Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri C.SAVCILIĞINA TAKİPSİZLİK KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

C.SAVCILIĞINA TAKİPSİZLİK KARARINA KARŞI İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 11940
Ceza Muhakemesi Kanunu MADDE 173
CUMHURİYET SAVCISININ KARARINA İTİRAZ
1) Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.

(2) İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller belirtilir.

“(3) Sulh ceza hâkimliği, kararını vermek için soruşturmanın genişletilmesine gerek görür ise bu hususu açıkça belirtmek suretiyle, o yer Cumhuriyet başsavcılığından talepte bulunabilir; kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli olarak reddeder; itiraz edeni giderlere mahkûm eder ve dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderir. Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz edene ve şüpheliye bildirir.”

(Değişik 4. fıkra: 5353 - 25.5.2005 / m.26) (4) (Değişik ibare: 6217 - 31.3.2011 / m.22) “Sulh Ceza Hakimliği”, istemi yerinde bulursa, Cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye verir.

(5) Cumhuriyet savcısının kamu davasının açılmaması hususunda takdir yetkisini kullandığı hallerde bu madde hükmü uygulanmaz.

(6) İtirazın reddedilmesi halinde; Cumhuriyet savcısının, yeni delil varlığı nedeniyle kamu davasını açabilmesi, önceden verilen dilekçe hakkında karar vermiş olan (Değişik ibare: 6217 - 31.3.2011 / m.22) “sulh ceza hakimliğinin” bu hususta karar vermesine bağlıdır................. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE
Gönderilmek Üzere
................ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


İTİRAZ EDEN
(MÜŞTEKİ)
: Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres

ŞÜPHELİ : Adı ve Soyadı (Açık Kimliği)
Adres

KONU: Takipsizlik kararının kaldırılması

SUÇ TARİHİ : …/…/…

TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR :
1- Yukarıda numarası yazılı dosyada şüpheliler hakkında yaptığımız şikâyet hakkında ....... Cumhuriyet Başsavcılığı …/.../… tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermiştir. Verilen bu kararın tarafıma tebliğinden itibaren 15 günlük kanuni süresi içinde itiraz ediyorum.
2- Ermerkez isimli işyeriyle aynı sokakta bulunuyoruz. Söz konusu işyerine ait elektrik jeneratörü çalıştırıldığında çok fazla ses çıkarmakta ve bu ses nedeniyle aşırı derecede rahatsız olmaktayız. Konunun incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ilgili kurumlara müracaat ettik. Fakat görevli kurumların hiç biri bu konuyu araştırmadı. Masa başında düzenlendiği belli olan bir evrakla işin yapıldığı gerekçesiyle tarafımıza bilgi verildi. Fakat bu rahatsızlık veren konu çözümlenmedi.
3- Savcılığın takipsizlik kararında belirtildiği gibi ayrıntılı ve ölçüm sonuçlarını gösteren bir raporda mevcut değildir. Sadece iki memur tarafından imzalanan ve içeriğinde ölçüm sonucunu gösteren en azından şikâyet sonucu yapılan ölçümle şikâyetten sonra işyerinin düzelttim dediği zamandan sonra yapılan ölçümleri mukayese eder şekilde bir raporda mevcut değildir.
4- Ayrıca söz konusu jeneratör proje dışında bir yere yapılmıştır. Oradaki çöp yeri de proje dışındadır. Bu iki yerde imara göre iki yapı arasında bulunması zorunlu olan 3 metrelik kısımlarda yer almaktadır. Bu hususlarda yetkililere bildirilmesine rağmen bu konuda da gerekli araştırma ve inceleme yapılmamış ve mağduriyet giderilmemiştir.
5- Ayrıca jeneratörün gücü çok yüksek olduğundan aşırı derecede gürültü çıkarmaktadır. Bu gürültü izolasyonla da giderilmesi mümkün değildir. Ancak jeneratörün yerinin değiştirilmesi ve kapalı yere alınması gerekir. Fakat bu hususta yetkililerce incelenmedi. Buna rağmen Savcılık makamı da bu konuyu incelememiştir. Bu nedenle takipsizlik kararına itiraz ediyorum.
6- Yine aynı sokakta sokağın her iki tarafına da araçlar park etmekte ve mahalle sakini olarak bizim gelip geçmemize engel olmaktadır. Bunu ........ halkından istisnasız herkes bilmektedir. Hal böyle iken delil bulunamadığından bahisle şikâyet konusunda takipsizlik kararı verilmesi de dosya kapsamına ve oluşa aykırıdır.
7- Konuya ilişkin olarak delil mahiyetinde fotoğrafları dosyaya ibraz ediyorum. Konunun araştırılarak ........... Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararının kaldırılması için makamınıza müracaat etmek gerekmiştir.

HUKUKİ NEDENLERİ : CMK. md. 173 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, ......... Cumhuriyet Başsavcılığının ../../2015 tarih ve 2015/4394–2485 sor-Kar. Sayılı dosyasıyla verdiği takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmesi saygıyla arz ve talep olunur. …/…/2015

MÜŞTEKİ
Adı ve Soyadı
İmza

EKİ: Fotoğraf ve dilekçe örnekleri
http://www.kararara.comÖRNEK-2

……..… SULH CEZA HAKİMLİĞİNE
SUNULMAK ÜZERE
……….. CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA

TAKİPSİZLİK KARARINA
İTİRAZ EDEN (ŞİKAYETÇİ)


1.) .........................

2.)..........................


ŞİKAYETÇİLER VEKİLİ :
Av. ........................


SANIKLAR :
1.)..........................
.
2.) ........................
.
SUÇ : Adam Kaçırmaya Teşebbüs

KARAR TARİH VE NO : …….. Cumhuriyet Savcılığının …/…../…. tarih ve …../………. Hazırlık E.

TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…./…….

TALEP KONUSU : ………. Cumhuriyet Savcılığının ../…./…. tarih ve …/……. Hazırlık Esas numaralı. takipsizlik kararına karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

İTİRAZLARIMIZ :

1. ………Cumhuriyet Savcılığının söz konusu kararı usul ve yasaya aykırı olup bozulması gerekir. Şöyle ki;

2. Olay tarihinde müvekkillerimin işyerine gelen sanıklar, alacaklarının bulunduğunu söyledikleri işyeri çalışanlarından ve olay anında iş yerinde bulunmayan …………Ş'tan alacaklarını tahsil etmek maksadıyla ……….Ş'ın kız kardeşi olan Müşteki mağdure …………..'ı kaçırmak amacıyla 5-6 metre sürükleyerek dükkan kapısına kadar getirmişlerdir. Mağdurenin direnmesi ve kaçırılmak istenen diğer müşteki mağdur ………..'ın da karşı koyması, ………. iş merkezi özel güvenlik teşkilatının da sanıklara müdahale etmesi üzerine emellerine ulaşamayan ve eylemleri teşebbüs aşamasında kalmıştır. Sanıklar, ………………'ı darp etmişler, faaliyet konusu cep telefonu ticareti olan işyerindeki eşyaları kırıp dökmüşlerdir.

3. Söz konusu suçun Türk Ceza Kanununun m. 79 hükümleri gereğince Türk Ceza Kanununun m. 499/I hükmüne girmesi ve bu yönüyle kamu davası açılması gerekirken, bu derece ağır bir suçtan ……….. Cumhuriyet Savcılığı …/…/……. tarih ve …/……. Hazırlık Esas numaralı kararıyla takipsizlik kararı vermiştir. Sayın Savcılığın söz konusu olayda Takipsizlik kararı vermesinin mantığını anlamak güçtür. Zira Yargıtay'ın görüşü de bu yöndedir. (Y.1.CD.4.2.1986 gün ve 4178E-373 K sayılı kararı).

4. Sayın Savcılık, olayın bir çok görgü tanığı mevcut olmasına ve talep halinde Savcılık huzurunda dinletmeye hazır olduğumuz halde tanık beyanlarına başvurmamıştır. Ayrıca, sayın Savcılık, müştekilerimin beyanlarına da başvurmadan, sanıkların doğal olarak kendilerini kurtarmak amacına matuf beyanlarıyla yetinerek takipsizlik kararı vermiştir. Bu yönüyle hazırlık tahkikatında yeterli delillerin toplanmaması da usule aykırıdır.

5. ………..Cumhuriyet Savcılığının olayı adi müessir fiil olarak yorumlamasını da anlamak güçtür. Müessir fiil sanıkların eyleminin sonucu değildir. Eylemi kolaylaştırmak için başvurdukları bir yoldur. Basit tehdit yorumu da yanlıştır. Sanıkların eylemi, alacak tahsil etmek amacına matuf adam kaçırmaya teşebbüstür.

6. ………… Cumhuriyet Savcılığının hangi mantık ve gerekçeyle verdiğini bilmediğimiz takipsizlik kararı, şehir eşkıyalığına meşruiyet ve şehir eşkıyalarına da cesaret vermektedir. Güpegündüz işyeri basarak adam kaçırmaya kalkışan sanıkların yargılanmalarına bile gerek görülmemesi nasıl izah olunacaktır? Vatandaşın bakışıyla, çetelerle mafyayla meşgul olduğumuz şu günlerde ……….. Cumhuriyet Savcılığı bu kararıyla yeni bir çeteye onay ve cesaret vermiş olmaktadır ki bu durum vatandaş nazarında yargının bağımsız ve tarafsız olmadığı, adaletin güçlüden yana olduğu şüphesini doğurmaktadır. Zira söz konusu takipsizlik kararının gerekçe ve mantığını müvekkillerimize izah edememekteyiz. Vatandaş, mağduriyetinin biraz olsun telafisi için yargıya başvurmakta ancak, görüldüğü üzere beklediğini bulamamakta, kendisini şehir eşkıyalarına karşı güvende hissetmemektedir.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle, …… Cumhuriyet Savcılığının …./…./……. tarih ve …./……….. Hazırlık Esas numaralı. takipsizlik kararının bozularak Sanıkların Türk Ceza Kanununun m. 499/I hükümleri gereğince cezalandırılmalarına karar verilmek üzere haklarında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/2015


Şikayetçiler Vekili
Av............
iMZA

http://www.kararara.com
ÖRNEK DİLEKÇE -3.

..........SULH CEZA HAKİMLİĞİNE
Sunulmak Üzere

........CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SAYIN MAKAMINA
İTİRAZ EDEN :................

VEKİLİ :................

YAKINAN :.................

SANIK :.................

İTİRAZ OLUNAN KARAR :Cumhuriyet Savcılığı Makamının 2015/....... Sayılı Takipsizlik kararı.

KONU : Takipsizlik kararına itirazımızdır.

İTİRAZ NEDENLERİ :1-Sanık tarafından ....... tarihinde müvekkilime karşı ....... eylemi işlenmiştir.

2-Müvekkilimiz tarafından sanık hakkında karakola yapılan şikayet üzerine sanık Savcılığa çıkarılmış, sorgusundan sonra ise, dosya ile ilgili takipsizlik kararı verilerek serbest bırakılmıştır.

3-Sanığın eylemi müvekkilimizi mağdur etmesinin yanında kamu düzenini de bozan bir suçtur. Sanık tutuklanma istemi ile Sorgu Mahkemesine sevk edilmeli ve hakkında kamu davası açılmalı idi.

4-Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık hakkında verilen takipsizlik kararı usul ve yasaya uygun değildir. Hazırlık evrakındaki ifadeler ve ele geçen kanıtlar incelendiğinde durum açıkça belli olacaktır.

İSTEM SONUCU : Açıklanan itirazlarımızın incelenerek şikayetimiz hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen Takipsizlik kararının kaldırılmasına ve kamu davası açılmasına, müvekkilimizi mağdur eden ve kamu düzenini ihlal eden sanığın tutuklanmasına karar verilmesini talep ederiz. ../../2015

İTİRAZ EDEN
Adı ve Soyadı
İmza.

http://www.kararara.com

………….…SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

TAKİPSİZLİK KARARINA
İTİRAZ EDEN MÜŞTEKİLER :
1),

2.),

VEKİLİ :

SANIKLAR :
1)

2)

[b]İTİRAZ OLUNAN KARAR
: ............. C.Başsavcılığının …………….. gün ………… Hz. …………. K.s. takipsizlik kararı.

İTİRAZLARIMIZ :

1. Sanıklar ……….. İli, ………. İlçesi 709. Sokakta bulunan ……. Sitesi yönetim ve denetim kurulu üyeleri iken ……… günü yapılan genel kurul toplantısı ile görevlerine son verilmiştir.
2. Yapılan seçimlerde bizlerinde içinde yer aldığı yeni yönetim ve denetim kurulu oluşturulmuş ,sanıkların raporları kabul edilmemiş, hesapları ibra edilmemiş ve hukuki yollara müracaat edilmesine karar verilmiştir.
3. Seçimlerin sonunda sanıklara yönetime ait tüm defter ve belgelerin teslim edilmesi için ihtar çekilmiş, sanıklar defter ve belgeleri teslim etmemişlerdir. Bunun üzerine tarafımızdan suç duyurusunda bulunulmuş, fakat itiraz edilen takipsizlik kararı verilmiştir.
4. Sanıklar, …………… tarihli toplantıda alınan kararların iptali hususunda hiçbir hukuki yola müracaat etmiş değildir. C.Başsavcılığı sanıkların mücerret beyanı ile karara itiraz edilmiş olduğunu kabul ederek takipsizlik kararını vermiştir. Oysa sanıklar hem emniyeti suistimal hem de görevi kötüye kullanma suçunu işlemiş olup cezalandırılmaları için kamu davası açılması gerekmektedir.

SONUÇ ve TALEP : Arz edilen nedenlerle ………. C.Başsavcılığının ………… tarih ………. Hz. ……….. Karar sayılı takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmesini arz ederiz. ..../..../2015


Müştekiler Vekili
Av...................EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği.[/b]

http://www.kararara.com

............. ( ) SULH CEZA HAKİMLİĞİNEC.SAVCILIĞI DOSYA NO:....../........İTİRAZ EDEN
(MÜŞTEKİ)
:...........................................

VEKİLİ :...........................................


ŞÜPHELİLER :.............................................


SUÇ : Dolandırıcılık, Güveni Kötüye Kullanma, Çıkar Amaçlı Organize Suç Örgütü Kurma, Evrakta Sahtecilik


SUÇ TARİHİ :../../2015


TEBELLÜĞ TARİHİ : ../../2015


KONU : …….... Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yukarıda soruştu ve karar numaraları belirtilmiş takipsizlik kararına karşı
itirazlarımızın ve kovuşturma istemimizin sunulmasından ibarettir.A Ç I K L A M A L A R…… Cumhuriyet Başsavcılığı, yukarıda numarası yazılı dosyada, EKSİK TAHKİKAT yapmış olmasına rağmen, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermiştir.

