Emekli ikramiye haczi • kararara.com


Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İcra ve İflas Hukuku Emekli ikramiye haczi

Emekli ikramiye haczi

İcra, İlamlı ve İlamsız Takip, Haciz, Mal Beyanı, İhtiyati Haciz, Borca İtiraz, Şikayet, İstihkak ve İstirdat Davaları, Taahhüdü İhlal, Sıra Cetveli, İflas...

Mesaj 07 Ara 2017 18:17
oguz216 Site Üyesi

Mesajlar: 1


Çalıştığım şiketten avans aldığım için borçluyum.Emekli oldum tazminatımın tamamı şirkete olan borcuma yetmedi.Maaşımda da haciz vardı.Şirketimin borcuna karşılık aldığı tazminatı icra dairesi tekrar şirketten isteyebilir mi.Mesaj 08 Ara 2017 00:40
admin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 27101oguz216 yazdı:
Çalıştığım şiketten avans aldığım için borçluyum.Emekli oldum tazminatımın tamamı şirkete olan borcuma yetmedi.Maaşımda da haciz vardı.Şirketimin borcuna karşılık aldığı tazminatı icra dairesi tekrar şirketten isteyebilir mi.YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
2016/4997 E.
2016/23632 K.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibinde, takibin kesinleşmesi üzerine borçlunun çalışmakta olduğu şirkete "borçlunun emekli olması veya işten ayrılması halinde alacağı tazminatların (ihbar, kıdem v.b) haczine" ilişkin müzekkere yazıldığı, dosyanın yenilenmesinden sonra ....03.2015 tarihinde haczin devam ettiğinin işveren şirkete bildirildiği, işveren şirketin 05.06.2015 tarihli cevabi yazısında borçlunun ....03.2015 tarihinde emekli olduğu, kurumda hiçbir alacağının bulunmadığının belirtildiği, alacakının talebi ile şikayetçi şirkete gönderilen 06.07.2015 tarihli müzekkere ile "emekli ikramiyesi borçluya ödenmiş ise dosya borcunun (borçluya emekli ikramiyesi borç miktarından düşük ödendi ise ödeme miktarının) yazının tebliğinden itibaren yedi gün içinde müdürlük hesabına gönderilmesinin" ihtar edildiği akabinde icra müdürlüğünce 03.08.2015 tarihli karar ile işveren şirketin banka hesaplarına tahsilde tekerrür olmamak üzere haciz konulmasına karar verildiği, şikayetçi şirket vekilinin icra mahkemesine başvurusunda dosya işlemden kaldırıldığından şirketin sorumlu olmayacağını, emekli ikramiyesi ileride doğması muhtemel bir alacak olduğundan haczinin mümkün bulunmadığını belirterek müvekkili şirketin banka hesabına konulan bloke kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.

Borçlunun maaş ve ücretinin haczi İİK'nun 355 ve devam eden madde hükümlerine göre yapılır. İİK'nun 355.maddesine göre, icra müdürü borçlunun çalıştığı işyerine maaş ve ücretin haczedildiğine dair bir haciz yazısı yazar. Haciz yazısını alan işveren bir hafta içinde haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücretinin miktarını icra dairesine bildirmeye ve borç bitinceye kadar icra dairesinin haciz bildirimine göre haczolunan miktarı borçlunun maaş veya ücretinden keserek hemen icra dairesine yatırmaya mecburdur. Aksi halde İİK'nun 356.maddesi gereğince kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından ve sair mallarından alınır. Bu durumda, İİK.nun 355.maddesi hükümlerine riayet etmeyenlerin sorumluluğu, İİK.nun 356.maddesine göre, kesinti yapılmayan miktar ile sınırlıdır.

Görüldüğü üzere İİK'nun 356. maddesi maaş ve ücretler hakkında olup emekli ikramiyesi ve tazminatlar bu madde kapsmında değerlendirilemez. Borçlunun üçüncü kişilerde bulunan alacağının haczi ancak İİK'nun 89/... ve devamındaki maddelerde belirtilen prosedür ile mümkündür.


O halde; mahkemece; şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi sabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren ... gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, .../.../2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.  • POPULER KONULAR

Dön İcra ve İflas Hukuku