Geçici köy korucuları, suç işlediği iddiası, beraat etme nedeniyle tazminat • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İdare ve Vergi Hukuku Geçici köy korucuları, suç işlediği iddiası, beraat etme nedeniyle tazminat

Geçici köy korucuları, suç işlediği iddiası, beraat etme nedeniyle tazminat

İdare, Devlet Memurluğu, Disiplin Suç ve Cezaları, Yolluk, Özlük Hakları, Atama, Tayin, İptal ve Tam Yargı Davaları, İdarenin Sorumluluğu, Kamu Maliyesi ve Vergiler...

beratgil Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 107


Merhabalar

Benim sorum

Geçici köy korucusu iken adam öldürmekten gasptan yargılanan ve bundan dolayı ki yönetmelik kapsamında görevine son verilen bir köy korucusu mahkeme nihayetinde beraat ediyor.

şahıs hizmetlerine karşılık tazminat talep edebilir mi disiplin hüküm ve beraat kararına ragmen?

emsal bir karar varmıdıradmin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27094beratgil yazdı:
Merhabalar

Benim sorum

Geçici köy korucusu iken adam öldürmekten gasptan yargılanan ve bundan dolayı ki yönetmelik kapsamında görevine son verilen bir köy korucusu mahkeme nihayetinde beraat ediyor.

şahıs hizmetlerine karşılık tazminat talep edebilir mi disiplin hüküm ve beraat kararına ragmen?

emsal bir karar varmıdır


YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ
ESAS: 2008/1663
KARAR: 2009/1653


Adam öldürmek suçundan sanık olarak (HAKKARİ) Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılanması sonunda, beraatine karar verilen İ...in tutuklu kaldığı günler için 466 sayılı Yasa uyarınca vaki tazminat isteği üzerine (VAN) İkinci Ağır Ceza Mahkemesince yapılan incelemede; dosyada miktarı yazılı maddi-manevi tazminat ile vekalet ücretinin davalı hazineden alınarak adı geçen davacıya ödenmesine dair ittihaz olunan 30.03.2007 gün ve 102/121 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı hazine vekili ile davacı vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle; incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

TÜRK MİLLETİ ADINA

1- Geçici Köy Korucusu olan davacının 31.12.2001 tarihinde göz altına alındığı, 31.05.2002 tarihinde tahliye edildiği, hakkında açılan davanın beraatla sonuçlandığı, tutuk kaldığı süre içinde bazı aylara ait korucu maaşını aldığı, ancak görevine son verilmesi nedeniyle bazı aylara ait maaşını ise alamadığı, ödenen maaşın, 16 yaşından büyükler için geçerli olan asgari ücretin altında olduğu anlaşılmakla, maaş alamadığı günlere ait maddi tazminat hesaplamasının, 16 yaşından büyükler için geçerli olan asgari ücret hesabıyla tespiti gerekirken, alması gereken fakat alamadığı maaşın esas alınması suretiyle eksik tazminata hükmolunması,

2- Davacı tarafından haksız tutuklama tarihinden itibaren faiz isteminde bulunulmuş olmasına rağmen, dava tarihinden itibaren faize hükmolunması,

3- Kabule göre de, haksız tutuk kaldığı günlerde alması gereken maaşından, aldığı maaş düşülürken hesapta hata yapılması suretiyle fazla maddi tazminata hümolunması,

Yasaya aykırı, davacı vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 30.03.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

beratgil Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 107


teşekkür ederim

Geçici Köy Korucusu iken adam öldürmeye KARIŞTIKLARI iddası gerekçesiyle tutuklanan Mahkumiyeti kesinleşen bir korucusu?

Adli Yardım talebinde bulunabilirmi?
Geçici Köy Korucusunun gkk yönetmeliğine göre tazminat hakkı ödenebilirmi?
emsal kararlar varmı?

teşekkür ederimadmin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27094beratgil yazdı:
teşekkür ederim

Geçici Köy Korucusu iken adam öldürmeye KARIŞTIKLARI iddası gerekçesiyle tutuklanan Mahkumiyeti kesinleşen bir korucusu?

Adli Yardım talebinde bulunabilirmi?
Geçici Köy Korucusunun gkk yönetmeliğine göre tazminat hakkı ödenebilirmi?
emsal kararlar varmı?

teşekkür ederim


YARGITAY 12. Ceza Dairesi
Esas: 2014/11417
Karar: 2015/2240
Davalı : Maliye Hazinesi
Dava : 466 sayılı Kanun gereğince tazminat


Davacıların tazminat taleplerinin kısmen kabulüne ilişkin hükümler davalı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

29.09.2009 olan dava tarihinin gerekçeli karar başlığında 30.10.2009 olarak yazılması mahallinde düzeltilebilir yazım yanlışlığı kabul edilmiş, her bir davacı lehine ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesinde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığından tebliğnamedeki bu hususa ilişkin bozma öneren görüşe iştirak edilmemiştir.

Yapılan incelemeye, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, incelenen dosya kapsamına göre davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- Dava 466 sayılı Kanun hükümlerine dayalı tazminat istemine ilişkin olup; Ceza Genel Kurulunun 23/03/2010 tarih ve 2009/256 Esas ve 2010/57 sayılı kararına göre 466 sayılı Kanunun 2. maddesindeki üç aylık sürenin başlangıcı için 21/04/1975 tarih ve 3-5 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına atıf yapılarak kesinleşen beraat kararından davacının haberdar olmasının aranması gerektiği ve dairemizce benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 06.05.2014 tarih, 2014/141 esas, 2014/229 sayılı kararında da belirtildiği üzere beraat veya kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların Yazı İşleri Yönetmeliğine göre süresinde tebliğ edilip kesinleşme tarihinden itibaren her halükarda 10 yıl, kesinleşmiş kararların tebliğinden itibaren ise 3 ay içinde tazminat davalarının açılması gerektiği şeklindeki kabulü dikkate alındığında, tazminat davasının dayanağını oluşturan Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.05.2007 tarih, 2002/363 E – 2007/265 K sayılı beraat hükmünün Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 26.05.2009 tarih, 2009/1639 Esas – 2009/2950 sayılı onama kararıyla kesinleştiği, tazminat davasının 29.09.2009 tarihinde açıldığı dikkate alındığında, tazminat istemine dayanak olan ceza dava dosyası celp edilerek, kesinleşme şerhli karar örneğinin davacılara tebliğ edilip edilmediği veya davacıların haklarında verilen beraat hükümlerinin kesinleştiğini dosyadan belge almak ve benzeri yollarla öğrenip öğrenmedikleri ile davacıların beraat ettikleri ceza dava dosyasında geçici köy korucusu olarak görev yaptıkları yönündeki bazı beyanları da dikkate alınarak, bu hususun ve davacıların işlerine devam edebilmek için haklarında verilen beraat hükümlerinin kesinleşmiş örneğini ilgili kuruma sunup sunmadıkları araştırılıp davanın süresinde açılıp açılmadığının şüpheye yer vermeyecek şekilde belirlenmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile davaların kısmen kabulüne karar verilmesi,

2- Dairemizce yapılan temyiz incelemeleri sırasında aynı konu ve haksız tutuklama nedenine dayalı olarak birden fazla davanın açıldığının tespit edildiğinin anlaşılması karşısında; hazine zararına yol açan mükerrer davalara ilişkin ödemelerin önlenmesinin temini ve kamu kaynaklarının etkili, verimli ve hukuka uygun kullanılması bakımından, aynı konu ve haksız tutuklama nedenine dayalı açılmış dava olup olmadığının ilgili birimlerden sorulup, Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP) üzerinden de araştırılarak tespit edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Kabule göre de;

1- Davacıların gözaltına alınma, tutuklama ve tahliye tarihlerinin dosya içeriğinden anlaşılamaması karşısında, davacılara ilişkin olarak gözaltı, tutuklama ve tahliyeye ilişkin tüm müzekkere ve belgelerin Yargıtay denetimine olanak verecek şekilde aslı ya da onaylı örneklerinin dosya içine alınarak, davacıların gözaltı ve tutukluluk sürelerinin tereddüte mahal vermeyecek şekilde tespit edilmesi sonrası bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi,

2- Tazminat davasının dayanağı olan ceza dava dosyasında davacıların (sanıkların) köy korucusu olarak görev yaptıkları yönünde bazı beyanlarının bulunduğu dikkate alındığında, davacıların tutuklandıkları dönemde köy korucusu olarak görev yapıp yapmadıklarının ilgili kurumdan sorularak, köy korucusu olarak görev yaptıklarının belirlenmesi halinde, tutuklu kaldıkları döneme ilişkin olarak maaş ödemesi yapılıp yapılmadığı ve ödenmeyen maaşlarının bulunup bulunmadığının ilgili kurumdan sorularak, ödenmeyen maaşlarının bulunmaması halinde herhangi bir maddi zararlarının bulunmadığı dikkate alınarak maddi tazminat talebinin reddine karar verilmesi, ödenmeyen maaşlarının bulunması halinde ise bu miktarın, davacıların talep ettiği maddi tazminat miktarı da gözetilerek maddi tazminat olarak tayininin gerektiği, ancak davacıların köy korucusu olarak görev yapmadıklarının tespiti halinde tutuklu kalınan döneme ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen net asgari ücret üzerinden hesaplanacak miktarların maddi tazminat olarak ödenmesine karar verilmesi gerektiği dikkate alınmadan, eksik inceleme ve araştırma ile ve tazminat davasının açıldığı 2012 yılına ilişkin olarak belirlenen asgari ücret miktarları üzerinden hesaplama yapılması,

3-Manevi tazminat miktarı belirlenirken objektif bir kriter olmamakla birlikte, hükmedilecek manevi tazminatın davacının sosyal ve ekonomik durumu, üzerine atılı suçun niteliği, tutuklanmasına neden olan olayın cereyan tarzı, tutuklu kaldığı süre, tazminat davasının kesinleştiği tarihe kadar davacının elde edeceği parasal değer ve benzeri hususlar da gözetilmek suretiyle, hakkaniyet ölçüsünü aşmayacak bir şekilde, hak ve nasafet kurallarına uygun makul bir miktar olarak tayin ve tespiti gerekirken, davacının tutuklu kaldığı süre dikkate alındığında hükmedilen manevi tazminat miktarının bu ölçülere uymayıp fazla tayini,

Kanuna aykırı olup, davalı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 09.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Yasin-46-46 Site Üyesi

Mesajlar: 1


Babam gecici koy koruyucusu olarak gorev yapmakta iken 4yil 7 ay hapis cezasi aldi(teror sucu degil) 24 yil 4 ay gorev yapti hapis cezasindan sonra valilik oluru ile gorevine son verildi suan 55 yasini doldurdu gorevine son verilipte emekli olan veya tazminat hakeden varmi emsal karar var mi ?Sonraki


  • POPULER KONULAR

Dön İdare ve Vergi Hukuku