Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri İNFAZIN MAZERET NEDENİ İLE ERTELEME DİLEKÇESİ

İNFAZIN MAZERET NEDENİ İLE ERTELEME DİLEKÇESİ

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 13338


…………………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NAİNFAZIN
ERTLENMESİNİ
İSTEYEN : Adı ve Soyadı............................TC.No:..........................Adresi..........................KONU : Ceza infazının ertelenmesi talebimizdir.

ÇAĞRI TEBLİĞ TARİHİ : ..../..../.........AÇIKLAMALAR :

1-...........2.Ağır Ceza Mahkemesi’nin Esas No:20...../………. ve Karar No:2012/........... Sayılı kararı ile 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildim.Dava süresince .../.../......... tarihi ile .../.../......tarihleri arasında tutuklu kaldım.

2-Kararlar tarafımdan temyiz edilmiş, fakat Yargıtay onama ile kesinleşmiştir.

3- Annem vefat etmiş olup, aynı çatı altında büyük babam, büyük annem ve babam çalışmamaktadırlar. Kardeşim de öğrenci olup, desteğe ihtiyaç duymaktadır.

Ayrıca, aynı çatı altında kalanların, doktor, alışveriş ihitiyaçları ile masrafları tarafımca tedarik edilmektedir. Aile fertlerinin hiç biri oluşabilecek sorunları halledebilecek durumda değildir. Ailemle ilgili oluşabilecek sorunları halledebilecek başka yakınım da yoktur.

Duruşmaları takip ettim ve cezalandırılırken de iyi halim göz önüne alınmıştır.Kaçma şüphem bulunmamaktadır.

Gerek Büyük annemin ve büyük babamın, gerekse babam ve kardeşim ile ilgilenebilmem, ceza infazı sırasında onlara yeterli bir parayı tedarik edip bir köşeye koymam ve cezamı çekmeye başlamadan önce işlerimi yoluna koymam, için cezasının 1 yıl ertelenmesini talep etmekteyim.

İSTEM SONUCU : Hakkımda kesinleşen ve infaz aşamasına gelen cezanın infazının CMK hükümleri gereğince veya uygun görülecek kefalet karşılığında 1 yıl ertelenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim .../.../ 2015Hükümlü
Adı ve Soyadı
İmza
..................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İLAMAT BÜROSU

DOSYA NO. : …………….

İCRANIN ERTELENMESİ
TALEBİNDE BULUNAN
HÜKÜMLÜ : .

T.KONUSU : CMUK.'nun .....ncü maddesi gereğince infazın "……ay" ertelenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :
1 Savcılığınızın ………… ilamat numarası ile …………......... Hakimliği'nce verilen ……….. Esas numaralı kararla verilen "……….gün hafif hapis" cezası ile ilgili davetnameyi ../…/……. günü tebellüğ ettim.

2 Cezanın derhal infazı mağduriyetime neden olacak niteliktedir. Cezanın infazına başlanıldığında işimi ve taahhütlerimi yerine getiremeyeceğimden işlerimi sonradan mümkün olmayacak şekilde kaybedeceğim. Zaten şu anda Ankara dışına öğretmen olarak atanan kız çocuğumun ev taşıma ve yerleştirme hazırlıkları ile uğraşmaktayım. Bir süre de yanında kalmak zorunluluğu da bulunmaktadır.

Bu nedenle infazın dört ay daha ertelenmesini, durumum gözönüne alınarak teminata hükmedilmemesi ya da çok cüzi bir teminatla bu sürenin verilmesini, saygı ile, diliyorum. …/…/2015


Hükümlü
Adı ve Soyadı
İmza


[b]………….............................. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

İNFAZIN ERTELENMESİNİ
İSTEYEN (SANIK) : Adı ve Soyadı..................TC.N...........................Adresi.....................

DAVA KONUSU : Cezanın infazının ertelenmesi talebinden ibarettir.

TALEP NEDENLERİ :

1. Ben Hırsızlık suçundan ........ Asliye Ceza Mahkemesinin …………… tarih, ………….. Esas ve ………….. karar sayılı ilamı ile …. ay …. hapis cezasına çarptırıldım. Söz konusu karar tarafımdan temyiz edilmiş ancak Yargıtay …… Ceza Dairesince hakkımda verilen karar onanmış ve ……….. tarihinde kesinleşmiştir. bana verilen ceza, infaz aşamasına gelmiş bulunmaktadır.

2. Ancak ben, ekte de sunmuş olduğumuz doktor raporlarından anlaşılacağı üzere, hamile olup önümüzdeki birkaç gün içinde doğum yapacağım. Cezanın, benim icin bu şekildeyken infaz edilecek olması hem doğacak olan çocuğun, hem de benim hayatımı tehlikeye sokabileceği gibi telafisi güç ve imkansız zararların doğmasına neden olacaktır.

3. Bu nedenle göstermiş olduğum mazeretime binaen iş bu infazın ertelenmesi talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle; hakkımda kesinleşen ve infaz aşamasına gelen cezanın infazının CMUK. m. 399 hükümleri gereğince ertelenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/2015


Sanık
Adı ve soyadı
İmza

EK:
1.) Doktora Raporları


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri