Pomem Sağlıktan Elenme • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İdare ve Vergi Hukuku Pomem Sağlıktan Elenme

Pomem Sağlıktan Elenme

İdare, Devlet Memurluğu, Disiplin Suç ve Cezaları, Yolluk, Özlük Hakları, Atama, Tayin, İptal ve Tam Yargı Davaları, İdarenin Sorumluluğu, Kamu Maliyesi ve Vergiler...

Mesaj 12 Oca 2018 16:06
Hknkrts6 Site Üyesi

Mesajlar: 1


Arkadaşlar Merhaba. Pomem eğitimini tamamen bitirdikten sonra göz ile ilgili problemine dolayı ilişiği kesildi gözümdeki problem bilateral miyop astigmat yani göz derecelerinden dolayı ilişiğim kesildi şimdi ben gözümü çizdirebiliyormuş çizdirdikten sonra geri dönmek için dava açsam kazanır mıyım ? Mahkeme beni hakem hastaneye gönderir mi ? Bu konuyla ilgili emsal teşkil eden bir karar var mı ? Sorduğumda herkes göz olduğu için çabuk dönersin diyorlar sonuçta çizdirebildiğim için.Mesaj 15 Oca 2018 09:55
admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27447Hknkrts6 yazdı:
Arkadaşlar Merhaba. Pomem eğitimini tamamen bitirdikten sonra göz ile ilgili problemine dolayı ilişiği kesildi gözümdeki problem bilateral miyop astigmat yani göz derecelerinden dolayı ilişiğim kesildi şimdi ben gözümü çizdirebiliyormuş çizdirdikten sonra geri dönmek için dava açsam kazanır mıyım ? Mahkeme beni hakem hastaneye gönderir mi ? Bu konuyla ilgili emsal teşkil eden bir karar var mı ? Sorduğumda herkes göz olduğu için çabuk dönersin diyorlar sonuçta çizdirebildiğim için.


D A N I Ş T A Y SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No : 2011/5172
Karar No : 2013/11200


İstemin Özeti : Ankara 8. İdare Mahkemesinin 25/11/2010 gün ve E:2010/475, K:2010/2180 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : İstemin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi olan davacının, gözündeki rahatsızlık nedeniyle sağlık koşullarını taşımadığından bahisle okul ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin 24.12.2009 günlü işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; hakkında düzenlenen sağlık kurulu raporu ile tam ve sağlam olma şartını taşımadığı anlaşılan davacının Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi olmayacağından okulla ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

4562 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 29.08.2001 günlü 24508 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. fıkrasında; “Yüksek Okula kesin başarı listesine göre sıralanmış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Bu öğrenciler en az 15 gün süre ile intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içinde Yüksek Okul Müdürlükleri tarafından adayların tahkikatları, nüfusa kayıtlı oldukları ve ikamet ettikleri İl Emniyet Müdürlüklerinden yaptırılır ve sağlık kurulu raporları aldırılır. İaşe ve ibateleri Yüksekokul Müdürlüklerince sağlanır. Geçici kayıtları yapılan öğrenciler sağlık raporları incelenmek üzere Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir ve bu Başkanlıkça raporunda eksiklik görülen öğrencilerin eksiklikleri tamamlattırılır. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı öğrenciyi yeniden muayene edebilir ve Sağlık Yönetmeliğine göre polis olup olamayacağına dair vereceği karara göre gereği Yüksekokul Müdürlüğünce yerine getirilir.”, 17. maddesinin 1. fıkrasında ise; “Tahkikat ve Sağlık Kurulu raporuna göre 8. maddede belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların Yüksekokul Müdürlüğü tarafından Genel Müdür onayı ile dosyaları işlemden kaldırılmak üzere Akademi Başkanlığına gönderilir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

Öte yandan, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Ek-3-IV-A maddesinin 3. bendinde yüksekokula kabul için, göz ve göz eklerinin tam ve sağlam olması, göze ait hiç bir operasyon ve lazer müdahalesi geçirilmemiş olması gerektiği belirtilmiştir.

Anılan Yönetmeliğin 9. maddesinde; Polis Meslek Yüksekokuluna alınacak öğrenci adaylarında, Ek-3’de belirtilen Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki A dilimi sağlık şartlarının aranacağı, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce, aday öğrencilere sağlık kurulu raporları okulun denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılacağı ve Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümlerine göre işlem yapılacağı, 10. maddesinde ise; Hastanelerde verilen sağlık kurulu raporlarının incelenmesinde; teşhis, bulgular ve verilen kararın yönetmelik hükümlerine uygun olması halinde “öğrenci olur” ya da “öğrenci olamaz” şeklinde kesin karar verileceği hükme bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi olan davacının, sevk edildiği Erzincan Devlet Hastanesi Başhekimliğinden aldığı sağlık kurulu raporunda "Bilateral Myop Astigmat. Görme: Sağ göz: 0,8 (-1.50x20º), Sol göz:0,8 (-1.00 -1.00x150º)” teşhisi ile polis okulu öğrencisi olamayacağına karar verildiği, davacının tekrar durumunun değerlendirilmesi amacıyla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği, anılan Hastanenin 10.12.2009 günlü, 3485 sayılı raporunda; Göz: vizyon sağ göz: 0,5-0,50-2,00x20 ile 0,9 tam sol göz:,5-0,50-0,75x100 ile tam renkli görme doğal, biyo, fundus doğal gözler atrofik GH serbest denilerek polis meslek yüksekokulu öğrencisi olamayacağının belirtildiği, anılan sağlık raporlarının Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nca incelenmesi neticesinde polis okulu öğrencisi olamayacağına karar verilmesi üzerine Başkanlık Makamının 24.12.2009 günlü onayıyla okuldan ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği, bakılmakta olan davanın anılan işlemin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmıştır.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yöntmeliğinin Ek-3-IV-A/3 maddesinde yer alan "Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacak" ibaresi hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 07.07.2011 gün, 2011/320 YD İtiraz Nosu ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş; daha sonra Danıştay Sekizinci Dairesinin 20.6.2012 günlü, E:2010/9900, K:2012/5500 sayılı kararıyla anılan ibare iptal edilmiştir.

Olayda, dava dosyasına, davacının gözü ile ilgili olarak farklı değerler içerir nitelikte raporlar sunulması üzerine, idare mahkemesince çelişkiyi gidermek amacıyla ilgilinin Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilip, hastanece her iki gözde refraktif cerrahi oparasyon geçirdiğine ilişkin 09.07.2010 tarihli sağlık kurulu raporu düzenlenerek öğrenci olamayacağının belirtildiği görülmesine karşın; anılan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 07.07.2011 tarihli kararı ile Yönetmeliğin, Ek-3-IV-A/3 maddesinde yer alan ibarenin yürütmesinin durdurulduğu anlaşıldığından oluşan yeni hukuki duruma göre hakem hastanece bir değerlendirme yapılmak suretiyle karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda; İdare Mahkemesince davacının yeniden hakem hastaneye sevki sağlanıp, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde bir sağlık kurulu raporu alınması ve bunun sonucu değerlendirilerek bir karar verilmesi gerektiğinden, eksik incelemeye dayalı idare mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.


Açıklanan nedenlerle; Ankara 8. İdare Mahkemesi'nin temyize konu kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 26/12/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.  • POPULER KONULAR

Dön İdare ve Vergi Hukuku