Oysa, C.M.K. mad. 160’a göre, bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet Savcısının görevi,

- ‘ hemen işin gerçeğini araştırmaya başlamak ’ ve,

- ‘ şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına

almaktır’.

CMK. 160 v.s. maddeleri ihlal ederek verilen bu karara, süresi içinde itiraz etmekteyiz. Gerekçelerimiz aşağıdaki gibidir:

1. 11 ADET ŞÜPHELİDEN SADECE BİRİNİN İFADESİ ALINMIŞ, DİĞER 10 TANESİ SAVCILIĞA BİLE ÇAĞRILMAMIŞTIR

Şüphelilerden 10 tanesinin ad, soyad ve adresi, şikayet dilekçelerimiz ile Savcılığa bildirildiği halde, SADECE 1 tanesinin ifadesi alınmış, diğer 10 şüphelinin ifadesi DAHİ alınmamıştır ( bu şekilde, diğer şüphelilerin ifadelerinde ortaya çıkabilecek olası ikrar ve çelişkilerinin önü kapatılmıştır )


2. 7) NO.LU ŞÜPHELİ “MUSTAFA”NIN KİMLİĞİ AÇIKÇA TESPİT EDİLMEDEN, TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİR


Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek tutardaki şans oyunu ikramiyesinin tahsilinde meydana geldiğini belirttiğimiz suçlar araştırılırken, şüpheli olarak gösterdiğimiz, işyeri adresini ve görevini (….......... bankasında şef) dahi belirttiğimiz “Mustafa” isimli şahsın, kim olduğunun dahi soruşturulmaması eksik tahkikatın en büyük DELİLİDİR.

Bu vesile ile kim olduğu ferden belli olmayan “Mustafa” isimli bu kişi, Savcılıkça merak dahi edilmemiş; bu hususta araştırma yapılmamıştır.3. DOSYADA İFADESİ ALINAN TEK ŞÜPHELİ OLAN EMRULLAH DEMİR’İN BEYANLARI ÇELİŞKİLERLE DOLUDUR

…............. Emniyette alınan ifadesinde, bizim tanık beyanlarımızın aksine, şikayet konusu Süper Loto’nun hiç oynanmadığını belirterek, hemen hemen bu tür her iddiada karşılaşıldığı gibi; kendisinin müşteki tarafından dövüldüğünü, kendisine silah zoruyla tarihsiz boş senet imzalatıldığını, kendisinin ölümle tehdit edildiğini söylemiştir.

Oysa, şüphelilerden …............ işbu iddia ve savunmalarını hiçbir delille destekleyememiştir.

Şöyle ki;

Ekli …. Cumhuriyet Savcılığı’nın ….. sayılı dosyası ve ‘Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı’ndan görüleceği gibi, şüpheli ….. işbu iddialarını kanıtlayamamış ve dosya kapanmıştır.

Böylece, şüpheli …..........’ın ifadesindeki samimiyetsizlik ve gerçek dışılık ortaya çıkmıştır.4. ŞÜPHELİ ……, MAĞDURA –ŞAHİTLER ÖNÜNDE- 6.227.000,- TL. YAZILI

ÖDEME TAAHHÜDÜNDE BULUNDUĞU HALDE, BU HUSUS SAVCI TARAFINDAN DERİNLEMESİNE SORUŞTURULMADAN, TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİRŞüphelilerden ….......... şahitlerimiz ….........Bankası / Pendik Şube Müdürü ….. ve ….. HUZURUNDA, kendisine mağdur …… ile birlikte oynadığı Süper Loto’dan İKRAMİYE ÇIKTIĞINI SÖZLÜ VE YAZILI OLARAK BELİRTEREK, İKRAMİYENİN ¼’ ü olan 6.227.000,- TL.sını ( = 24.908.903,85 TL. X % 25) mağdur ….’a ödeyeceğini belirten bir belge imzalamıştır (bkz. EKLİ: 9/4/2009 tarihli “Ortaklık ve Hisse Sözleşmesi).

Oysa aynı şüpheli, Savcılığa verdiği ifadesinde, “aslında kendine süper lotodan ikramiye falan çıkmadığını, mağdura şaka yaptığını” belirtmektedir. Hayatın olağan akışına göre, kimsenin SIRF ŞAKA YAPMAK MAKSADIYLA 6.227.000,- TL. ödeme taahhüdü !!! altına giremeyeceği açıktır.

