ADLİ YARDIM İSTEME(Mahkemeden) DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 22758
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

ADLİ YARDIM İSTEME(Mahkemeden) DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Mesaj gönderen teoman » 17 Ağu 2012 03:50

Adli Yardım

Adli yardımdan yararlanacak kişiler


MADDE 334- (1) Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, haklı oldukları yolunda kanaat uyandırmak kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.

(2) Kamuya yararlı dernek ve vakıflar, iddia ve savunmalarında haklı göründükleri ve mali açıdan zor duruma düşmeden gerekli giderleri kısmen veya tamamen ödeyemeyecek durumda oldukları takdirde adli yardımdan yararlanabilirler.

(3) Yabancıların adli yardımdan yararlanabilmeleri ayrıca karşılıklılık şartına bağlıdır.

Adli yardımın kapsamı

MADDE 335- (1) Adli yardım kararı, ilgiliye, aşağıdaki hususları sağlar:

a) Yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet.

b) Yargılama ve takip giderleri için teminat göstermekten muafiyet.

c) Dava ve icra takibi sırasında yapılması gereken tüm giderlerin Devlet tarafından avans olarak ödenmesi.

ç) Davanın avukat ile takibi gerekiyorsa, ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat temini.

(2) Mahkeme, talepte bulunanın, yukarıdaki bentlerde düzenlenen hususlardan bir kısmından yararlanmasına da karar verebilir.

(3) Adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam eder.
.

Adli yardım talebi

MADDE 336- (1) Adli yardım, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir.

(2) Talepte bulunan kişi, iddiasının özeti ile birlikte, iddiasını dayandıracağı delilleri ve yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır.

(3) Kanun yollarına başvuru sırasında adli yardım talebi bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya yapılır.

(4) Adli yardım talebine ilişkin evrak, her türlü harç ve vergiden muaftır.

Adli yardım talebinin incelenmesi

MADDE 337- (1) Mahkeme, adli yardım talebi hakkında duruşma yapmaksızın karar verebilir.

(2) Adli yardım talebinin kabul veya reddine ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurulamaz. Ancak, adli yardım talebi reddedilirse, sonradan gerçekleşen bir sebebe dayanılarak tekrar talepte bulunulabilir.

(3) Adli yardım, daha önce yapılan yargılama giderlerini kapsamaz.

Adli yardım kararının kaldırılması

MADDE 338- (1) Adli yardımdan yararlanan kişinin mali durumu hakkında kasten veya ağır kusuru sonucu yanlış bilgi verdiği ortaya çıkar veya sonradan mali durumunun yeteri derecede iyileştiği anlaşılırsa adli yardım kararı kaldırılır.

Adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili

MADDE 339- (1) Adli yardım kararından dolayı ertelenen tüm yargılama giderleri ile Devletçe ödenen avanslar dava veya takip sonunda haksız çıkan kişiden tahsil olunur. Adli yardımdan yararlanan kişinin haksız çıkması hâlinde, uygun görülürse yargılama giderlerinin en çok bir yıl içinde aylık eşit taksitler hâlinde ödenmesine karar verilebilir.

Adli yardım kararıyla atanan avukatın ücretinin ödenmesi

MADDE 340- (1) Adli yardımdan yararlanan kişi için mahkemenin talebi üzerine baro tarafından görevlendirilen avukatın ücreti, yargılama gideri olarak Hazineden ödenir.Resim
……................................................... MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Yoksulluk Nedeniyle Adli Yardım İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Davalı …’nin, … katta bulunan evinin balkonundaki çiçek saksıları yoldan geçmekte iken sırada üzerime düşerek yaralanmama sebep olmuştur.

2-) Olay sırasında bayılarak yol üzerine düştüğümden yoldan geçen … plaka numaralı ticari taksi ayaklarımın üzerinden geçmek suretiyle felç olmama neden olmuştur.

3-) Bu olaylar nedeniyle kaldırıldığım … Hastanesinde üç defa geçirdiğim ameliyat ve diğer tedavi masrafları için …TL. ödedim. Sahip olduğum ayakkabı imalathanesi hastanede kaldığım süre olan … ay boyunca kapalı kalmıştır. Ayrıca, felç olmamdan dolayı eskisi gibi iş yapabilme kabiliyetim kalmamıştır.

4-) Trafik kazası dolayısıyla …TL. maddi, …TL. manevi tazminat talebiyle dava açmak istiyorum. Ancak, felç olmamdan ve son … aydır işyerimin kapalı kalmasından dolayı bu davaları açmam için gerekli olan harç ve giderleri ödemeye ve bir avukat tutmaya maddi durumum elverişli değildir.

5-) Yargılama giderlerini karşılayamayacak durumda olduğuma ilişkin … Muhtarlığı’ndan da yoksulluk belgesi almış bulunmaktayım.

HUKUKİ NEDENLER : HMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : … Hastanesi’nden almış olduğum raporlar ve hastaneye yapmış olduğum ödemelere ilişkin faturalar, muhtarlıktan alınan yoksullu belgesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, adli yardımdan yaralanmam için gereğinin yapılmasını Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/2015

Davacı Vekili

.............................MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEDAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Yoksulluk Nedeniyle Adli Yardım İstemi.AÇIKLAMALAR :

1-) Davalı …’nin, ... katta bulunan evinin balkonundaki çiçek saksıları yoldan geçmekte iken sırada üzerime düşerek yaralanmama sebep olmuştur.

2-) Olay sırasında bayılarak yol üzerine düştüğümden yoldan geçen … plaka numaralı ticari taksi ayaklarımın üzerinden geçmek suretiyle felç olmama neden olmuştur.

3-) Bu olaylar nedeniyle kaldırıldığım … Hastanesinde üç defa geçirdiğim ameliyat ve diğer tedavi masrafları için …TL. ödedim. Sahip olduğum ayakkabı imalathanesi hastanede kaldığım süre olan … ay boyunca kapalı kalmıştır. Ayrıca, felç olmamdan dolayı eskisi gibi iş yapabilme kabiliyetim kalmamıştır.

4-) Trafik kazası dolayısıyla …TL. maddi, …TL. manevi tazminat talebiyle dava açmak istiyorum. Ancak, felç olmamdan ve son … aydır işyerimin kapalı kalmasından dolayı bu davaları açmam için gerekli olan harç ve giderleri ödemeye ve bir avukat tutmaya maddi durumum elverişli değildir.

5-) Yargılama giderlerini karşılayamayacak durumda olduğuma ilişkin … Muhtarlığı’ndan da yoksulluk belgesi almış bulunmaktayım.HUKUKİ NEDENLER : HMK-- ve ilgili mevzuat.HUKUKİ DELİLLER : … Hastanesi’nden almış olduğum raporlar ve hastaneye yapmış olduğum ödemelere ilişkin faturalar, muhtarlıktan alınan yoksullu belgesi, tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, adli yardımdan yaralanmam için gereğinin yapılmasını Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/2015Davacı Vekili

Av.


.....................ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

ADLİ YARDIM İSTEMİNDE
BULUNAN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No

Adres

TALEP KONUSU : Adli yardım istemi

AÇIKLAMALAR :

1- Eşim, Ankarara gölbaşı mevkiinde …/…/… tarihinde akşam saatlerinde çobanlık yaptığı hayvanları karşıdan karşıya geçirirken Ankaradan’dan gelip İstanbul istikametine giden ….......... plakalı kamyonetin çarpması neticesinde vefat etti. Kaza yapan kamyonetin şoförünün kusurlu olduğu tespit edildi. Bugüne kadar bize sahip çıkan olmadı. Eşimin ölümüne sebebiyet veren şoför ve kamyon sahibi firmaya karşı maddi ve manevi tazminat davası açacağım.
2- Ben ev hanımıyım. Çocuklarım küçük ve bakıma muhtaç durumdadır. Bize halen annem babam ve hayırsever komşularımız bakmaktadır. Fakir olduğum ve hiçbir gelirim bulunmadığı için açılacak davanın giderlerini karşılayacak maddi gücüm bulunmamaktadır. Açılacak davanın masraflarını karşılayacak maddi gücüm olmadığından mahkemenizden adli yardım istemek zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER : Fakirlik ilmühaberi, nüfus kayıt tablosu ve her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER : HMK- ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, talebimde haklı ve fakir olmam nedeni ile adli yardımdan yararlanabilmem için karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/2015
Adli yardım talebinde bulunan
Adı ve Soyadı
İmza


EKİ:
Fakirlik ilmühaberi
Nüfus aile kayıt tablosu
ÖRNEK DİLEKÇE-2………………………………..SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ADLİ YARDIM TALEBİNDE
BULUNAN : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)
Adres: …………………………………….
KONU :
Adli Yardım Talebidir
DAVA DEĞERİ :
…………….. TL
AÇIKLAMALAR :

………..(..). Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve ……./… esas, ……../… karar sayılı mahkeme kararı ile eşimden boşanmış bulunmaktayım. İlgili mahkeme kararı gereğince kendim için aylık ………Türk Lirası yoksulluk nafakası, velayeti tarafıma verilen müşterek çocuğumuz için aylık …….. Türk Lirası iştirak nafakası almaya hak kazanmış bulunmaktayım.
Bize halen annem babam ve hayırsever komşularımız bakmaktadır. Fakir olduğum ve hiçbir gelirim bulunmadığı için icra takibini karşılayacak maddi gücüm bulunmamaktadır. Yapılacak icra takibi masraflarını karşılayacak maddi gücüm olmadığından mahkemenizden adli yardım istemek zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER : Fakirlik ilmühaberi, nüfus kayıt tablosu ve her tür delil.


HUKUKİ SEBEPLER : İcra ve İflas Kanunu md. 15/2 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle, talebimde haklı ve aynı zamanda fakir olmam nedeni ile icra takip masraflarını karşılayacak maddi gücüm olmadığından adli yardımdan yararlanabilmem hususunda verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2015

Adli yardım isteminde bulunan
Adı ve Soyadı

EKİ:
Fakirlik ilmühaberi
Nüfus aile kayıt tablosu


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

gokturk.0363
Site Üyesi
Mesajlar: 25
Kayıt: 29 Tem 2018 02:04

Re: ADLİ YARDIM İSTEME(Mahkemeden) DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Mesaj gönderen gokturk.0363 » 10 Nis 2019 13:37

Merhaba, mahkemeye müdafii talebi için Dilekçe örneği lazım, Ama müzaharetli olarak , Nasıl yazmamız lazım, veya önce müdafii talebi yaptıktan sonra bunu avukata söyleyeceğim ve kendisimi hal edecek , Yani otobüse verecek parası olmayan mantığında

Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 1564
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Meslek: İcra Memuru
Konum: Virankaya

Re: ADLİ YARDIM İSTEME(Mahkemeden) DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR » 10 Nis 2019 16:19

Siz müzaheretli olarak mahkemeden talepte bulunacaksınız. Müzaheret kararı verilince mahkeme onu baroya bildirecek ve baro bir avukat görevlendirecek. Sizin başka bir şey yapmanıza gerek yok bu süreçte.
Resim

gokturk.0363
Site Üyesi
Mesajlar: 25
Kayıt: 29 Tem 2018 02:04

Re: ADLİ YARDIM İSTEME(Mahkemeden) DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Mesaj gönderen gokturk.0363 » 10 May 2019 04:47

IŞIKDEMİR yazdı:Siz müzaheretli olarak mahkemeden talepte bulunacaksınız. Müzaheret kararı verilince mahkeme onu baroya bildirecek ve baro bir avukat görevlendirecek. Sizin başka bir şey yapmanıza gerek yok bu süreçte.
Merhaba, dilekçemi hazırladım.
TALEP KONUSU : Adli Müzaharetli yardım istemi

Ben öğrenciyim Açıktan Okumaktayım , Çalışmıyorum herhangi bir gelirim yok, halen hayırsever arkadaş çevrem Ve akrabalarım dan destek alarak maddi ihtiyaçlarımı karşılamaktayım, Fakir olduğum ve hiçbir gelirim bulunmadığı için açılan davanın giderlerini karşılayacak maddi gücüm bulunmamaktadır. Açılan davanın masraflarını karşılayacak maddi gücüm olmadığından mahkemenizden adli yardım istemek zarureti hâsıl olmuştur. Adli Müzaharetli Müdafii Talep ediyorum. Saygılarımla

DELİLLER : Fakirlik ilmühaberi, nüfus kayıt tablosu ve her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER : HMK- ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, talebimde haklı ve fakir olmam nedeni ile adli yardımdan yararlanabilmem için karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 10/05/2019


Adli yardım talebinde bulunan
Adı ve Soyadı : İBRAHİM HALİL ÖZBAY

İmza


EKİ:
Fakirlik ilmühaberi
Nüfus aile kayıt tablosu

______________________

HUKUKİ NEDENLER : HMK- ve İlgili mevzuat. ( Bu kısımda değişmem gereken birşey varmı? böyle yazıldığı gibi dursunmu, Benim olay Tütün kaçakçılığı, Dilekçem de eksik yanlış birşey varmı, Tamam mıdır? Muhtarlıktan fakirlik belgesini aldım,Nüfus kayıt tablosu ikametgah oluyordu değilmi? Yoksa Aile kayıt tablosumu? Ben aile kayıt tablosu ve ikametgah tablosu ikisi birarada çıkarıp versem olurmu ?

gokturk.0363
Site Üyesi
Mesajlar: 25
Kayıt: 29 Tem 2018 02:04

Re: ADLİ YARDIM İSTEME(Mahkemeden) DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Mesaj gönderen gokturk.0363 » 10 May 2019 05:19

IŞIKDEMİR yazdı:Siz müzaheretli olarak mahkemeden talepte bulunacaksınız. Müzaheret kararı verilince mahkeme onu baroya bildirecek ve baro bir avukat görevlendirecek. Sizin başka bir şey yapmanıza gerek yok bu süreçte.

Son olarak ta Esas No'yu Yazacam sonra imza atarak bunu mahkemeye vereceğim, Gelir testi belgeside ekleyim mı?

Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 22758
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: ADLİ YARDIM İSTEME(Mahkemeden) DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Mesaj gönderen teoman » 10 May 2019 07:29

gokturk.0363 yazdı:
IŞIKDEMİR yazdı:Siz müzaheretli olarak mahkemeden talepte bulunacaksınız. Müzaheret kararı verilince mahkeme onu baroya bildirecek ve baro bir avukat görevlendirecek. Sizin başka bir şey yapmanıza gerek yok bu süreçte.

Son olarak ta Esas No'yu Yazacam sonra imza atarak bunu mahkemeye vereceğim, Gelir testi belgeside ekleyim mı?

Öğrenci belgesi, gelir testi belgesi de ekle ver bir zararı olmaz yeter ki dilekçeni ver.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Cevapla