle kendi bürosunda şugün şu saatte gelin davanızıla ilgili görüşelim diyerek davet eder.Bunun üzerine elinizda davanız ile ilgili ne belge varsa alır gidersiniz ve görüşmenizi yaparsınız.

Yanlız şurda şunuda hemen belirtmekte fayda var eyer bu adli yardım talebiniz RET edilirse ret kararı size bildirildiğinde bu karara 15 gün icersinde Baro başkanlığına itiraz hakkınızda vardır.Bu itirazı yazılı veya sözlü yapabilirsiniz.

:arrow: 2-Avukatınız burada görüşmeniz bittikten sonra davanıza baka bilmesi icin size Noterden vekalet vermenizi talep eder,yani siz notere gider avukatınıza vekaletinizi veren belgeyi alır ve ücretinide siz ödersiniz.Sonra dava masrafları ne tutuyorsa onuda sizin karşılamanız gerekmektedir.Burada sadece avukatlık ücreti ödemiyorsunuz onu devlet ödemektedir.

:arrow: 3-Şimdi bu 2. maddeyi okuyunca eee Teoman bey bu iş neye yaradı biz avukatın yanına gidecek dolmuş parasını zor bulduk bu masrafları noter parasını nerden bulacahız nereden karşılayacağız dediğinizi duyar gibiyim.)) Şimdi onuda acıklıyacahım,""ilk Adli Yardım Bürosuna Müracaat ettiğinizde burada dilekçenize"" ADLİ MÜZAHARET İSTİYORUM DİYE YAZIN.
CÜNKÜ;Avukatınız görevlendirilirken ADLİ MÜZAHARET TALEPLİDİR DİYEREK AVUKATINIZI BU ŞEKİL GÖREVLENDİRİYOR,Ozaman avukatınızda davanızın dava dilekçesini adli müzagaret taleplidir şeklinde hazırlıyarak davayı acıyor ve o mahkemeden sizin fakir olduğunuzu dava masrafını ödiyemiyecek durumda bulunduğunuzu bunun icin sayın hakimin bu masraflarında devlet bütcesinden karşılanması icin öncelikle bu kararı verin diyor.hakimde uygun veya uygun değildir diye bir karar veriyor, Uygundur derse tüm masraflar devlet babadan, değildir derse masrafları siz karşılıyorsunuz.genelde devlet baba ödüyor merak etmeyin.Yani adli müzaharet demek tüm masrafların yoksul olmanız nedeni ile devlet bütcesinden karşılanması demek(müzaharet kelimesinin anlamı tabiri caisse bu) HAAAA diyelimki mahkeme bu müzaharet talebinizi ret etti sizin durumda yok eee dava ortadamı kalıcak HAYIR, şimdi ne olucak hemen avukatınız durumu görevlendirildiği adliyardıma bildiriyor ve bu mahkemenin ret kararınıda bildirdiği dilekcesine ekliyor bu sefer dava masrafları adli yardım fonundan (Hazine ödeneğinden) karşılanıyor.dava kazanıldığında yapılmış masraflar karşıdan icra yolu ile alınarak fona geri gönderiliyor yani davanız ortada bırakılmıyor.

Burada şu hususları yanlış anlamayın yani ben adli yardımdan avukat tayin ettirdim avukat benim tümişlerime bakacak diye bir kural yoktur,sadece avukat tayin edilen o işi yapmakla sorumlu,boşanmaysa boşanma icra takibiyse icra takibi yani her iş ayrı,şimdi boşanmanın ardından icra takibi kacınılmaz cünkü nafaka alınacak bunun icinde hemen avukatınızdan talepte bulunursanız avukatınız sizin kimlik fotokopisini alarak durumu görevlendirildiği yere bildiriyor bu işide takip ede bilmem icin bana ek görev yetkisi verin diyor cünkü avukatında bu icra takibi işi icin devletten ayrı avukatlık ücreti alıcaktır.Birde buda ayrı bir görev olmuş oluyor. veya SİZ tekrardan adli yardım bürosuna başvurarak NAFAKAMIN İCRA OLU İLE ALINMASI İCİN ADLİ YARDIMDAN (MÜZAHARETLİ) YARARLANMAK İSTİYORUM DİYE AYRICA MÜRACAAT EDERSENİZ AYRI BİR AVUKATA GÖREV VERİLEREK ATAMA YENİDEN BAŞLIYOR YENİ ATANAN AVUKATTA BU İCRA İŞİNİZİ BİTİRİP ONUNDA İŞİ BİTMİŞ OLUYOR. Genelde bu davanın eki olan nafaka icra işleri pek ayrılmıayarak heme ek görevle aynı avukat trafından devam ettirilmektedir.


:arrow: 4-Avukata görüşmeye gittiğinizde zaten ben noter param yok bu vekaletide bu para olmadığı icin veremiyorum dediğinizde avukat bu masrafı karşılar ve makbuzunu keserek adli yardım bürosundan ücretini alır yanlız bu vekalet ücretiniz dava masraflarınız ile ilgili avukatınız o an durumunuzu öğrenmiş ise heman adli yardım bürosu ile görüşerek bu sıkıntıyıda gideriyor..yanlız dediğim ibi gercekten durumunuz yoksa adli müzaharetli talep edinki hic masrafınız olmaz,bunu yanlız kötüye kullanırsanız yukarıdaki ACIKLADIĞIM (HMK) DİYE MADDELERİ OKURSANIZ ORADA SONUCUNDA İYİ OLMADIĞINI GÖRECEKSİNİZ. AYRICA AVUKATINIZDA BU DURUMU TESPİT EDERSE ANINDA ADLİ YARDIM BÜROSUNA BİLDİRİRSE YARDIM KESİLİR YANİ FAKİRİM AYAĞINA YATIPTA BU MENFAADTEN YARARLANIR VE SONRADANDA SARIMSAĞIN KOKUSU CIKARSA İŞTE OZAMAN KETEN ELVAYI KİMSE KURTARAMIYOR HABERİNİZ OLSUN.ADLİ YARDIMDA YAPTIĞI TÜM MASRAFI SİZDEN FİZİYLE GERİ ALIYOR ,BUNA DİKKAT EDİN.

:arrow: 5-Şimdi diyelim boşanma davasını bu şekil adli müzaharetli actınız ücret devletten dava bitti sizede bir tazminat nafaka uygun görüldü verildi kararda cıktı bunu icra takibine koyacaksınız yanlız buradada avukatın görevi bu davanın bitmesi ile son buldu,artık icra takibinede bu avukat bakmıyacak cünkü ayrıbir dava yolu oldu,tekrardan adli yardımda bulunacaksınız şimdi burada ne yapmanız gerekiyor hemen icra takibinede devam edile bilmesi icin avukatınıza talepte bulunursanız bu durumu avukatınız hemen Kimlik fotokopinizi alarak adli yardım bürosuna durumu bildiriyor ve ek yardım kararı alıyor,Yani ayrı bir dava olan bu icra takibi icin kendini görevlendirtiyor adli yardım bürosundan bu takibede devam ede bilirsin şeklinde onay alıyor sonra devam edile biliniyor.(Baştan beri söylüyoruz her dava ayrı ve ayrı talep"istek yani" gerekiyor)

:arrow: 6-Şimdi ister bir davanın akabinde icra takibi olsun isterse ayrı bir icra takibi olsun neticede alacak icin icra yapılacak biri mahkeme kararına dayalı ola bilir biride elinizde bulunduruğunuz alacak senedi ola bilir.Bunla ilgili Adli müzaharet istendiğinde yani masraflarında devletten karşılanması istendiğinde buradada avukatınız önce masraf yapacak durum olmadığından, öncelikle İcra hukuk mahkemesinden adli müzaharet kararı alıyor yani mahkeme diyorki icra müdülüğüne bu kişinin icra masrafları devletten karşılanmasına karar verdim bu kararı al dosyana koy hicbir ücret almadan ŞU FAKİRİN ALACAHINI ALMAK İCİN şu borcluya biryürü bakalım diyor.yani bu karar olmadan doğru icra müdürlüğüne giderek ben bunu adli yardım olarak takibe koymak istiyorum denirse icra müdürü olmaz git bir karar al diyor .Bunları belitmemdeki husus farzı mahhal adli yardımdan avukat alamadınız olmadı kendiniz takip etmek istiyorsunuz avukat şart değilya.
Avukatsızda davanızı takip ede bileceğinizi göz önüne alarak bu hususlarla ilgili yavaş yavaş bilgi vererek dilekçe örnekleri ilede takviye yaparak anlamanız daha kolay olucaktır.

:arrow: 7-Şimdi adlı yardım bürosuna bulunduğunuz yerden avukat talebinde bulundunuz avukatınızda atanda davanız acıldı yanlız gel gelelim mahkeme yetkisizlik kararı verdi dava o bulunduğunuz ilde değilde başka ilde görülmesi gerekiyor oranın mahkemesi yetkili hemen dosyanız adli yardım bürosunca ilgili il adli yardım bürosuna gönderiliyor oradaki adli yardım bürosundan bir avukat görevlendirilerek bu davanız orada acılarak görülüyor,bu dava orada acılıp duruşma günü verilince bu duruşma günü bu bulunduğunuz ildeki adli yardım bürosuna bildirilince burdaki avukatınızın artık görevi sona ermiş olup o ildeki avukatınız davaya devam ediyor.

:arrow: 8-Yine şimdiyle başlıyalım bulunduğunuz yerde adli yardım bürosuna müracaat ettiniz ama sizin işleminiz davanız veya ilam mahkeme kararına dayanan işlem başka ilde infaz edilmesi gerekiyor ne olacak. bulunduğunuz yer adli yardım bürosu bu müracaatınızı o işlem yapacak adli yardım bürosuna bildiriyor oradaki adli yardım bürosundaki atanan avu kat sizi telefonla arıyor oraya gitme şansınız varsa gidip görüşüyorsunuz eyer gitme şansınız yoksa telefonda durumu aynen net olarak izah ediyor ve elinizde bulunan belgeler ne varsa davayla ilgili birde noterden avukatınıza vekalet cıkartarak gönderiyorsunuz oradaki avukatınız bu işlemlerinizi yürütüyor.


:arrow: 9-Sizlerin önceden Derdest olan(Acılmış beklemede) dosyalar için sizlerin adli yardıma müracaat etmeniz durumunda yapılan avukat atamalarında, davaların talepçiler(yani sizlerin) tarafından açılmış olması dikkate alındığında, bu dosyalar hakkında verilen görevsizlik kararlarında, görevsiz ile görevli mahkeme arasında ücret farkının oluşması halinde bu fark Adli yardımca ödenmektedir.Sizlerden herhangi bir ücret söz konusu değildir.
:arrow: İlk adli yardım bürosuna müracaat ederken bu dilekçeyi hazırlayarak kimlik fotokopiniz ,muhtarlık fkirlik ilmühaberi ve ikamet kağıdı ile birlikte müracaaat ediyorsunuz.


Aşahıdaki noktalı yere bulunduğunuz ili yazıyorsunuz.


:arrow: ..................BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU BAŞKANLIĞI’ NA

Avukatlık ücretini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağım bulunmadığından (Adli müzaharetli), Avukatlık Yasasının 176-181. maddeleri gereğince hukuki sorunlarımın halli için Avukat görevlendirilmesine, saygılarımla arz ve talep ederim.

1- ADRES VE TELEFON :


2- ESAS NO :Bu esas no denen yer eyer bir dava acmış iseniz o davanın mahkemesi dosya numarası yazılır,böyle bir dava acmamış iseniz gerek yoktur.


3- MALİ DURUM BEYANI :Buradaki mali durumunuz neyse onu belirtin.Örnekle;kirada oturuyorum yetim maaşı alıyorum veya boşandım nafaka alıyorum,ev kendimin yanlız gelirim yok veya evim var yanlız gelirimle ancak karnımı doyuruyorum gibi.


4- DAVANIN KONUSU :Hangi davayı acacaksanız onu buraya yazacaksınız.dava olur icra takibi olur.


Adı ve Soyadı
İmza.
Avukat cağırıp gittiğinizde görüşme yaptığınızda önce şöyle bir tutanak hazırlar.


:arrow: ........... BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU GÖRÜŞME TUTANAĞI

Tarih:
Adli Yardımdan Yararlanan :
Atanan Avukat :
Davanın Konusu :
(Derdest Dava Var İse)
Konusu, Tarafları :
Dava Masraf Avansı :
Eksik Kalan Masraf Avansı :
Teslim Edilen Belgeler :
Eksik Belgeler ve Bu Belgelerin
Ne Zaman Getirileceği :
Açık ve Net Olarak Müvekkilin
İstekleri :
Davaya Esas Olan
Olayın Özeti :
Başka Beyanlar :
Eksik olan dava masraf avansının ne zaman getirileceği, eksik masraf ve eksik belgelerin getirilmediği takdirde adli yardım kararının geri alınacağına dair bilgi verilip anlatıldı.

(Müvekkil) Adı Soyadı,Birde Adli yardım alan kişi şöyle bir taahhütname imzalar, orada avukatta bu hazırdır size imzalatılır.

:arrow: ADLİ YARDIM TAAHHÜTNAMESİ

Avukatlık ücretini karşılama olanağım bulunmadığından, Avukatlık Yasası’nın 176.-181. maddeleri gereğince hukuki sorunlarımın çözümü için avukat görevlendirilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

........... Barosu Adli Yardım Bürosuna 2012/...... no kayıtlı olarak yaptığım başvurum kabul edildiği takdirde avukatlık hizmetinden yararlandırılacağım tarafıma bildirilmiştir. Avukatlık Yasası ve Adli Yardım Yönetmeliğinden kaynaklanan hak ve sorumluluklarımı bilerek ve özgür irademle imzaladığım bu belge ile

I. Adli Yardım başvurum sırasında verdiğim bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırılığının saptanması durumunda, görevlendirilen avukatın üstlendiği vekâlet görevinden çekilmekte haklı sayılmasını ve hiçbir ihbar ve işleme gerek kalmaksızın Adli Yardım hizmetinin kendiliğinden durdurulmasını, ayrıca bu halde görevlendirilen avukata ödenen ücretin iki katını ve Adli Yardım Bürosu tarafından yapılan masrafları yasal faizleriyle birlikte Adli Yardım Bürosuna ödemeyi,

2. Yararlandırılacağım Adli Yardım hizmeti sonucunda herhangi bir maddi yarar elde ettiğim takdirde, Adli Yardım Fonundan karşılanan giderler, avukata ödenen para ile bu maddi yararı hükme bağlayan ilamda belirlenen harca esas değerin %5’ini hiçbir ihbar ve işleme gerek kalmaksızın Adli Yardım Bürosuna peşinen ödemeyi,

3. Adli Yardım isteğinin kabulü kararının tarafıma tebliğinden sonra, haklı ve geçerli neden olmaksızın ihtiyari vekil tayin ettiğim takdirde adli yardım masrafları ile tayin edilen avukata ücret ödenmişse bu ücretin iki katını yasal faizleriyle birlikte ödemeyi,

4. Adli Yardım isteğim kabul edilerek tarafıma bir avukat atandığında, atanan avukat ile Adli Yardım Bürosuna bilgi vermeksizin münferiden işlem yaptığım takdirde hiçbir ihbar ve işleme gerek kalmaksızın adli yardım hizmetinin kendiliğinden durdurulmasını, adli yardım Merkezi Masrafları ile tayin edilen avukata ücret ödenmişse bu ücretin iki katını yasal faizleri ile birlikte ödemeyi,

5. Adresimde ve telefon numaralarımda meydana gelen değişiklikleri yazılı olarak bildireceğimi aksi halde yapılacak bildirimlerde önceki bilgilerimin geçerli kabul edileceğini,

6. Adli Yardım başvurum kabul edildiğinde tarafıma atanacak avukat ile en geç 15 gün içinde görüşeceğimi, dava masraflarımı ve dava ile ilgili tüm belgeleri avukatıma vereceğimi kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt ederim.

7. Bu taahhütnamenin uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde .......... Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Adı Soyadı:
İmza:

Bu konular veya herhangi bir konunuz ile ilgili sitemizde sorunlarınızı iceren mesaj yolu ile sorarak site görevlilerimizin hukuki bilgilerine baş vura bilirsiniz.

Ayrıca sitemizde bulunan yelpazesi geniş, Dava Dilekçe örnekleri olduğu gibi,Yargıtaya göndereceğiniz temyiz dilekçesi hazırlama sistemimizde sitemize münhasıran bulunmakta olup kendi temyiz dilekçenizi otamatikman hazır hale getirmektedir.Bunun yanı sıra istifade ede bileceğiniz binlerce yargıtay kararları arşivlerimizde fihris sistemi ile bula bileceğiniz gibi ayrıca KARARARA.COM sitesine münhasıran arama moturu ile istediğiniz yargıtay kararına ulaşa bilme imkanınızda bulunmaktadır.Sırf bu hizmet siz üyelerimizi bilgilendirme amacı gütmekte olup hicbir surette en ufak bir menfaat ve cıkar gözetmemektedir.KARARARA.COM Yargıtay İctihat Kararları ve Hukuki bilgi Paylaşım Platformu.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

hrcan Site Üyesi

Mesajlar: 1


Adli yardımda kendi avukatımızın görevlendirilmesini talep edebilirmiyiz? Yada avukatım benim adıma belgerimle başvurabilirmi? Kısaca kendi avukatımızın görevlendirilmesi için hangi yolu izlemeliyiz?admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27447hrcan yazdı:
Adli yardımda kendi avukatımızın görevlendirilmesini talep edebilirmiyiz? Yada avukatım benim adıma belgerimle başvurabilirmi? Kısaca kendi avukatımızın görevlendirilmesi için hangi yolu izlemeliyiz?


Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 30.03.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25418BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 176-181 inci maddeleri uyarınca, adli yardımla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Adli yardımın amacı, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasıdır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180 inci maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan paraların, barolar arasında dağıtımı ve kullanılması ile adli yardım bürosunun kuruluşunu, görev ve yetkilerini, görevlendirilecek avukatların ve ücretlerinin belirlenmesini, işleyişini ve denetimini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 176-181 inci maddeleri uyarınca düzenlenmiştir

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Adli Yardım Bürosu ve Temsilcisi

Madde 4 — Her baro merkezinde, baro yönetim kurulu tarafından belirlenip görevlendirilecek, yeterli sayıda avukattan oluşan bir adli yardım bürosu kurulur. Baro yönetim kurulu ayrıca, baro merkezi dışında, avukat sayısı beşten fazla olan her yargı çevresinde bir avukatı, adli yardım bürosu temsilcisi olarak görevlendirebilir. Gerektiğinde, yeteri kadar temsilci yardımcısı da görevlendirilir.

Adli yardım bürosu ve temsilcileri, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda öngörülen görevler ile baro yönetim kurullarının Avukatlık Kanunu ve Yönetmelikler çerçevesinde vereceği görevleri yerine getirirler.

Adli yardım bürosu ve temsilcileri, işlerini adli yardımdan sorumlu baro yönetim kurulu üyesinin sorumluluğunda ve denetiminde yürütürler.

Adli yardım bürosu ve temsilcilerine, hizmetin yürütülebilmesi için adli yardım ödeneğinden karşılanmak üzere yeterli mekan, büro donanımı ve personel sağlanır.

Barolar, avukat stajyerlerine, adli yardım bürosu ve temsilciliklerinde eğitim amacıyla geçici süreli görevler verebilirler.

Adli Yardım İstemi

Madde 5 — Adli yardım istemi, hizmetin görüleceği yer adli yardım bürosuna ve temsilciliklerine yapılır. Başvurularda, adli yardım başvuru formu doldurulur ve adli yardım esas defterine kaydedilir.

Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, istem sahibinden gerekli bilgi ve belgeleri ister, istemin haklılığı konusunda uygun bulacağı araştırmayı yapar, gerektiğinde karar verir. Bu araştırmada, kamu ve özel kurum ve kuruluşları, adli yardım bürosuna ve temsilciliklerine yardımcı olurlar.

Adli yardım isteminin reddi halinde istemde bulunan; tebliğden itibaren on gün içinde yazılı veya sözlü olarak baro başkanına başvurabilir. Baro başkanı yedi gün içinde karar verir, bu karar kesindir. Süresinde karar verilmediği taktirde talep ret edilmiş sayılır.

Adli yardım görevi serbest çalışan avukatlara eşitlik ilkesi esaslarına göre verilir.

Adli Yardımın Yapılışı

Madde 6 — a) Adli yardım isteminin kabulü halinde, durum bir tutanakla tespit edilir. İstem sahibinden, işin sonunda maddi bir yarar elde etmesi halinde, avukata ödenen para ile elde edilecek maddi yararın %5'ini baroya ödeyeceğine; adli yardım isteminin haksız olduğunun sonradan anlaşılması halinde, görevlendirilen avukata ödenen ücretin iki katı ve yapılmış masrafları yasal faizleri ile geri vereceğine ilişkin taahhütname alınır.

Vekaletname masrafı adli yardım faslından ödenebilir.

Yargılama giderlerini karşılayamayacaklar için 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465-472 nci maddeleri gereğince adli müzaheret talebinde bulunulur. Bu talebin reddi halinde ilgilisi, avukatlık ücreti dışındaki diğer yargılama giderlerini karşılamak durumundadır. Aksi halde, adli yardım istemi reddedilebilir.

Ancak, yargılama giderlerinin karşılanamayacağının açıkça anlaşılması ve adli yardım talebinde bulunanın haklılığı açısından kesin veya kuvvetli bir kanı oluşması halinde, adli yardım bürosunun veya adli yardım temsilcisinin önerisi üzerine baro yönetim kurulu kararıyla adli yardım fonundan karşılanır.

Davanın reddi halinde iade olunacak harç, adli yardım fonuna aktarılır.

b) Adli yardım isteminin kabulüyle, gerekli iş ve işlemleri yapmak ve yürütmek üzere bir veya birkaç avukat görevlendirilir. Görev yazısının bir örneği de istem sahibine verilir ve gerekli bilgi, belge ve vekaletname ile birlikte görevlendirilen avukata başvurması istenir. Görevlendirilen avukat, görevlendirme yazısının, işe ve ilgiliye ait bilgi, belge ve vekaletnamenin, adli müzaheret istemi reddedilmiş ise iş için zorunlu masraf avansının kendisine ulaşması ile avukatlık hizmetlerini yerine getirmek yükümlülüğü altına girer.

Görevlendirilen avukatın yükümlülüğü, istek sahibinin hizmetin görülebilmesi için gerekli belge ve bilgiler ile avukatlık ücreti dışındaki zorunlu yargılama giderlerini vermemesi veya vekaletname vermekten kaçınması ile sona erer. Görevlendirilen avukat, bu durumu gecikmeden, kendisini görevlendiren adli yardım bürosuna ya da temsilciliğine bildirir.

c) Görevlendirmede, avukatların mesleki faaliyet alanlarına ilişkin beyanları dikkate alınır.

d) Görevlendirilen avukat, bu işi yapmaktan haklı bir neden olmaksızın çekinmek isterse, görevin kendisine bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde, o işin tarifede belirlenen ücretini baroya ödeyerek görevden çekilebilir.

e) Görevlendirilen avukat, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre işi sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür. Bağlantı ve ilişki bulunsa bile başka dava ve icra takipleri veya benzeri hukuksal işlemler, görev konusu iş kapsamında kabul edilmez.

f) Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, görevlendirilen avukatın hizmeti yerine getirmesi ile ilgili aşamaları izler. Avukat, işin hangi aşamasında olursa olsun, kendisinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Hizmetin sonunda da, bu konudaki raporunu ve hizmetin sona erdiğini gösterir belgeleri adli yardım bürosuna ya da temsilciliğine iletir.

Ödenecek Ücret

Madde 7 — Adli yardımla görevlendirilen avukata, görevlendirmeye konu iş için asgari ücret tarifesinde gösterilen maktu ücret peşin ödenir. Aynı işe birden fazla avukat görevlendirilemez. Ancak görevden çekilen avukatın yerine yeni görevlendirilen avukata ayrıca ücret ödenir.

Ceza davalarında şahsi davacı ve müdahil vekiline, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu gereğince yapılacak hukuki yardımlar için avukatlık ücret tarifesinde belirlenen maktu ücret ödenir.

Yargıtayda görülecek duruşmalı işlerde ayrıca, Ankaraya gidiş-geliş otobüs ücreti ödenir. Adli yardımdan yararlananın veya vekilinin talebi halinde Ankara barosundan görevlendirilecek avukat aracılığı ile Yargıtaydaki duruşma takip edilebilir.

Tüm masraflar belgeye dayandırılır. Belgesiz ödeme yapılamaz.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için, bu mahkemenin kendi adli yardım kuralları uygulanır. Bu yönetmelik uyarınca ödeme yapılamaz. (1).

Adli yardım görevini haklı nedenler dışında tamamlamayan avukat, aldığı ücretin iki katını baroya ödemekle yükümlüdür.

Adli Yardım Bürosunun Gelirleri

Madde 8 — Adli yardım bürosunun gelirleri şunlardır:

a) Türkiye Barolar Birliğinden baroya gönderilecek adli yardım ödeneği,

b) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarından, il veya belediye bütçelerinden baroya yapılan yardımlar,

c) Bu amaçla yapılan her türlü bağışlar,

d) Adli yardım görevlerinden çekilen ve haklı neden olmaksızın hizmeti sonuçlandırmayan avukatlardan geri alınan ücretler,

e) Taahhütname gereği ilgiliden alınan paralar,

f) Yardımdan yararlanan ilgili lehine ilamda belirlenen harca esas değerin %5'i .

Adli Yardım Bürosunun Giderleri

Madde 9 — Adli yardım bürosunun giderleri şunlardır:

a) Adli yardımla görevlendirilecek avukatlara ödenecek ücretler ve zorunlu yol giderleri, gerektiğinde vekaletname, dava harç ve masrafları,

b) Büro personelinin ücretleri,

c) Büro donanımı, kırtasiye, kira ve diğer giderler.

Adli yardım paraları, münhasıran adli yardım hizmetlerinde kullanılır ve baro bütçesinin ayrı bölümlerinde gösterilir. Bu bölümden kalan gelir fazlası, bir sonraki yılın aynı faslına aktarılır.

Adli Yardım Parasının Barolara Dağıtımı

Madde 10 — Türkiye Barolar Birliği, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180 inci maddesi uyarınca tahsil edilen parayı bütçesinin adli yardım faslına aktararak, bankada açacağı ayrı bir hesapta toplar. Bu hesapta toplanan paranın % 10 u Türkiye Barolar Birliğinin adli yardım giderleri ve adli yardım dengeleme fonu için ayrılır, kalanı barolara gönderilir.

Her baroya (5) temel puan verilir. Verilen (5) temel puana;

a) Her (25) üye avukat için (1) puan,

b) Her (50 000) nüfus için (1) puan,

c) Kalkınmada öncelikli yöre barolarına (3) puan,

eklenerek adli yardım ödenek puanı saptanır.

Puanlamada 0.5'in altındaki küsuratlar dikkate alınmaz, bunu aşan küsuratlar ise (1) puana tamamlanır.

Barolara gönderilecek adli yardım payı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

TBB toplam adli yardım parası X 0.90 X baro adli yardım ödenek puanı
Baro adli yardım ödeneği = ––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tüm baroların adli yardım puanları toplamı
Yıl içinde barolara gönderilmiş olan ödenekler, yıl sonunda barolara ayrı ayrı bildirilir.

Barolar, kendi paylarına düşen adli yardım ödeneğinin yıl içinde bitmesi halinde, adli yardım bürosunun gerçekleşen harcamalarını, ödeneğin gerekçesini ve bekleyen işleri içeren rapor ile Türkiye Barolar Birliği adli yardım dengeleme fonundan ek ödenek isteyebilirler. Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu tarafından, istemin uygun bulunması halinde ek ödenek gönderilir. Barolara gönderilen ödenek yıl içinde kullanılmaz ise bir sonraki yıla aktarılır.

Barolar her yılın sonunda adli yardım yıl sonu raporu düzenleyerek Türkiye Barolar Birliğine gönderirler. Türkiye Barolar Birliğindeki kayıtlar ile bu raporlar esas alınarak hesap mutabakatları sağlanır.

Barolara tahsis edilen ödenek, dört taksit halinde ödenir. Barolar kendilerine tahsis edilen ilk ödemeden sonra üçer aylık rapor düzenler ve Türkiye Barolar Birliğine gönderir.

Raporların Yönetmeliğe uygunluğu tespit edildikten sonra bir sonraki ödeme yapılır. Takip eden diğer ödemelerde de aynı usul uygulanır.

Adli Yardım Bürolarının Denetimi

Madde 11 — Baro yönetim kurulu, adli yardım bürosu ve temsilciliklerinin çalışmalarını her zaman denetleyebilir. Baro denetçileri ayrıca mali açıdan adli yardım bürosu ve temsilciliklerini de kapsayan çalışmalarını, her 2 ayda bir düzenleyeceği raporla, baro yönetim kuruluna bildirir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 12 — 14/11/2001 tarih ve 24583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adli Yardım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik 10/3/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür


30.3.2004 tarih ve 25418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

(1) Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, 20.10.2007 tarihli 26676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

terap1 Site Üyesi

Mesajlar: 23


Sayın avukat bu açıkladığınız hususlar ve işlemler ceza davası içide geçerlimidir? Yoksa mahkeme esnasında hakimden talep etmemmi gerekiyor savunma yapmadan

  • POPULER KONULAR

Dön Ceza Hukuku