Ancak, işbu HUSUSLAR derinlemesine soruşturulmamıştır.5. ŞÜPHELİ “……”IN DOSYADAKİ DOLANDIRICILIK SUÇU TANIK

İFADELERİMİZLE KESİN OLMASINA RAĞMEN, BU HUSUS BİLE DİKKATE ALINMADAN, DİREKT TAKİPSİZLİK VERİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIRŞüpheli ….., tanıklarımızın beyanlarına göre,

- “ikramiyeden kazandığı parayı 3 aylık vadeliye koyduğu”,

- “vade bitince eline para geçeceği” ve

- “şimdilik parayı bozduramadığı”

gerekçeleriyle) müştekiden çeşitli vesiler ile, defalarca kez para almış olmasına rağmen bu şüpheli hakkında, dolandırıcılık suçundan da takipsizlik kararı verilmiştir.

Diğer suçlar açısından takipsizlik kararı verilecek olsa dahi –kaldı ki kanun soruşturma tamamlanmadan savcının takipsizlik kararı verilmesine cevaz vermemektedir- dolandırıcılık suçu hususunda, şüpheli ……….. açısından dosya tefrik edilmeli ve soruşturma sürdürülerek kamu davası açılmalı idi.

KISACASI; EĞER şüpheli ………’e –bkz. dosyada mevcut ifadesi- , bu ikramiye çıkmamış; fakat kendisi müvekkil Ömer’i, kendine ikramiye çıktığı konusunda KANDIRMIŞ ise, tanık beyanlarından ve şikayetten de anlaşılacağı üzere DOLANDIRICILIK suçu yine de meydana gelmiştir ve bu husustan ötürü ŞÜPHELİ …….. CEZALANDIRILMALIDIR.

Çünkü kendisi, bu şekilde şikayetçi müvekkil Ömer’i zarara uğratmış; ondan defalarca büyük miktarlarda para almıştır. TCK 157 ele alındığında dolandırıcılık suçunun meydana gelmesi için “hileli davranışlarla bir kimseyi aldatmak ve onu zarara sokmak” yeterlidir.6. SORUŞTURMADA ÇOK BARİZ HUKUK HATALARI YAPILMIŞ ve CMK.'NIN

İSTEDİĞİ ANLAMDA ETKİN SORUŞTURMA GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR

Şüpheli ….. ve diğer şüphelilerin, iddia ettiğimiz suçları işlediklerini tespit etmek, çok kolay olmasına rağmen, eksik soruşturma yapılmıştır. Şöyle ki;

a) Şüpheli ….’a, İKRAMİYE ÇIKAN BURSA/NİLÜFER’DEKİ BAYİDE SÜPER LOTO OYNAYIP OYNAMADIĞI SAVCI TARAFINDAN SORULMAMIŞTIR.

OYSA, BU SORU DAVANIN BELKEMİĞİNİ OLUŞTURAN ÇOK ÖNEMLİ BİR SORUDUR. …..’IN VERECEĞİ BEYANA GÖRE, BAYİDE ÇALIŞANLARIN + BAYİ SAHİBİNİN DİNLENMESİ GEREKİRDİ. ÇÜNKÜ …… TAMAMEN TERSİNİ SAVUNMAKTADIR.

AYRICA SAVCILIK, İDDİA ETTİĞİMİZ NİLÜFER’DEKİ BAYİDE Mİ, YOKSA BAŞKA BAYİDE Mİ OYNANAN LOTOYA İKRAMİYE ÇIKIP ÇIKMADIĞINI ARAŞTIRMAMIŞTIR.

TÜM BUNLAR ORTAYA ÇIKMADAN, BU DOSYANIN KAPATILMASI HUKUKA

AYKIRIDIR. AKSİ HALDE AİHM’NE BAŞVURULACAKTIR.

b) Tüm iddialarımızı ispatlar deliller, Savcılıkça önce bu dosyayla birleştirilen, sonra da tefrik edilen 2009/23500 + 2009/21501 sayılı dosyalara, diğer savcı ….. bey tarafından celbedilen YÜZLERCE SAYFALIK (DOSYADA TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖNDERİLMİŞ BİR CD HALİNDEDİR) İLETİŞİMİN TESPİTİ TUTANAKLARINDAN ÇIKARILABİLECEK iken -BU TUTANAKLAR İNCELENDİĞİNDE GÖRÜLECEK OLAN-BİRBİRLERİNİ TANIMADIKLARINI İDDİA EDEN ŞÜPHELİLERİN BİRBİRLERİYLE İKRAMİYE SONRASI YAPTIKLARI ONLARCA GÖRÜŞME SAVCILIK TARAFINDAN HİÇ FARKINA VARILMAMIŞTIR. HATTA SAYIN SAVCILIK, DOSYADA İLETİŞİM TESPİTİ İSTENMİŞ (BKZ. CD) OLMASINA RAĞMEN, TAKİPSİZLİK KARARININ 4. SAYFASININ 1. PARAGRAFINDA “iletişim tespiti istenmemiş” diyecek kadar, dosyadaki delilleri irdelememiştir.

Oysa ki, ekli Yargıtay kararında görüleceği gibi,

“somut olayda şikayet dilekçesi üzerine, müştekinin ifadesinin

alınmasından sonra telefonları kullandığını belirttiği eşinin

ifadesinin alınması, cep telefonları numaralarının ayrıntılı

görüşme kayıtlarının telefon şirketlerinden getirtilerek

incelenmesi ve sonucuna göre soruşturmanın yönlendirilmesi

maddi gerçeğe ulaşma açısından zorunludur. Bunların

yapılmaması durumunda soruşturma evresinin

tamamlandığından söz edilemeyecektir” (YARGITAY

CEZA GENEL KURULU E. 2007/2-247 K. 2007/257 T. 4.12.2007).


BÜYÜK İHTİMALLE BU CD HİÇ AÇILIP İNCELENMEMİŞTİR !!; çünkü eğer incelenseydi, iddialarımızın içinde yer alan

- Şüpheli …… ve şüpheli ……’in bu biletle aslında hiç alakaları olmadığı,

- biletin mağdur müvekkil ……’un verdiği parayla şüpheli …… tarafından makinadan oynandığı,

- ve tüm şüphelilerin, aslında mağdura ait olan ikramiyeyi ondan kaçırmak için büyük bir plan yaptıkları ve ikramiyeyi MAĞDURDAN KAÇIRMAK İÇİN, bize karşı iyiniyetli 3. Şahıs “gibi” görünen …….’E bu paraları aktardıkları

ortaya çıkacak idi.ÇÜNKÜ, HER BİR ŞÜPHELİNİN VE MAĞDUR MÜVEKKİLİN CEP TELEFONUNDAN, İKRAMİYE ÇIKAN BİLETİN SATIN ALINDIĞI 12/3/2009 GÜNÜ AKŞAM ÜSTÜ, BAYİNİN BULUNDUĞU BAZ İSTASYONU YAKININDA BULUNUP BULUNMADIKLARINI ARAŞTIRMAK KAFİ OLACAK İDİ.

b) AYRICA, …… BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YAZI YAZILARAK,


- İKRAMİYENİN ÖNCE HANGİ ŞÜPHELİNİN AÇTIĞI HESABA

AKTARILDIĞI,

- Ayrıca banka hesap hareketlerinin bilirkişi marifetiyle incelenmesi

gerekmekte idi.

c) Bursa/Nilüfer’de ……2009’da çekilen Süper Loto kuponuna çıkan ikramiyenin tahsilinde ceza hukuku açısından dolandırıcılık, özel hukuk açısından ise muvazaa iddiamız göz önüne alındığında, şüphelilerden ….. ve eski eşi ……… ile milli piyango kayıtlarına göre ikramiyenin gerçek talihlisi olarak görülen ….. ve eşi …..’in tamamının soyadının aynı olması düşünüldüğünde kanımızca en azından bu kişilerin nüfus aile tablolarının en geniş halinin istenmesi gerekirdi.

Çünkü ancak bu şekilde, iddiamızın temelini oluşturan,

- bu 4 kişinin birbirini tanıdığı,

- bu kişilerin birbiri ile kan ya da sıhri hısım oldukları ortaya çıkacak idi.

d) AYRICA,

- TELEKOMDAN GELEN DÖKÜMLER VASITASIYLA, SOYADI “DEMİR”

OLAN BU 4 KİŞİNİN, ikramiye çekildikten sonra BİRBİRLERİNİ ARAYIP

ARAMADIKLARI (……: 0532 …..)+ (……: 0532 ….) + (…..: 0535 6905014) + (…..: 0535 350 2911), NE KADAR SIKLIKTA ARADIKLARI, NE ZAMANLAR ARADIKLARI, KONUŞMALARIN KAÇ DK. SÜRDÜĞÜ

- bilette adları bulunan …..’e soru sorularak, bu bileti ne zaman aldıkları, hangisinin aldığı, ikisinin mi birden aldığı, yaklaşık hangi tarihte aldıkları

- BAZ İSTASYONLARI VASITASIYLA BİLETİN ALINDIĞI GÜN VE SAATTE

BU 4 KİŞİDEN, KİMLERİN, bayinin orada OLUP OLMADIKLARI

araştırılması gerekirken bunlar yerine getirilmemiştir.

Bu olayın hukuk versiyonunu düşünürsek, bu hadise, çek ve senetlerde karşılaştığımız “3. kişiye cirolayarak tahsil etme” yöntemine benzemektedir.

İşbu soruşturmayı derinleştirmemek, GERÇEĞİN bu tür dolandırıcılık ve muvazaalarla örtbas edebileceğini kabullenmek DEMEKTİR.

BİZ, SAYIN MAHKEMENİN BUNA CEVAZ VERMEYECEĞİ İNANCINDAYIZ.7. TEK İFADESİ ALINAN ŞÜPHELİ OLAN EMRULLAH’IN İFADESİ ÇELİŞKİLERLE DOLUDUR

………’in alınan emniyet ifadesi çelişkilerle dolu iken (eski eşi diğer şüpheli

………….’in adresini dahi bilmediğini iddia etmesi fakat cep telefonu servis kayıtlarına göre, belirtilen tarihlerde yüzlerce kez telefonla görüşmüş olmaları; bkz. DOSYADA MEVCUT CD HALİNDEKİ İLETİŞİM TUTANAKLARI) bunun sebebi dahi kendisinden sorulmamıştır.Ayrıca soruşturma esnasında şüphelinin ifadesi alınırken, şüphelinin adaleti yanıltmaya yönelik beyanlarda bulunması suç teşkil ettiği halde, bunun sebebinin araştırılmaması da hakkaniyete ve soruşturmanın selametine aykırı olmuştur.

Müşteki müvekkilin isnatlarının tamamı (çekiliş öncesi nerede olunduğu, yanında kimlerin olduğu, biletin nereden alındığı, biletin alınış şekli, …… arasındaki görüşmeler) cep telefonu arama kayıtlarından gelen kayıtlar ve tanık ifadelerine göre sabit iken, sadece şüphelinin bu isnadı reddetmesi ile takipsizlik sonucuna ulaşmıştır. Ancak ceza muhakemesi somut gerçeği aramayı amaçladığından birbiri ile çelişen bu durumların aydınlatılmış olması gerekmektedir.8. SORUŞTURMADA GERÇEK ARANMAMIŞTIR

Şüphelilerden bilhassa …… ve soyadı bilinmeyen Mustafa isimli şahsın

adresleri ve işleri belli olduğu halde dinlenmemesi kim olduğunun ve ………. ile ilişkilerinin olup olmadığının araştırılmaması, soruşturmanın somut gerçeği arama mantığına ters düşmektedir.

Ekli Yargıtay 7. Ceza Dairesinin Esas No: 2007/4866, Karar No:

2007/11717 SAYILI kararından anlaşılacağı üzere; bir şüphelinin soyadı dahi belirlenmeden kovuşturma başlatılamayacağı

....... SULH CEZA HAKİMLİĞİNE


Sunulmak Üzere

....... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
SAYIN MAKAMINA


.......

İTİRAZ EDEN :.......

VEKİLİ :.......YAKINAN :.......SANIK :.......İTİRAZ OLUNAN
KARAR
:...........................................................................

KONU : Takipsizlik kararına itirazımızdır.

İTİRAZ NEDENLERİ :
1-Sanık tarafından ....... tarihinde müvekkilime karşı ....... eylemi işlenmiştir.

2-Müvekkilimiz tarafından sanık hakkında karakola yapılan şikayet üzerine sanık Savcılığa çıkarılmış, sorgusundan sonra ise, dosya ile ilgili takipsizlik kararı verilerek serbest bırakılmıştır.

3-Sanığın eylemi müvekkilimizi mağdur etmesinin yanında kamu düzenini de bozan bir suçtur. Sanık tutuklanma istemi ile Sorgu Mahkemesine sevk edilmeli ve hakkında kamu davası açılmalı idi.

4-Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık hakkında verilen takipsizlik kararı usul ve yasaya uygun değildir. Hazırlık evrakındaki ifadeler ve ele geçen kanıtlar incelendiğinde durum açıkça belli olacaktır.

İSTEM SONUCU :
Açıklanan itirazlarımızın incelenerek şikayetimiz hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen Takipsizlik kararının kaldırılmasına ve kamu davası açılmasına, müvekkilimizi mağdur eden ve kamu düzenini ihlal eden sanığın tutuklanmasına karar verilmesini talep ederiz. ../../2015İTİRAZ EDEN
VEKİLİ

.......


[u]C. SAVCILIĞI KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ[/u]
Resim
Resim
Resim
Resim
C. SAVCILIĞININ KYO KARARININ KALDIRILMASINA DAİR SULH CEZA HAKİMLİĞİ KARARI
ResimT.C.
YARGITAY
4.CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2007/9636
KARAR NO:2007/9375
KARAR TARİHİ:14.11.2007


Tehdit ve hakaret suçlarından kimliği meçhul şüpheli hakkında yapılan soruşturma sonunda G_____ Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 08.05.2007 tarihli ve 2006/1099-2738 sayılı kovuşturmaya yer olmadığı kararına karşı yapılan itirazın kabulüne dair, merci (K........Birinci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı) 'nca verilen 29.06.2007 tarihli ve 2007/538-536 sayılı karar aleyhine Adalet Bakanlığınca verilen yasa yararına bozma isteğini içeren Yargıtay C.Başsavcılığı'nın 24.09.2007 gün ve 181695 sayılı tebliğnamesiyle birlikte dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi ve gereği görüşüldü:

KARAR : Tebliğnamede; "dosya kapsamına göre, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına itiraz üzerine incelemeyi yapan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 173/3. maddesi uyarınca karar vermek için soruşturmanın genişletilmesine gerek görmesi halinde, bu hususu açıkça belirtmek suretiyle o yer sulh ceza hakimini görevlendirebileceği ve sonucuna göre de, kamu davası açılması için yeterli nedenler bulunmazsa istemin gerekçeli olarak reddine, delil bulunduğu takdirde ise kabulüne karar vermesi gerekeceği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir." denilmektedir.

İncelenen dosyada yakınanın C.Başsavcılığına verdiği 22.01.2007 tarihli dilekçede; cep telefonunu arayan ve kendisini Av. S______ olarak tanıtan bir kişinin, 12.01.2007 günü saat 15.00 ile 16.30 arasında, 18.01.2007 günü saat 16.00 ile 18.00 arasında ve 18.30'da ve 21.01.2007 günü saat 11.00 ile 17.00 arasında yaptığı aramalarda; "sahtekar, şerefsiz" sözleri ile ve ayrıca "seni orada barındırmayacağız, bak başına neler getireceğiz" biçimindeki sözleri ile, hakaretle tehdit ettiğini ileri sürerek yakınmada bulunduğu, G______ C.Başsavcılığı'nca yakınanın dilekçesi ve ifadesi alınmakla birlikte, yakınanın bildirdiği telefon numarasının bildirilen tarih ve saatlerdeki görüşme kayıtlarının istenmediği ve bu yönde bir inceleme yapılmadan, görüşmenin varlığı ve içeriği ile ilgili bir tanık ve kayıt bulunmaması nedeniyle soyut iddiadan ibaret yakınma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğinin açıklanarak, kararın yakınana tebliğ edildiği, itiraz üzerine dosyayı inceleyen merci K....... Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nin ise, iddia ile ilgili hiçbir araştırma yapılmayıp, telefon görüşme dökümleri getirilip incelenmediğinden, kovuşturmaya yer olmadığı kararının kaldırılmasına ve gereğinin G......... C.Başsavcılığınca yerine getirilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.

5271 sayılı CYY'nin 160. maddesi uyarınca bir suçun işlendiğine ilişkin ihbarı alan C.Savcısı, hemen işin gerçeğini araştırmaya başlamak ve maddi gerçeğin araştırılabilmesi ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak aynı Yasa'nın 170/2. maddesi uyarınca yapacağı değerlendirme sonucunda, toplanan delillerin suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu kanısına ulaştığında iddianame düzenleyerek kamu davası açmak, aksi halde ise CYY'nin 172. maddesi gereği kovuşturmaya yer olmadığına karar vermekle görevlidir.

Cumhuriyet Savcısının kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararına karşı yapılacak itirazla ilgili olarak CYY'nin 173/3. maddesinde; "Başkan kararını vermek için soruşturmanın genişletilmesine gerek görür ise, bu hususu açıkça belirtmek suretiyle, o yer sulh ceza hakimini görevlendirebilir; kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli olarak reddeder..." ve aynı maddenin 4. fıkrasında; "Başkan istemi yerinde bulursa, Cumhuriyet Savcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye verir..." hükümleri yer almaktadır.

Görüldüğü üzere CYY'nin 173. maddesi, C.Savcısının yaptığı "soruşturma" sonunda verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararının yargısal denetimini düzenlemiş ve merciin yapacağı inceleme sonunda vereceği kararın da kural olarak; "C.Savcısının iddianame düzenlemesini sağlama" ya da "kovuşturmama kararının yerinde bulunması" biçiminde sonuçlanmasını öngörmüştür. Ancak bu hükümlerin uygulanabilmesi için C.Savcısının yasaya uygun bir "soruşturma" yapmış olması zorunludur. Başka bir deyişle, C.Savcısı suçla ilgili soruşturmayı yapmasına karşın, merciin karar vermesi için eylemin suç teşkil edip etmediği ya da failin eylemi gerçekleştirip gerçekleştirmediği konularıyla ilgili olarak bazı hususların da araştırılması, ortaya çıkarılmasına gerek duyduğunda o yer sulh ceza hakimini görevlendirmen ve sonucuna göre kararını vermelidir.

Buna karşın, C.Savcısının CYY'nin kendisine yüklediği soruşturma görevini hiç yerine getirmediği, ortada yasaya uygun bir "soruşturma"nın bulunmadığı bir durumda, Yasa'nın 173/3. maddesi koşulları oluşmadığından, itirazı inceleyen merciin, C.Savcısının CYY'nin 160 vd. maddeleri uyarınca soruşturma yapmasını sağlamak maksadıyla itirazın kabulüne karar vermesi gerekmektedir.

Açıklanan yasal gerekler karşısında, incelenen dosyada C.Savcısının yakınanın ifadesini alma dışında hiçbir soruşturma yapmaksızın kovuşturmaya yer olmadığına karar vermesi nedeniyle CYY'nin 173/3. maddesi koşulları oluşmadığından, C.Savcısının yasaya uygun soruşturma yapmasına olanak sağlamak maksadıyla kovuşturmaya yer olmadığı kararının kaldırılmasına karar verilmesi yasaya uygun bulunmakla,

KARAR : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesinde yer alan düşüncesi dosya içeriğine göre yerinde görülmediğinden, 5271 sayılı CYY'nin 309. maddesi uyarınca, yasa yararına bozma isteğinin REDDİNE, 14.11.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
http://www.kararara.com
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Reklam

Dön Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri