Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri CEZA İNFAZININ MAZERET NEDENİ İLE ERTELEME DİLEKÇESİ

CEZA İNFAZININ MAZERET NEDENİ İLE ERTELEME DİLEKÇESİ

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 10903


HÜKÜMLÜNÜN İSTEMİYLE İNFAZIN ERTELENMESİ

Madde 17 - (1) Üç yıl ve daha az süreli hapis cezalarının derhâl infazının, hükümlü veya ailesi için mahkûmiyetin amacı dışında ağır bir zarara neden olacağı anlaşılırsa, hükümlünün istemi üzerine infazı Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir. Erteleme süresi altı ayı geçemez.

Bu aşahıda göndermiş olduğum dilekçe hükmü veren mahkemenin bulunduğu C. Baş savcılığna verilecektir.

Herkez mazeretinin özelliğine göre bu dilekceyi uyarlamak sureti ile kullana bilir.
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İLAMAT BÜROSU SAVCILIĞI'NA
…………….

DOSYA NO. : …………….

İCRANIN ERTELENMESİ
TALEBİNDE BULUNAN
HÜKÜMLÜ : .

T.KONUSU : CMUK.'nun .....ncü maddesi gereğince infazın "……ay" ertelenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :
1 Savcılığınızın ………… ilamat numarası ile …………......... Hakimliği'nce verilen ……….. Esas numaralı kararla verilen "……….gün hafif hapis" cezası ile ilgili davetnameyi ../…/……. günü tebellüğ ettim.
2 Cezanın derhal infazı mağduriyetime neden olacak niteliktedir. Cezanın infazına başlanıldığında işimi ve taahhütlerimi yerine getiremeyeceğimden işlerimi sonradan mümkün olmayacak şekilde kaybedeceğim. Zaten şu anda Ankara dışına öğretmen olarak atanan kız çocuğumun ev taşıma ve yerleştirme hazırlıkları ile uğraşmaktayım. Bir süre de yanında kalmak zorunluluğu da bulunmaktadır.
Bu nedenle infazın dört ay daha ertelenmesini, durumum gözönüne alınarak teminata hükmedilmemesi ya da çok cüzi bir teminatla bu sürenin verilmesini, saygı ile, diliyorum. …/…/…….

Hükümlü ………………..
EK:
1-) İkametgah İlmühaberi
………….............................. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

İNFAZIN ERTELENMESİNİ
İSTEYEN (SANIK) : Adı ve Soyadı.TC.N


DAVACI : Kamu.

MÜDAHİL : .

SUÇ : Hırsızlık.

DAVA KONUSU : Cezanın infazının ertelenmesi talebinden ibarettir.

TALEP NEDENLERİ :
1. Ben Hırsızlık suçundan ........ Asliye Ceza Mahkemesinin …………… tarih, ………….. Esas ve ………….. karar sayılı ilamı ile …. ay …. hapis cezasına çarptırıldım. Söz konusu karar tarafımdan temyiz edilmiş ancak Yargıtay …… Ceza Dairesince hakkımda verilen karar onanmış ve ……….. tarihinde kesinleşmiştir. bana verilen ceza, infaz aşamasına gelmiş bulunmaktadır.
2. Ancak ben, ekte de sunmuş olduğumuz doktor raporlarından anlaşılacağı üzere, hamile olup önümüzdeki birkaç gün içinde doğum yapacağım. Cezanın, benim icin bu şekildeyken infaz edilecek olması hem doğacak olan çocuğun, hem de benim hayatımı tehlikeye sokabileceği gibi telafisi güç ve imkansız zararların doğmasına neden olacaktır.
3. Bu nedenle göstermiş olduğum mazeretime binaen iş bu infazın ertelenmesi talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle; hakkımda kesinleşen ve infaz aşamasına gelen cezanın infazının CMUK. m. 399 hükümleri gereğince ertelenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/2012


Sanık
Adı ve soyadı
İmza

EK:
1.) Doktora Raporları
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Reklam

Dön Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri