ÖĞRENCİ STAJ EĞİTİM ÜCRETİ ALMA DAVA DİLEKÇESİ • kararara.com


Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri ÖĞRENCİ STAJ EĞİTİM ÜCRETİ ALMA DAVA DİLEKÇESİ

ÖĞRENCİ STAJ EĞİTİM ÜCRETİ ALMA DAVA DİLEKÇESİ

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 17479


T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sayı : 90757378-2S0.01-E.8831085 04.09.2015
Konu: Mesleki Eğitim Ücretleri

DAĞITIM YERLERİNE

ilgi: a) 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu.
b) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.
c) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği.
d) Milli Eğitim Bakanlığı Temci Eğitim Genel Müdürlüğünün 12.06.2015 tarihli ve 90812931/641/6068137 sayılı yazısı ve ekleri.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kuramlarında eğitimi yapılan tüm meslek alanlarında öğrenim gören öğrencilerin ilgi (a) Kanun ve ilgi (c) Yönetmelik hükümlerine göre işletmelerde mesleki eğitim görmeleri halinde yaşlarına uygun asgari ücretin %30 undan az olmamak üzere ücret ödenmesi gerekmektedir. Ancak, ilgi (e) Yönetmeliğin 69. ve 127. maddeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yarıyıl ve yaz tatilleri süresinde ilgili alanın öğretim programı gereği yapmakla yükümlü oldukları 40 iş günü staj veya 288 saatlik yaz uygulamasında ilgi (a) ve (b) Kanun kapsamında sigortalılık işlemleri gerçekleştirilmekte olup işletmelerde beceri eğitimine devam eden öğrenciler gibi ücret ödenmesi ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kuramlarında öğrenim görmekte iken ilgi (a) Kanun ve ilgi (e) Yönetmelik csaslanna göre geçmiş yıllarda Bakanlığımıza bağlı kurumlar ile resmi anaokulu, anasınıfları veya uygulama sınıflarında beceri eğitimi gören özellikle Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı ile diğer alanların öğrencileri tarafından ilgi (a) Kanunda belirtilen ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle Bakanlığımız aleyhine davalar açılmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı ilgili okul/kurumlarda geçmiş yıllarda beceri eğitimi yapan söz konusu öğrencilerin geriye dönük ücret taleplerinin değerlendirilmesinde; konuya ilişkin başvurularının bulunması kaydı ile öncelikle zamanaşımı süresinin dikkate alınması ve hukuka uygun bulunan ücret talepleri hakkında 659 sayılı KHK'nin sulha ilişkin hükümleri uyarınca işlem yapılabileceği ilgi (d) yazı ile Valiliklere bildirilmiştir.

Konu hakkında ilgi (d) yazıyla yapılan açıklamaya rağmen Bakanlığımıza yapılan başvurular de açılan davalardan halen bazı il ve ilçelerde durumun çözüme kavuşturulmadığı, ödemeler hakkında tereddütlerin yaşandığı ve beceri eğitimi yapılan diğer alanlarda da ilgi (a) Kanunda belirtilen ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle öğrencilerin/mezunların konuyu mahkemelere taşıdığı anlaşılmaktadır.
Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda beceri eğitimi gördüğü halde ücreti ödenmeyen öğrencilerin/mezunların ilgili Valiliklerce (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) tespit edilerek başvurularının alınması, ilgi (d) yazıda belirtilen hususlar ile Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında yer alan " http://mtegm.meb.gov.tr/www/isletmed...ler/icerik/549 açıklamalara uygun olarak ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.
Bu doğrultuda Bakanlığımız aleyhine açılan/açılacak olan, kamu yaran bulunmayan, zaman ve kaynak israfına neden olan söz konusu davaların açılmasının önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.
Bilgilerinizi ve gereği için konunun İliniz dâhilindeki tüm okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim kurumlan ile mesleki ve teknik ortaöğretim kuramlarına duyurulması hususunu önemle rica ederim.
Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU
Bakan a.Müsteşar YardımcısıMesleki Açık Öğretim Lisesi
http://bergamakml.meb.k12.tr/meb_iys_do ... 0328_1.pdf


(Adli Yardım Taleplidir)
..............................NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI : Adı ve Soyadı...........................TC No:......................... Adresi:...................................


DAVALI : Milli Eğitim Bakanlığı- ANKARA
ADRES : Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar/ANKARA

DAVA DEĞERİ : .........TL


TALEP KONUSU : Fazlaya İlişkin Talep ve Dava Haklarım Saklı Kalmak Kaydıyla, tarafıma ödenmeyen .........TL ücret alacağının davalı kurumdan tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1) ............ ili Merkez ilçesinde ............ Lisesinde 20...--20.... yılları arası eğitim görerek mezun oldum. Okul müfredatı gereği zorunlu olan stajımı ........... merkezde bulunan ............. Ana Okulunda ve 20....- 20.... eğitim öğretim yılında kesintisiz olarak yaptım. Eğitim gördüğüm okul tarafından stajımı kesintisiz şekilde yaptığımı gösterir staj dosyası oluşturulmuştur.Mezkur staj dosyası mahkemenizce müzekkereyle talep edilebilir.

2) Tarafımca davalı kuruma bağlı okul arasında 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25. Maddesinden doğan ücret alacağı konusunda , Milli Eğitim Bakanlığı İşletmelerde Meslek Eğitimi Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan bu sözleşme gereği tarafımın tabi olduğu statü okul müdürleri ve öğretmenler tarafından bildirilmiş olup, sözleşmenin esasları hakkında bir staj uygulaması izleyeceği hususu vurgulanmıştır. Ayrıca imzalanan sözleşmesinin 5. Maddesinde 'İşletme tarafından öğrenciye her ay yaşına uygun olarak asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere ücret ödenecektir.' İbaresi olmasına karşın davalı tarafa bağlı okul tarafından tarafıma , beceri eğitimine rağmen herhangi bir ödeme yapılmamıştır.Mezkur sözleşme müzekkereyle talep edilebilir.

3) Staj gördüğüm işletme ve okul kurumu arasında ücret ödenmeyeceği konusunda herhangi bir yazılı anlaşma yapılmamıştır. Staj dönemi boyunca ücretinden feragat etmedim ve herhangi bir ibra sözleşmesi imzalamadım. Böyle bir sözleşmeyi imzalamış olsam bile bu MK md. 2 gereğince dürüstlük kuralına aykırıdır ve o dönemde bu tip bir sözleme yapma fiil ehliyetine dahi sahip değilim. Kaldı ki 6098 sayılı TBK 420. Maddesi ibrayı sıkı şartlara bağlamıştır. Tarafımca imzalanan herhangi bir ücret alacağının kalmayacağına dair sözleşmenin geçerli olabilmesi için; a) yazılılık şartı gerçekleşmiş olmalı, b) ibra tarihinin hizmet sözleşmesinin sona ermesinden başlayarak bir aylık süre sonrasına ilişkin olmalı, c) ibra konusu alacağı türü ve miktarı açıkça belirtilmiş olmalı, d) Ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması gerekir. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname olarak TBK hükümlerine göre kesin olarak hükümsüzdür.

4)Ayrıca hak kazanmış olduğum ücret alacağı 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25. Maddesinin amir hükmü gereği kanuni ücret alacağıdır. Hak kazanmış olduğum ücret alacağı davalı kurumdan 6098 Sayılı Borçlar Kanunu 147. maddesinin amir hükmü gereği geriye dönük 5 yıllık zamanaşımı içinde tahsili mümkündür.HUKUKİ SEBEBLER : TMK, HMK, BK, 3308 Sayılı Kanun ve ilgili diğer yasalar.

KANITLAR : Öğrenci staj dosyası, Sözleşme örneği, ve sair her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda bahsedilen ve mahkemece resen dikkate alınacak sebeplerle;
1)yargılama giderlerini karşılayacak maddi durumum olmamasından ötürü mahkemeniz nezdinde gerçekleştirilecek incelemeler sonucu adli yardım talebimin kabülüne,
2) staj yaptığım okulda, kurum müdürlüğünden staj dosyası ve tarafımca imzalanan sözleşmenin istenmesine,
3) Staj Dönemine ait zorunlu sigorta kapsamında sigorta bilgileri için SGK dan hizmet dökümünün istenmesine,
4)Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla .......TL ödenmeyen staj ücret alacağının davalıdan alınmasına karar verilmesine,
5)Yargılama gideri ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. .../.../20.....Davacı
Adı ve Soyadı
İmza

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

ismlhf Site Üyesi

Mesajlar: 1


staj ücretlerinin iadesinde 5 yıllık mı 10 yıllık mı zamanaşımı uygulanacak? yasal dayanağı nedir ve yargıtay kararı mevcut mudur? hemen bilgilendirirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürlerGüntülü Kullanıcı avatarı
Moderatör

Mesajlar: 1600


5 yıllık zamanaşımı içinde açmanız daha iyi olur sizin için.Çünkü dava için her hakim farklı yorum yapabilir. Milli eğitim de yaptığı duyurular da bu yönde. Kaldı ki TBK göre de edimsel alacakların zamanaşımı 5 yıldır diyor.6098 Sayılı Borçlar Kanunu 147


www.kararara.com

imsel Kıdemli (*) Üye

Mesajlar: 98


SAYIN ÜSTADIM.
ÖĞRENCİ 2013/14 VE 2014/15 EĞİTİM ÖĞRETİM YILLARINDA özel sağlık meslek lisesinde okuyarak staj yapmış.bu sürede kendisine staj ücreti ödenmemiş.okul ile veli arasında imzalanan sözleşmede staj ücretinin veli tarafından karşılanacağı hükmü var deniyor.çünkü sözleşmenin örneği okulca verilmemiş.ulaşamadık.ayrıca sigorta ücreti yatırılacağı söylenerek veliden ücret almışlar bu süreçte sigortalı gözükmüyor.yani ücret yatırılmamış.daha sonra sorulduğunda bu alınan ücretin eğitim ücreti içinde gösterildiği ortaya çıkıyor.(bu konuda emekliliğe sayılmıyor diye bir bilgiye ulaştım bu sebeple yatırılmış ta şu anda gözükmüyor olabilir mi?)
1-iş kanunu ve 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre bu staj ücret alacağını alabilir miyiz?
2-sigorta ücreti istenebilir mi?
3-dava açılırsa asliye hukuk ta mı açılıyor iş mahkemesinde mi?
4-belirsiz alacak olarak mı kısmi dava olarak mı açılacak?
5-açılabilirse bir eğitim döneminde kaç aylık staj ücreti istenecek?
saygılar.aycaak Site Üyesi

Mesajlar: 1


Merhaba
2011-2012 öğretim yılı içinde devlet lisesinin anaokulunda staj yaptım 2012 yılında mezun oldum ,100 tl maaş aldım,geriye dönük dava açma hakkım hala bulunuyor mu ?Sonraki


  • POPULER KONULAR

Dön Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri