Forum ana sayfa HUKUKİ PAYLAŞIM FORUMLARI Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri TÜKETİCİ:KREDİ KARTI YILLIK AİDAT ÜCRETİNİN İADESİ DİLEKÇESİ

TÜKETİCİ:KREDİ KARTI YILLIK AİDAT ÜCRETİNİN İADESİ DİLEKÇESİ

Dava, icra ve temyiz dilekçe örnekleri ile her türlü hukuki sözleşme örneği paylaşım platformu...

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 9890




Sayın Üyelerimiz

Bankalar müşterileri tarafından kullanılan kredi kartları nedeni ile her yıl müşterilerinden belirli bir miktar üyelik aidatı ya da kart kullanım bedeli adı altında ücret tahsil etmektedir. Kredi kartı kullanılması nedeni ile üyelik aidatı ya da kart kullanım bedeli adı altın da bir ücretin tahsil edilemeyeceği hususunda bir çok Yargıtay kararının ve bu konuda verilmiş bulunan bir çok Hakem Heyeti kararının bulunmasına rağmen bankalar tarafından halen bu ücretler müşterilerden kesilmektedir. Kesinti yapılan bu bedellere müşretiler tarafından her hangi bir itiraz yapılmadığı takdirde bu kesintiler bankaya kazanç olarak geçmektedir. Ayrıca müşteriler tarafından kart kullanım bedellerine itiraz edildiğinde de, bankalar tarafından, müşterilerden her ay belirli bir miktar harcama yapma sözü verilmesi halinde kesintinin iade edileceği veya bu bedelin itiraz sonucu bonus olarak kendisinin kullanımına sunulacağı ya da direkt iptal edileceği bilgisi verilmektedir. Banka bu şekilde zaten müşteriye ait olan parayı sanki tekrar ona bağışlıyormuş gibi hareket etmekte ve kendisine yasal bir zemin uydurmaktadır.

Hesap Bildirim Cetveli ile kesilen yıllık üyelik ücreti, 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesinde düzenlenen " Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar"hükmü ve ilgili yasal düzenlemelere aykırıdır.

Bu nedenle kredi kartı kullananlar, ilgili bankalara, alınan üyelik ücretinin haksız olması sebebiyle ödenen bedelin bir sonraki hesap ekstresinden mahsup edilmesi talebini içeren dilekçe ile başvurabilirler. Bankaya, yapılan başvuru neticesinde bir sonraki aya ait hesap ekstresinde bu ücret mahsup edilmez, banka tarafından bu bedel sair suretle ödenmez veya talebe ilişkin herhangi bir cevap da verilmez ise şikayetçi Kaymakamlıklar bünyesinde kurulan Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyet'lerine başvurabilir. Hakem heyeti kararı, aleyhine çıkan kişi kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilir.

:arrow: ÖNCE KURUMUNA(BANKAYA) BU AŞAĞIDAKİ ÖRNEĞE UYGUN DİLEKÇEYİ GÖNDERİYORSUNUZ BU DİLEKÇENİZE MENFİ VEYA MÜSBET BİR CEVAP VERİLMESİ GEREKİR PEKTE VERDİKLERİ GÖRÜLMEMİŞTİR VELAKİN VERDİKLERİNİ DÜŞÜNECEK OLURSAK AŞAĞIDA ÖRNEĞİNİ SUNDUĞUMUZ BİR CEVAP ÖRNEĞİ İLE CEVAP VERİRLER,EYER CEVAP VERİLMEZ İSE AYNEN YİNE AŞAĞIDA ÇEŞİTLİ ÖRNEKLERDE SUNDUĞUMUZ DİLEKÇE İLE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE MÜRACAAT EDİYORSUNUZ.


ÖRNEK-1

……………… BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

(Banka adresi )

KONU : Kredi kart yıllık üyelik ücreti hk.


Hamili olduğum ………………….. nolu kredi kartından ……. yılı ………. ayına ait Hesap Bildirim Cetvelinde …… TL. kredi kartı yıllık üyelik ücreti kesildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Hesap Bildirim Cetveli ile kesilen yıllık üyelik ücreti, 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesinde düzenlenen " Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar" hükmü ve ilgili yasal düzenlemelere aykırıdır.

Yukarıda saydığım nedenlerle ……. yılı ……….. ayına ait Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan yıllık üyelik ücretine itiraz ediyor ve talep edilen ve kesilen …… TL kredi kart yıllık üyelik ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu talep ediyorum. Aksi halde yasal yollara başvuracağım hususunu bilgilerinize sunarım. Saygılarımla. ../../2013


TALEP EDEN
Ad-Soyad
İmza

ADRES:.........................................



ÖRNEK-2

……………BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE


KONU: Kredi kartı üyelik aidatının iadesi Hk.


Bankanızın ……………. numaralı kredi kartı müşterisiyim. Her yıl bankanıza, anılan karta ait kredi kartı aidatı ödemekteyim.

Ancak , çeşitli tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararlarıyla da “Kredi kartı aidat ücretlerinin haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir. “

Ayrıca , bu konuda , Yargıtay 13.Hukuk Dairesince verilen ve 2011/4736 esas ve 2011/11579 sayılı son karara göre ise söz konusu yıllık kart aidatının BK. 125 Md ve HGK 2010/1-93-88 sayılı kararı uyarınca on yıl geriye dönük olarak tüketiciler tarafından alınabileceğine ilişkin hükmü de kesinleşmiş bulunmaktadır.

Bu çerçevede ve yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda;

1- On yılla sınırlı olmak üzere şimdiye kadar bankanıza yaptığım kredi kartı aidat ödentilerinin on yıl geriye dönük olarak ve dökümünü içeren bir listenin tarafıma verilmesini,
2- On yıl geriye dönük olarak benden kesilen yıllık kart ücretlerinin toplam miktarının yasal faizi ile birlikte defaten tarafıma iadesini,

Aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara baş vuracağımı bildiririm

Saygılarımla,../../2013

TALEPTE BULUNAN
Adı ve Soyadı
İMZA

ADRES :................................................


BANKADAN SİZE CEVAP VERİLECEK OLURSA ŞÖYLE BİR CEVABİ YAZI GELİCEKTİR.

Sayın ………………..,

Müdürlüğümüze ../../2013 tarihinde ulaşan yazınızda belirttiğiniz hususlar ile ilgili olarak gerekli incelemeler yapılmış ve konu hassasiyetle değerlendirilmiştir.

Bankalar, verdikleri hizmetlerin karşılığında oluşan masraflar için belirli bir gider karşılığı veya hizmetin parasal boyutuyla orantılı komisyon tahsil etmektedir. Bankamız Komisyon, Ücret ve Masraf Tarifesi de işlemlerin maliyetleri ve piyasa koşulları göz önünde bulundurularak Genel Müdürlüğümüzce belirlenmektedir.

Özellikle kredi kartlarının yaygın kullanılabilmesinin sonucu olarak verilen hizmetlerin sürdürülebilmesi için önemli düzeyde operasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Kredi kartı hamili ve Banka ilişkisi uzun süreli olup, kart hamilleri için 24 saat hizmet veren müşteri destek birimleri bulunmakta, her ay hesap özeti basılarak posta yolu ile gönderilmekte, kartların müşterilerimize teslimi için önemli bir maliyete katlanılmakta ve kredi kartının tüm dünyada geçerli olabilmesini teminen Uluslararası Kart kuruluşlarına yapılan ödemeler, kartların muhtelif risklere karşı sigortalanması nedeniyle ödenen primler takdir edileceği gibi kredi kartı maliyetlerini göreceli olarak olumsuz yönde etkilemektedir. Tüm bu hizmetlerimizin arzu edilen kalite düzeyinde verilebilmesinin deneyimli personel istihdamının yanı sıra en yeni teknolojilerin kullanılmasını da gerektirdiği malumlarınızdır.

Bu çerçevede kredi kartı müşterilerimizden yasal düzenlemelere ve Bankacılık Hizmetleri Sözleşmelerine dayanarak üyelik aidatı talep edilmektedir.

Siz değerli müşterimizin Bankamızdan kullanmakta olduğu ………. kartının kullanımları göz önünde bulundurularak, üyelik aidatı bedeli bu defaya mahsus olmak üzere …………./........ Şubemiz tarafından kredi kartınıza iade edilecektir.

Bilgi edinmenizi rica eder, esenlikler dileriz. ../../2013

Saygılarımızla,



……….. BANKASI A.Ş.
KREDİ KARTLARI MÜDÜRLÜĞÜ
Müşteri İlişkileri Grubu






ÖRNEK-1 HAKEM HEYETİNE VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR.



......................TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA


BAŞVURUCU :Adı ve Soyadı................. TC.N-................Açık adresiniz.................................



KARŞI TARAF : ……… …………Bankası AŞ.


KONU :Kredi kart yıllık ücretinin iadesi hk.

OLAY :
>Karşı taraf ........... Bankası AŞ.’nin çıkarmış olduğu …………………...…’nolu kredi kart hamiliyim.
>Kredi kartıma ait …../…./2013 son ödeme tarihli hesap ekstresi ile kredi kart üyelik ücreti adı altında …….,00 TL para tahakkuk ettirilmiştir.
>Karşı taraf ile aramda tanzim edilmiş KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nin 10. maddesinde kart ücreti alınacağı belirtilmişse de, 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesi gereğince, bu sözleşme ;◦Önceden hazırlanmış, standart sözleşmedir.
◦Dolayısıyla sözleşme koşulları benimle müzakere edilmemiştir.
◦Sonuç olarak sözleşmenin 10. maddesi ................BANKASI AŞ tarafından tek taraflı olarak sözleşmeye konmuş, haksız bir koşuldur.
◦Aynı sözleşmenin 10/son maddesi ile de karşı taraf ücret ve faizlerin miktarlarını tek taraflı olarak arttırabilme yetkisini kendisinde tutmaktadır. Bu hüküm dahi 4077 sayılı yasanın 6. maddesi ve 5464 sayılı yasaya aykırıdır.

>Bu nedenle alınmak istenen üyelik ücretinin haksız olduğuna ve tarafımdan ihtirazi kayıt ile ödenen bedelin bir sonraki hesap ekstresinden mahsubuna ilişkin talebimi içeren iadeli taahhütlü mektup karşı tarafa gönderilmiştir.
>Ancak bir sonraki aya ait hesap ekstresinde bu ücret mahsup edilmediği gibi karşı taraf …………..Bankası tarafından bu bedel sair suretle bana ödenmemiş, talebime ilişkin herhangi bir cevap da verilmemiştir.
6. İktisadi hayatta tüketici, hukuki işlemlerin zayıf tarafını teşkil etmektedir. T.C. Anayasa'sının 2. Maddesinde yer alan Sosyal devlet ilkesi, ekonomik yönden zayıf bulunanların, güçlü bulunanlara karşı korumasını zorunlu kılmaktadır. Keza sosyal adalet, eşitlik ve sosyal devlet ilkeleri karşısında, iktisaden güçlü olanın, kendi hazırlayacağı haksız şartlar içerir sözleşmeler ile bazı ayrıcalıklar kazanmasına olanak tanımak mümkün değildir.
İktisadi hayatta tüketicinin, hukuki işlemlerin zayıf tarafını teşkil ettiği gerçeği ortadadır. T.C. Anayasa'sının 2. Maddesinde yer alan Sosyal devlet ilkesi, ile de ekonomik yönden zayıf bulunanların, güçlü bulunanlara karşı korunması zorunlu kılınmaktadır. Keza sosyal adalet, eşitlik ve sosyal devlet ilkeleri karşısında, iktisaden güçlü olanın, kendi hazırlayacağı haksız şartlar içerir sözleşmeler ile bazı ayrıcalıklar kazanmasına olanak tanımak mümkün değildir. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin ; 23.11.2005,E.2005/11428, K.2005/17306 sayılı kararında belirtildiği gibi "satıcı, sağlayıcı ve kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız sözleşme şartları geçersizdir. Tüketici sözleşmedeki haksız şartın gereğini yerine getirmez. Hukuken haksız şartlar batıldır. Yani geçersizdir." Hükmüne göre tüketici ile banka arasında akdedilen sözleşmenin tüketici aleyhine haksız şartlar içerdiği, kabul edilmiştir.

DELİLLER :T.C.Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas 2006/65 , Karar 2006/368 nolu emsal kararı
T.C.Ankara 2.Tüketici Mahkemesinin Esas:2007/472 ,Karar 2007/1011 nolu Garanti Bankasının Tüketici Hakem Heyetinin Kararına İtirazı Nedeniyle,mahkemenin tüketici lehine emsal kararı.



SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; tahsil edilmiş bulunan ……,00 TL’nin, kredi kart üyelik ücretinin ödeme tarihi olan …./….2013 tarihinden itibaren karşı taraf Banka’nın 1 yıllık mevduata uyguladığı faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tarafıma iadesine karar verilmesini, arz ve talep ederim……./../2013

Şikayet eden ve Talepte bulunan
Adı ve Soyadı
İmza

Ekler;
1- …./…../2013…. son ödeme tarihli hesap ekstresi
3- Karşı tarafa gönderilen iadeli taahhütlü yazı ve alındı belgesi








2. DEĞİŞİK ÖRNEK OLARAK SUNULMUŞTUR.


..............TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI'NA




BAŞ VURUCU :Adı ve Soyadı.................TC.No-................Açık adresi.............................


KARŞI TARAF :.................................


KONU : Kredi kartı yıllık ücretinin iadesi hk.


TALEP : ………………………… No’lu kredi kartı sahibiyim. Kredi kartımdan(....) yıllık kart aidatı olarak yapılan tahsilatın tarafıma iadesi talebidir.





AÇIKLAMA : Karşı taraf ile aramızda tanzim edilmiş bir kredi kartı sözleşmesi imzalanmış, ancak bir kopyası tarafıma verilmemiş ve bu nedenle de tarafımca da okunamamıştır. Sözleşme şartlarından olan üyelik ücretinden bilgim yoktur.


4822 Sayılı Yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. Maddesi gereğince bu sözleşme :


-Önceden hazırlanmış, standart sözleşmedir.


-Sözleşme koşulları benimle müzakere edilmemiştir.


-42-10-B/980 sayılı BDDK, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 24. Maddesinin (4) numaralı fıkrası “Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon ve masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz.” Hükmüne aykırıdır..


-Sözleşmede karşı taraf ücret ve faizlerin miktarlarını tek taraflı olarak arttırabilme yetkisini kendisinde tutmaktadır. Bu hüküm de 4077 sayılı Yasanın 6. maddesi ve 5464 sayılı Yasaya aykırıdır.


-Kredi kartı yıllık aidatları 3 TL ile 50 TL arasında değişmektedir. Genel hukuk ilkeleri gereği Banka lehine fahiş uygulama olarak görülen bu ücretin taraflar arasında “AŞIRI FAYDALANMA” ya neden olduğu açıktır ve geçersizdir.


-Anayasanın 10.Maddesindeki eşitlik ilkesi gereğince “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorundadırlar.” Hükmüne göre ;


-21.7.2008 Tarih ve 26943 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 02.5.2008 tarihli ve E: 2008/4345, K:2008/6088 sayılı kararı hem şekil hem de içerik yönünden haksız şart oluştuğunu kabul etti. Aynı zamanda emsal bir karar olduğundan , bütün kurum ve kuruluşları kapsadığı ve bağladığı için, iade kararı isteyen bütün tüketiciler için uygulanmalı, kurum ve kuruluşlar muhataplarına farklı işlem yapmamalıdırlar.


-Yargıtay Kararı üzerine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünün 01.8.2008 tarih ve 50717 sayılı yazısına konu 2008/5 sayılı Genelgesinde, kart ücretinin iadesini isteyen tüketicinin talebinin yerinde olduğu bildirilmektedir.


Bu nedenlerle, iradem dışında banka hesaplarımdan(....)yıl boyunca tahsil edilmiş bulunan kredi kartı üyelik ücreti olan………TL nın ödediğim tarih itibariyle hesaplanacak ticari faiziyle birlikte tarafıma iade edilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
../../2013



TALEPTE BULUNAN
Adı ve Soyadı
İmza




EKİ:
1-................
2-................




3.DEĞİŞİK KREDİ KARTI AİDAT İADE DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ OLARAK SUNULMUŞTUR


…………… KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA
İLÇE / İL



ŞİKAYET EDEN : …………….. TC NO: …………….
ADRESİ : …………………..


ŞİKAYET EDİLEN: …………………….

ADRES : ……………………….


KONU :Tarafımdan tahsil edilen haksız kredi kartı üyelik bedelinin tarafıma iadesi talebidir.

İADESİ TALEP EDİLEN BEDEL : …………… TL


AÇIKLAMALAR : …….bank T.A.Ş. den xxxx xxxx xxxx xxxx kart numarası ile tarafıma ait olan kredi kartım bulunmaktadır. Söz konusu kredi kartına ilişkin olarak tarafımdan yasal olarak alınmaması gereken kredi kartı üyelik ücreti tahsil edilmiştir. Dilekçemin ekinde sunmuş olduğum kredi kartıma ait olan hesap ekstreleri inclendiğinde görüleceği üzere, ………………. tarihinde ……… , ………….. tarihinde ….., ………… tarihinde …., TL, olmak üzere toplamda ……TL’nin tarafımdan haksız olarak tahsil edilmiştir. Belirtilen nedenlerle yasal dayanaktan yoksun olarak tarafımdan tahsil edilen …..TL’nin tarafıma iadesine karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ DELİLLER : Kredi kartına ait ….. adet hesap özeti çıktısı ve tüm yasal deliller.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle tarafımdan haksız olarak usul ve yasaya aykırı bir şekilde tahsil edilen ……TL kredi kartı üyelik ücretinin yasal faizi ile birlikte tarafıma iadesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2013

ŞİKAYET EDEN
Adı ve Soyadı
İmza








Şimdi yukardaki Örneğini verdiğimiz çeşitli Dilekçe örneklerinden istifade ederek . Tüketici Hakem Heyetine Şikayette bulunduğumuzda.Hakem Heyeti Aşağıdaki gibi örnek bir karar verecektir.Bu karar taraflara 3 veya 5 gün icersinde yazılı olarak bir zarf icersinde adresinize tebliğ edilecek olup,bu kararın Tebliğ tarihinden itibaren aleyhinize verilmiş bir karar olması durumunda 15 gün icersinde Tüketici Mahkemesine Bu Hakem Heyeti Kararına karşı itiraz amaçlı dava açma hakkınız bulunmaktadır.



BU KARARI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ ÖRNEK KARARI OLARAK SUNUYORUZ BÖYLE BİR KARAR VERİLİR.

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır.

Karar Tarihi: 03.02.2011
Şikayet eden : Suat ŞIHMAN
Şikayet Edilen : Yapı Kredi Bankası A.Ş..
Şikayet konusu : Hesap İşletim ücreti
Şikayet tarihi : 06.01.2010
Talep : Bedel İadesi
Miktar : 215. 51 TL

Olayın Özeti : Tüketici dilekçesinde, banka tarafından hesap işletim ücreti adı altında 2007 yılı için 42.00 TL, 2008 yılı için 52.00 TL, 2009 yılı için 43,52 TL ve 2010 yılı için 77,99 TL olmak üzere toplamda 215,51 TL hesap işletim ücreti kesildiğini, kesilen ücretlerin iadesini talep etmektedir.

Şikayet edilenin savunmasının özeti : 06.01.2011 tarih ve 184 sayılı yazımızla bankadan konuya ilişkin savunma istenilmiştir. Banka tarafından savunma verilmemiştir.

İnceleme ve Gerekçe : Dilekçe ve eklerinin incelenmesinden tüketiciden banka tarafından hesap işletim ücreti adı altında 2007 yılı için 42.00 TL, 2008 yılı için 52.00 TL, 2009 yılı için 43,52 TL ve 2010 yılı için 77,99 TL olmak üzere toplamda 215,51 TL hesap işletim ücreti kesildiği görülmüştür. Ancak 4077 Sayılı Yasanın 6. Maddesinde, Satıcı veya Sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. “Eğer Sözleşme Şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse o sözleşme şartlarının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.” hükmü bulunmaktadır. Bankanın tüketiciyle yapıldığını ifade ettiği Sözleşme Şartları önceden belirlenmiş, açık, anlaşılır bir dille yazılmamış ve tüketici ile müzakere edilmeden iradesi dışında imzalatılmış tüketici aleyhine haksız şart içeren sözleşme olup, 4077 Sayılı Yasanın 6. Maddesine aykırılık taşımaktadır. Bu Nedenlerden dolayı tüketicinin talebinin kabulü gerekmektedir.

KARAR :Yukarıda açıklanan nedenlerle tüketicinin talebinin kabulüne, tüketiciden alınan 215,51 TL. hesap işletim ücretinin banka tarafından tüketiciye iadesine, kararın taraflara tebliğini müteakip 15 günlük yasal süre içinde Tüketici Mahkemesine yapacağı itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla karar verilmiştir.




Şimdi yukardaki hakem heyeti kararı cıkınca taraflarada tebligat yapılınca bu tebligata istinaden tebliğin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün icersinde karara itiraz edecek taraf tüketici mahkemesine bir dilekçe ile aleyhine çıkan bu kararın kaldırılmasını yani iptali icin itiraz davasını acacak,bu davayı actıktan sonra TÜKETİCİ MAHKEMESİ İTİRAZIN MAHİYETİNE GÖRE durumu değerlendirir,(Mesele bu tüketici mahkemesine itiraz ne ola bilir,hakem heyeti kararının aleyhime haksız verildiği buna itiraz ederiyorum durumun mahkemece değerlendirilmesini istiyor ve hakem heyeti kasrarının iptalini istiyorum, ayrıca borçlu bu hakem heyeti kararını icra takibine koya bilir tedbiren durdurulmasını istiyor tedbir kararı verilmesini istiyorum dene bilir)
Mahkeme kendisine acılan bu dava ile ilgili Mahkeme Tensip zabtı hazırlar ve bu zaptı her iki tarafa gönderir,bu tenzip zaptını her iki tarafta aldığında tarafların iddiaları ve delillerin ne olduğunun sunulmasını 2 hafta icersinde mahkememize gönderilmesini diyerek ister, taraflarda elinde ne delil belge varsa mahkemeye bir dilekçe yazarak götürerek o mahkemenin kalemine teslim eder ve bunları mahkeme inceleyerek taraflarıda belirteceği Duruşma tarihinde mahkemeye çağırır size bu konuda mahkeme duruşma için tebligat gelir. Ve aşağıda örneğini sunduğumuz kararını verir kararları incelediğinizde olayı daha rahat anlıyacağınızı tahmin ederek örnek sunuyorum.


T.C.

ARAKLI KAYMAKAMLIĞI

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı


KARAR NO : 2010/11

KARAR TARİHİ : 16/02/2010


İLÇE TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARIDIR



Toplantıya Katılanlar : Avni KULA, Yakup ÇEBİ, Artan HASANÇEBİ,

Lokman GÜNAY, Kibar ÇEBİ, Neşe ÇEBİ (Raportör)

Şikâyet eden : M. B, Yolgören mah. Küçükdere mevkii No:1 Kat:1 Araklı-Trabzon

Şikâyet edilen : AKBANK T.A.Ş LEVENT/İSTANBUL


Şikâyet konusu : Şikayet edilenin uhdesinde bulunan 5571 xxxx xxxx 5048 nolu Axess Master kredi kartının kullanımından doğan 2009 yılında yasal olmayan kredi kartı kullanım bedeli adı altında toplam 35,00 -TL tahsil edildiği, alınan ve hukuki bir dayanağı olmayan bu bedelin kredi kartı hesap ekstrasına yansıtılmaması talebi,

Şikayet tarihi : 22/12/2009

Olayın özeti : Kredi kartı hesap ekstrasına yansıtılan kullanım aidatının iptali,

Şikayet edilenin savunmasının özeti: İlçe Hakem Heyeti Başkanlığının 22/12/2009 tarih ve 1556 sayılı yazısına istinaden şikayet edilenin 13/01/2010 tarihli savunma yazısında; Bankaların müşterilerinden alacakları ücretler hakkında T.C. Merkez Bankasınca yayımlanan 2006/1 Sıra Nolu “Mevduat ve Kredi İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları ile Sağlanacak Menfaatler Hakkında” tebliğin 4. maddesinde; bankalarca reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulanacak azami faiz oranları ile faiz dışındaki diğer menfaatlerin ve tahsil edilecek masrafların nitelikleri ve azami sınırları serbestçe belirlenir hükmünün bulunduğunu, söz konusu yasal düzenleme kapsamında bankaca kart hamillerinden alınan kart ücretine ilişkin düzenlemenin banka ile müşteri arasında imzalanan Kredi Kartı Üyelik sözleşmesinde de bulunduğunu bu sözleşmenin 11. maddesine göre bankanın yıllık kart ücreti tahsiline ve kart ücretini her yıl belirlemeye yetkili olduğunu, bu nedenle tahakkuk etmiş olan ücret alacağının bu yasal düzenlemeler kapsamında alındığını, buna rağmen 2006 yılı itibariyle yıllık harcama tutarı 7,500 -TL olan Bonus Card hamillerinden kart ücretinin alınmayacağını,kredi kartı ile yapılan yıllık harcama tutarı bu limitin altında olan müşterilerinin kart bedelinin iptal edilemediğini belirtmiştir.

İnceleme ve gerekçe : 4822 Sayılı Kanunla değişik 4077 Sayılı Kanun ile Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Yönetmeliğinin 11. maddesi gereğince 22/12/2009 tarihinde yapılan müracaat dosyası, şikayet edilenin savunması.

Karar:
1) Banka tarafından istenilen kredi kartı kullanım bedeli ile ilgili olarak banka tarafından yapılan savunmada; bu ücretin taraflar arasındaki sözleşmeden kaynaklandığı ve yine Merkez Bankasınca yayımlanan 2006/1 sıra nolu tebliğ uyarınca bankaların bu miktarları belirlemekte serbest oldukları belirtilmiştir. Şikâyete konu olan 4077 Sayılı Kanunun 6. ve 10/A maddeleri çerçevesinde değerlendirildiğinde; taraflar arasındaki kredi sözleşmesinin matbu ve tek taraflı olarak tüketici aleyhine dengesizliğe olabilecek şekilde düzenlendiği, bu şekildeki haksız şartların tüketici yönünden bağlayıcı olmadığı belirlenmiştir. Yine 4077 Sayılı Kanunun 10/A maddesinin son fıkrasında sağlayıcının tüketiciden komisyon veya benzer bir isim altında ilave ödemede bulunmasını isteyemeyeceği belirtilmiştir. Yasada belirtilen bu düzenlemeler karşısında bankanın tüketiciden istediği yıllık kullanım ücretinin yasal bir dayanağının bulunmadığı anlaşılmakla, tüketicinin talebinin kabulü ile kredi kartı yıllık kullanım bedeli olan 35,00 -TL’ yi istemekte haklı olmadığının tespitine,

2) Kararın taraflara tebliğ edilmesine,

3) İş bu kara 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 4077 Sayılı Kanunun gereğince 16//02/2010 tarihinde oy birliği ile karar verildi.




BURAYA ÇOK DİKKAT ETMENİZİ İSTİYORUM TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNDEN ÇIKAN KARARA GENELDE BANKALAR ALEYHİNE ÇIKTIĞI İCİN HEMEN BANKA BU KARARA KARŞI TÜKETİCİ MAHKEMESİNE AŞAĞIDA ÖRNEĞİNİ SUNDUĞUM DAVA DİLEKÇESİ İLE İTİRAZ ETMEKTEDİRLE,BU DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ SUNMAMDAKİ AMAC NASIL DAVA ACIYORLAR NASIL İTİRAZ EDİYOR BU MERAKINIZI GİDERMEK VE BANKA BU DAVAYI ACTIĞINDA SİZDE BU ACILAN DAVAYA KARŞI MAHKEMEYE BU BANKANIN AÇMIŞ OLDUĞU DAVANIN REDDİNE,SAVUNMA VE DELİL SUNMA DİLEKCESİ VERİYORSUNUZ BU DİLEKÇEYİDE AŞAĞIDAKİ BANKANIN ACMIŞ OLDUĞU DAVA DİLEKÇESİNİN ALTINA SUNUYORUMKİ AYNI DİLEKCEYİ YAZAR MAHKEMEYE VERİRSİNİZ.MAHKEMEYE BU DİLEKÇENİN NASIL VERİLECEĞİNİ YUKARDAKİ ANLATIMLARIMDA İZAH ETMİŞTİM.


BANKA BÖYLE BİR DİLEKÇE YAZARAK TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN KARARINA KARŞI DAVA ACIYOR,DİLEKÇENİN BAŞLIĞINDAKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞLIĞI SİZLERİ YANILTMASIN,TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN KURULMADIĞI YERLERDE YANİ OLMADIĞI YERLERDE BU DAVALARA TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATI İİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ BAKAR,ZATEN TÜKETİCİ MAHKEMESİ VARSA EYER,OZAMAN DİREK BAŞLIK "TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DİYE YAZILIR"ONUN İCİN BURADA CELİŞKİYE DÜŞMEMENİZ İCİN ACIKLAMA YAPMA GEREĞİ DUYUYORUM,BUYURUN BU DİLEKCEYİ OKUYUN SONRADA BU DAVA DİLEKÇESİNE KARŞI BİZ NASIL SAVUNMA DİLEKCESİ VERECEĞİZ ONUNDA ÖRNEĞİNİ ALTINA SUNUYORUM.


............ NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
(Tüketici Mahkemesi sıfatıyla)


İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

HAKEM HEYETİ KARRIN İTİRAZ EDEN :.............BANKASI AŞ.
DAVACI VEKİLİ : AV...... VE AV .......


DAVALI :......................


DAVA DEĞERİ :.............TL


İPTALİ İSTENEN HAKEM HEYETİ BAŞ.KARARI : ........ Valiliği Tüketici sorunları Hakem Heyeti Başkankığının ../../....... tarih ../... sayılı kararı


TALEP KONUSU : Yukarı bilgileri verilen usul ve yasaya aykırı hakem heyeti kararının KALDIRILMASI / İPTALİ ve hakem heyeti kararının icrasının durdurlmasına işkin olarak 4077 sayılı kanun'un 22/5 maddesi gereğince İHTİYATİ TEDBİR KARARI verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR
Müvekkil bankanın uşak şubesi ile imzalamış olduğu tüketici kıredisi sözleşmesi gereğince davalı bankamız müşterisine kredi tahsis edilmiş ve bu kredi tahsisi sırasında kendisinden sözleşme ve geri ödeme planında yazılı masraflar tahsil edilmiştir. (EK 1 Kredi sözleşmesi)

Davalı Müvekkil Banka müşterisi, ilgili Tüketici sorunları Hakem Heyeti başkanlığına başvurarak sözkonusu masrafları iadesini talep etmiştir.

Bu başvuru üzerine karar veren ilgili Tüketici sorunları Hakem Heyeti başkanlığı masrafın davalı tarafa iadesine karar vermiştir (EK 2 Tüketici sorunları Hakem Heyeti başkanlığı kararı)

İşbu karar usul ve yasalara aykırı olduğundan iptali için sayın mahkemenize itiraz etme zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

İTİRAZLARIMIZ :
1. Bankamız alehine verilmiş olan Hakem Heyeti kararının gerekçesinde ; masraf alınmasına ilişkin sözleşme hükmünün haksız şart oluşturulduğundan bahsedilmiştir. oysa somut olaydan müvekkil banka ile davalı taraf arasında imzalanan kredi sözleşmesinin 4.maddesiyle davalı taraf dosya masrafı ödemeyi açıkça kabul etmiştir sözleşmede yer alan masraf alınmasına ilişkin sözleşme hükmü davalı ile muzakere edilmiş haksız şart oluşturmamaktadır. Bir hüküm müzakere edilip edilmediğini tespit ederken bakılması gereken ilk husus ,tüketicinin,sözleşmenin şekillenmesine ilişkin etki sahibi olma imkanı bulunup bulunmadığıdır. Yani taraflar arasındaki dengesizlik nedeniyle tüketici açısından ortada kalan ,irade özerkliği çerçevesinde sözleşmenin içeriğini tespit etme olanagının yeniden doğmuş olması gerekir.

Bu çerçevede; davalı ile Bankamız arasında kredi sözleşmesi haricinde acrıca ödeme planı imzalanmamış ve davalıya teslim edilen bu belgede kullanılan kredinin taksit tarihi ve tutarlarının yanı sıra kredi kullandırma sırasında müşteriden alınan dosya masrafı/espertiz ücreti/istihbarat ücreti vb. tutarlara açıkça yer verilmiştir.

Sözleşme haricinde davalı ile imzalana bu belge anılan masrafların müzakere edildiğini davalının söz konusu masrafları kabul etme suretiyle sözleşme ilişkisi içerisine girdiğini,bu nedenlede ortada haksız şartın varlığından söz edilmeyeceğini açıkça göstermektedir.

YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİNİN E:2010/3958, K;2010/1717 VE 07.02.2011 tarihli KARARINDA (EK:4, YARGITAY KARARI)sözleşme özgürlüğü kapsamında tüketicinin istediği bankadan hizmet alabileceği bankalarında verdiği hizmet kapsamında ücret talep edebilecekleri açıkça belirtilmiştir. Ayrıca tüketicinin ülkemizde faaliyet gösteren pek çok bankanın bulunması sebebiyle faydalanmak istediği hizmete ilişkin olarak istediği bankayla çalışabileceği belirtilmiştir.

Ekte bulunan emsal nitelikteki Kocaeli 2i Asliye Hukuk Mahkemesinin , Muğla 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin , Ankara 6.Tüketici Mahkemesinin , Şırnak Asliye Hukuk Mahkemesinin , dosya masrafı/istihbarat ücreti vs. alınmasında hukuka aykırılık bulunmadığına karar verilmiştir.

2. Öte yandan , Tüketicinin korunması Hakkında Kanunun '' Sözleşmedeki Haksız Şartlar'' başlıklı 6. maddesinde '' satıcı veye sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden , tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlüklerinden iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleme kosulları haksız şarttır.'' denmek suretiyle hangi nitelikteki sözleşme koşullarının haksız şart sayılabileceği belirlenmiştir. Buna göre, bir sözleşme şartının haksız şart kabul edilebilmesi için 3 unsurun birlikte varlığı gerekmektedir.
-Tek taraflı olarak sözleşmeye konulmalı
-Taraflarca müzakere edilmemiş olmalı
-Sözleşmeden doğan hak ve yükümlüklerde dürüstlük kurallarına aykırı şekilde tüketici aleyhine bir dengesizlik yaratmış olmalıdır.

Bu üç unsurdan birinin yokluğu halinde bir sözleşme hükmünün haksız şart olarak kabul edilebilmesi hukuken mümkün değildir. Bir başka ifadeyle , bir sözleşme hükmünün haksız şart olarak kabul edilebilmesi için , önceden tek taraflı olarak hazırlanmış olması ve tüketici ile müzakere edilmemiş olması başlı başına yeterli değildir. Aynı zamanda sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerde dürüstlük kuralına aykırı şekilde tüketici aleyhine bir dengesizliğede neden olması gerekmektedir.

Tüketici kredisi kullandırımı sırasında tüketiciden alınan masraf alınmasına ilişkin sözleşme koşulu çerçevesinde konu değerlendirildiğinde ise yukarıda belirtilen açıklamalar karşısında bu yöndeki sözleşme koşulunun Banka tarafından önceden hazırlanmış sözleşmede yer aldığı ve tüketici ile müzakere edilmemiş olduğu tespitlerinde yola çıkarak buna ilişkin sözleşme koşulunun haksız şart olduğunu söylemek mümkün değildir. Zira, Bankalar müşterilerine tüketici kredisi kullandırırken ,istihbarat, pazarlama,ekspertiz,genel işletim ve diğer operasyonel giderler gibi bir çok maaliyete katlanmaktadır. Bankaların kendi tahsis ve kullandırımı sırasında katlandıkları maaliyetin bir bölümünü , bu hizmet nedeniyle elde edilen menfaat karşılıgında tüketiciye yansıtmasının , tüketici aleyhine iyi niyet kurallarına aykırı olacak şekilde dengesizliğe yol açtıgını idda etmek mümkün olmayıp dava konusu uygulamaya esas sözleşme koşulu haksız şart niteliğinde değildir.

3.Müvekkil Banka tarafından davalıdan alınan dosya masrafı yukarıda zikredilen yasal düzenlemeler kapsamında talep edilmiş; hakem heyeti dosyasına müvekkil Banka şubesince sunulan evraklardan açıkça anlaşılacağı üzere davalı tarafından hiçbir itiraz/ihtiraz-i kayıt konulmadan ödenmiştir.

4.Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşıldığı üzere ; kredi kullandırı sırasında masraf alınacağı davalı ile Bankamız arasında imzalanan sözleşmede açıkça belirtilmiş ,sözleşme haricinde imzalanan geri ödeme planında bu masrafların isimleri ve tutarlarına açıkça yer verilerek ayrıca bir farkındalık yaratılmış oldugundan ve tüm bunların haricinde kredi kullandırmı sırasında masraf alınması sunulan bir hizmetin yarattığı maaliyetin karşılığı olduğundan bu nedenle de ''sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerde dürüstlük kurallarına aykırı şekilde tüketici aleyhine bir dengesizlik yarattıgından'' söz edilmeyeceğinden , masraf alınmasına ilişkin sözleşme koşulunu haksız şart olarak kabul eden Tüketici Hakem Heyeti Kararı hukuka aykırı bulunmaktadır.

HUKUKİ SEBEBLER: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat.

DELİLLERİMİZ : Karşı tarafın Delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla,
1-Kredi sözleşmesi
2- Nakit Kredi öncesinde Müşteriden Alınacak Beyan örneği / Sözleşme öncesi bilgi formu
3- Ödeme Planı
4- Gerek duyulması halinde Müvekkil Banka kayıtları ve hesap özetleri üzerinde yapılacak bilir kişi incelemesi.
5-Yemin ve tüm yasal deliller.

SONUÇ VE SİSTEM : Yukarıda açıklanan ve resen göz önüne alınacak nedenlerle , öncelikle ;
- İlgili Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı KARARININ İCRASININ DURDURULMASINA , BUNA İLİŞKİN OLARAK İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİNE,
-Haksız ,usul ve yasaya aykırı olarak verilmiş buluna Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'nın KARARININ KALDIRILMASINA/İPTALİNE,
-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesi müvekkil Banka adına saygıyla arz ve talep ederim.

EKLER:
1-
2-
3-




ŞİMDİ BANKANIN MAHKEMEYE DAVA AÇMAK İÇİN VERDİĞİ YUKARDA ÖRNEĞİNİ SUNDUĞUMUZ DİLEKCENİN İCEREĞİNİ OKUYARAK BİLGİLENDİK,BAKINIZ BU DAVA DİLEKCESİ MAHKEMEYE VERİLDİĞİNDE MAHKEMENİN TENZİP ZAPTI DEDİĞİMİZ BİR YAZISI İLE BU DİLEKCEDE BİZE TEBLİGAT YAPILIYOR YANİ GELİYOR,BU DİLEKÇE VE MAHKEMENİN TENZİP ZAPTI ADRESİMİZE BİZE GELDİĞİNDE BİZDE BU DAVA DİLEKCESİNE KARŞI SAVUNMAMIZI,DELİLLERİMİZİ VE BU DİLEKCEYE KARŞI İTİRAZLARIMIZI GÖSTEREN BİR DİLEKÇE YAZIP VERMEMİZ GEREKİYOR,ZATEN MAHKEMENİN BİZE GÖNDERDİĞİ TENSİP ZAPTINDA DİYORKİ SAVUNMANIZI,DELİLLERİNİZİ,İTİRAZLARINIZI MAHKEMEMİZE 2 HAFTA İCERSİNDE DİLEKÇENİZLE SUNUN DİYOR,BİZDE ŞİMDİ AŞAĞIDA ÖRNEĞİNİ SUNDUĞUM DİLEKCEYİ YAZIP BU BANKANIN İDDİALARINA KARŞI SAVUNMA YAPICAK VE DİLEKCEMİZİ BİTİRİNCE DOĞRU ALIP BU MAHKEME KALEMİNE GÖTÜREREK TESLİM EDECEĞİZ. CÜNKÜ,MAHKEME BU DİLEKCELERİMİZİ SAVUNMALARIMIZI İNCELEDİKTEN SONRA DURUŞMA GÜNÜ VEREREK MAHKEME YAPICAK AYRICA ZATEN MAHKEME GÜNÜNÜ BELİRTEN TEBLİGAT BİZLERE ADRESLERİMİZE PTT KANALI İLE GELİYOR.ŞİMDİ ŞU SAVUNMA DİLEKCEMİZİ YUKARDAKİ BANKANIN DİLEKCESİNE KARŞI BİR YAZIP BURAYA KOYALIM VE NASIL BİR DİLEKCE YAZILACAĞINI GÖRELİM.



........................ASLİYE HUKUK MAKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE
(Tüketici Mahkemesi Sıfatıyle)



DOSYA NO: 20…/…....E.


İTİRAZI CAVEP VEREN
DAVALI
:...............................................................



İTİRAZ EDEN
DAVACI
: …............................Bankası AŞ

VEKİLİ : Av......................................





DAVA DEĞERİ :............TL


İTİRAZ KONUSU: …….....Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin../../20...tarih ve …….. sayılı kararına karşı, Davacı Bankaca yapılan haksız ve Hukuksuz itirazının reddi ile,savunmamızın sunumudur.


AÇIKLAMALAR :

..................Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın davaya konu kararı usul ve yasaya uygun bir karardır.Davacı Bankanın açmış olduğu davanın ve tüm taleplerinin reddi gerekmektedir.



………............Bankası........... Şubesinden ../../......tarihinde kullandığım kredide faizlerin düşmesi üzerine krediyi yeniden yapılandırdım bu işlem için davacı bankaca ………....TL Dosya masrafı, komisyon ücreti altında ücret alınmıştır.


Bu konuda Tüketicileri Koruma Derneği yetkililerine başvurarak yardım talep ettim. Dernek yetkililerinin yönlendirmesiyle bankadan kredi sözleşmesinin bir suretini istedim ancak banka bu haklı talebimi kabul etmeyip sözleşmenin bir suretini bana vermedi. Derneğin yönlendirmesiyle bende elimde sözleşme olmaksızın Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurdum.


Hakem heyetince yapılan inceleme sonucu bankanın bana imzalattığı sözleşmenin, 4077 sayılı Kanunun 6.maddesine göre düzenlenmediği kanaatine varılarak Dosya masrafı, komisyon ücreti adıyla tarafımdan haksız biçimde alınan ......... TL nin iadesine karar verilmiştir


Davacı Banka vekilince, Tüketici Hakem Heyeti Kararına karşı, (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyle).....Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğinize yapılan itiraz haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur. Zira bankalarca dosya masrafı adı altında alınan benzer tahsilatların taşındığı, Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 26.01.2010 tarih ve 22 sayılı, banka tarafından alınan komisyon, ekspertiz ücreti ve sigorta bedelinin iadesi kararının, itirazen inceleyen (Ek.1)Isparta 1.Asliye Hukuk Mahkemesince ( 2010/118 K.) onanması ve mahkeme kararının da(Ek.2) Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 2011/1870 K. Sayılı kararıyla onanmış olup. Ayrıca yine(Ek.3) Ankara 7. Tüketici Mahkemesinin 04.12.2012 Tarih,Esas No : 2012/808 Karar No: 2012/1370 sayılı kararıda bu doğrultuda olup,Yargıtayın bu kararıda emsal teşkil edecek bir karar haline dönüşmüştür


Yine benzer bir davada (Ek.4) Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 27.6.2011 tarih ve 2011/3576 Esas, 2011/1011 Karar sayılı kararında “…davalı banka, sadece kredinin verilmesi için gereken zorunlu masrafları tüketiciden isteyebilir…” , “…..zorunlu masrafların neler olduğunun ve miktarının tespiti için bilirkişi raporu alınması….” Gerektiği görüşüyle bakmaların objektif kriterlere dayanmadan yaptıkları tahsilatları haksız şart olarak kabul etmiştir.


Yukarıda detaylıca açıkladığım üzere, ………....Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararına yapılan itirazın reddi gerekmektedir.


SONUÇ VE İSTEM :Davacı'nın ………....Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararına karşı yapmış olduğu Haksız ve Hukuksuz itirazları ile KARARIN İCRASININ DURDURULMASINI ve BUNA İLİŞKİN OLARAK İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİ TALEBİNİN Yüksek mahkemenizce reddine karar verilmesini, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. ../../2013



İTİRAZA CEVAP VEREN
DAVALI
Adı-Soyadı
İmza


EKİ:
1-Hakem Heyeti Kararı.
2-(Ek 1,2,3,4)Yargı kararları.






Resim

Resim




Yukardaki yürüyecek safhayı prosüdürü anlattık şimdi aşahıdaki yargıtay kararı nedir neden ortaya cıkmıştır onu izah edelim.Tüketici Mahkemelerinin verdiği karar kesin olup bu karara karşı kanun yararına bozma yoluna gidile bilinir,Buradada yukarıdaki TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN VERDİĞİ KARARA KARŞI,C.savcılığı Kanun yararına bozmaya gidilmiş ŞÖYLEKİ; Tüketici kenisinden gecmişe yönelik nekadar kesinti varsa haksız kesilen bu paranın iadesini istemiş ve Hakem Heyetince leğine karar cıkmış cıkan bu karar banka tarafından TÜKETİCİ MAHKEMESİNE İTİRAZ edilmiş İTİRAZDADA DEMİŞKİ,Bu Tüketici Sebebsiz zenginleşiyor bizden haksız bu paranın iadesini istiyor(Anlaşılan banka çok kızmış) buda Sebebsiz zenginleşme olarak dava acması gerekir bu sürede 1 yıldır Tüketici bu 1 yılı gecirmiş şimdi bizden gecmiş yıllarıda istediği gibi bu davasınıda 1 yıl icersinde açması gerekirken hem açmamış birde utanmadan şimdi hem bir yılı gecirmiş hemde gecen yıllarınkini istiyor bukadarda arsız tüketici olmaz demiş :) TÜKETİCİ MAHKEMESİDE BU BANKANIN iddalarını dinlemiş evet yağ sen haklısın demiş ve bankanın itirazını kabul ederek Tüketici Hakem Heyetinin Tüketici leğine vermiş olduğu kararının yersiz olduğuna karar vererek kaldırmış,Bu sefer Tüketici mahkemenin verdiği aleyhine olan karara kızarak Vay anam senmisin leğime olan kararı kaldırıpta Aleyğime karar veren diyen tüketici kanun yararına bu mahkeme kararının bozulması icin c.savcılığına bildirmiş neticede bu olay 13 Hukuk Daresine gelmiş Yargıtayda durun bakalım diyerek durumu bir incelemiş ve demişki,yağu bu Borclar Kanunu 66 maddesine göre sebebsiz zenginleşme değil bu tüketici alacağını Borclar Kanunu 125 Maddesine göre sözleşmeden doğan alacahını istiyor Buda 10 yıllık zaman aşımına tabidir 1 yıllık sizin yaptığınız hesaba göre değil yanlış hesap bağdattan yani benden 13. Hukuk Dairesinden döner diyerek,TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN VERMİŞ OLDUĞU İSBETSİZ KARARI BOZMUŞ OLUP VERİN TÜKETİCİNİN PARASINI DEMİŞ.Yani Tüketiciyi haklı görmesi üzerine bu karar ortaya cıkmış,bu kararda onu izah etmektedir.



ÖRNEK YARGITAY KARARLARI

T.C
YARGITAY
13.HUKUK DAİRESİ
Esas No : 2011/4736
Karar No : 2011/11579
Karar Tarihi:18.7.2011


YARGITAY İLAMI

Mahkemesi : Ankara 2. Tüketici Mahkemesi

Tarihi : 12/10/2010

Numarası : 2010/291-2010/548

Davacı : Ankara T.A.Ş. vekili avukat Zeynep Eren Çengelci

Davalı : Koray Karacan vekili avukat Mehmet Behic Güleç

Taraflar arasındaki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Kanun Yararına bozulması istenilmekle, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı ile kredi kartı üyelik sözleşmesi imzaladıklarını, sözleşme gereği 2007 yılı içerisinde yıllık üyelik ücreti olarak davalı hesabından 40.00 TL kesinti yapıldığını, davalının Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Başvurarak, yapılan kesintinin iadesini istediğini, Altındağ Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 10.3.2010 tarihli kararı ile bu kesintinin davalıya iadesine karar verdiğini, davalı talebinin yasal dayanaktan yoksun olduğu gibi sözleşmeye aykırı olduğunu davalının talep hakkının bir yıllık zaman aşımına uğradığını belirterek Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptalini istemiştir.

Davalı, davacının kredi kartı üyelik ücreti talep etmesinin yasaya aykırı olduğu gibi sözleşme hükmünün haksız şart niteliğinde bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davalı talebinin sebepsiz zenginleşmeye dayalı olduğu, BK 66 maddesi gereğince davalı, hesabından kesinti yapıldığını öğrendiği tarihten itibaren 1 yıllık zamanaşımı süresinde dava açması gerektiğini, kredi kartı sahibinin kesintiyi öğrendiği tarihten itibaren 1 yıllık sürede talepte bulunmadığı için istirdat talebinin zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle, davacı itirazının kabulüne Altındağ Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 10.3.2010 tarihli kararının iptaline dair verdiği karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında 20.11.2006 tarihli kredi kartı üyelik sözleşmesi imzalandığı, bu sözleşmeye dayanarak Koray Karacan’a kredi kartı verildiği, Bankanın 2007 yılı için Koray Karacan’ın hesabından 40.00 TL kredi kartı üyelik ücreti kestiği, bunun üzerine Koray Karacan’ın 2010 yılında yapılan kesintinin iadesi için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurduğu, yapılan inceleme sonucunda talebin kabulüne 40.00 TL kredi kartı üyelik ücretinin, kart hamiline iadesine karar verildiği, Bankaca bu kararın iptali için Tüketici Mahkemesine itiraz edilmesi üzerine yapılan yargılamada kredi kartı sahibinin kesintinin yapıldığı 2007 yılından 3 yıl sonra istirdat talebinde bulunduğu, oysa; kart hamilinin istirdat talebinin yasal dayanağının sebepsiz zenginleşme olup BK 66 maddesi gereğince öğrenme tarihinden itibaren 1 yıllık sürede talepte bulunmadığı için istirdat talebinin zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle itirazın kabulüne, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptaline karar verildiği toplanan deliller ve dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.

Yukarıda açıklandığı üzere, taraflar arasında sözleşme ilişkisi kurulduğu ve 40.00 TL kredi kartı üyelik ücretinin bu sözleşmeye dayalı olarak davalı hesabından mahsup edildiği saptandığına göre uyuşmazlık, sözleşme ilişkisinde uygulanması gereken BK 125 maddesindeki 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Uyuşmazlıkta sebepsiz zenginleşme hükümlerine ilişkin BK 66 maddesi uygulanması mümkün değildir. HGK 2010/13-93-88 sayılı kararı da bu doğrultudadır. Mahkemece BK 66 maddesinde 1 yıllık zamanaşımı süresi esas alınarak itirazın kabulü ile Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının iptaline karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kanun yararına bozma isteminin kabulü ile mahkeme kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, 18.7.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
http://WWW.KARARARA.COM




T.C
YARGITAY
13.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2008/4345
KARAR NO:2008/6088
KARAR TARİHİ:02.05.2008



BANKA HAKSIZ ŞART
KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ
TÜKETİCİ


ÖZET:
SÖZLEŞMENİN BANKA TARAFINDAN MATBU, STANDART OLARAK HAZIRLANIP BOŞ OLAN KISIMLARIN SONRADAN DOLDURULDUĞU, ONİKİ PUNTO KOYU SİYAH HARFLERLE DÜZENLENMEDİĞİ; TÜKETİCİ ALEYHİNE OLAN SÖZLEŞME HÜKMÜNÜN TÜKETİCİ İLE MÜZAKERE EDİLDİĞİNİN İDDİA VE İSPAT EDİLEMEDİĞİ ANLAŞILDIĞINA GÖRE, SÖZLEŞMEDEKİ BU HÜKÜM HAKSIZ ŞART NİTELİĞİNDEDİR VE BU HÜKME DAYANILARAK TÜKETİCİDEN KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İSTENEMEZ.



İçtihat Metni

Taraflar arasındaki satıcının Hakem Kurulu kararına itirazı davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına bozulması istenilmekle dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı banka, kredi kartı kullanıcısı olan davalının Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurusu üzerine, bankaca kredi kartı sözleşmesine göre hesabından kesilen yıllık 30 YTL üyelik ücretinin iadesine karar verildiğini, halbuki, bu ücretin alınacağının sözleşme ile kararlaştırıldığı gibi, ücretin verilen ticari hizmetin karşılığı olup, yasaya aykırı olmadığını ileri sürerek, Zonguldak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlıgı’nın 14.05.2007 tarih ve 2007/158 sayılı kararının iptalini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, taraflar arasında düzenlenen kredi kartı üyelik sözleşmesine göre, “kart üyelik ücretinin” hizmet karşılığı olduğu, tahsil edilen üyelik ücretinin yasal olduğu, gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş; miktar itibarı ile kesin olan hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir.

Dava, davacı banka tarafından kredi kartı kullanıcısı olan davalıdan tahsil edilen kredi kartı üyelik ücretinin, davalı başvurusu üzerine davacı bankadan alınmasına dair Zonguldak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptaline ilişkindir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, yasal düzenlemelere ve aralarındaki sözleşme hükümlerine göre bankanın kredi kartı kullanıcısından kullanım karşılığı yıllık ücret isteyip isteyemeyeceği hususunda toplanmaktadır. Uyuşmazlığın çözümü için bu konudaki yasal düzenlemeler ile tarafların arasındaki sözleşme hükümlerinin incelenmesi gerekir.

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun sözleşme şekli genel işlem şartlan başlıklı 6. bölümdeki 24. maddesinin 1. fıkrası “Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkiler, bu kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde en az oniki punto ve koyu siyah harflerle hazırlanacak yazılı sözleşme ile düzenlenir. Sözleşmenin bir örneği kart hamiline ve varsa kefile verilir. Sözleşme hükümleri ve kartın kullanımı hakkında kart hamiline ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur.” hükmünü, aynı maddenin 4. fıkrasının son cümlesi “Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez.” hükmünü getirmiştir.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4822 sayılı Kanun’la değişik 6. maddesi ile sözieşmelerdeki haksız şart düzenlenmiş ve “Satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyiniyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir. 6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir …” hükmü, yine 4077 sayılı Kanun’un değişik 6 ve 31. maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde “satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız şartlar batıldır” hükmü getirilmiştir.

Taraflar arasındaki 22.12.1995 tarihli sözleşmenin 9. maddesinde kart kullanıcısından kart kullanım ücretinin alınacağı belirtilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında 22.12.1995 tarihli sözleşme incelendiğinde; sözleşmenin davacı banka tarafından matbu, standart olarak hazırlanıp boş olan kısımların rakam, isim ve adresler yazılarak doldurulduğu, sözleşmenin oniki punto koyu siyah harflerle düzenlenmediği görülmektedir. Davacı, tüketici aleyhine olan ve tüketiciyi kart kullanımı ücreti adı altında bir külfete sokan sözleşme hükmünün tüketici ile ayrıca müzakere edilerek kararlaştırıldığını iddia ve ispat edememiştir. Böyle olunca, sözleşmedeki kredi kartı üyelik ücreti alınacağına dair hükmün açıklanan yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğu kabul edilmelidir. Dolayısıyla davacı bankanın bu sözleşme hükmüne dayalı olarak kredi kartı kullanıcısı davalıdan ücret istemesi olanaklı değildir.

Bu durumda yasaya uygun olan, Zonguldak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptali istemi ile açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yukarıda açıklanan hususlar gözetilmeden davanın kabulü usul ve yasaya aykırı olup, hükmün bozulması gerekir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HUMK’nın 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonucuna etkili olmamak üzere (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, 02.05.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
http://WWW.KARARARA.COM


BUDA TERS BİR KARAR ÖRNEĞİDİR

T.C.
YARGITAY
13.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2010/3958
KARAR NO:2011/1717
KARAR TARİHİ:07.02.2011



Kredi Kartı Aidatı

Özet
Kredi kartı hizmetinin banka için bir riski bulunduğu gibi bir maliyeti de bulunmaktadır. Bankanın bu maliyeti kredi kartı kullanıcılarına yansıtması doğaldır. Bankaların 5464 sayılı Yasa'nın 25. maddesi gereğince belirledikleri bu ücreti kart kullanıcılarından istediklerinde, bunu ödemeye yanaşmayan kişilerle sözleşme yapmaya zorlanamayacakları gibi, mevcut sözleşmeleri de bundan sonra sürdürmeye zorlanamazlar.

4077 s. Yasa m. 5
5464 s. Yasa m. 25

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Davacı, davalı bankanın kredi kartını 1997 yılından beri kullandığını, kendisine Ekim 2008 tarihli faturada 45 TL üyelik ücreti yansıtıldığını, bu bedeli iptal ettirmek için Konak Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'na yaptığı başvurunun kabul edilmesi üzerine, davalı bankanın kendisini arayarak sonraki yıllarda üyelik ücreti alabilmek için onay istediğini, onay vermediği takdirde kartın kapatılacağını bildirdiğini, kendisinin bunu kabul etmemesi üzerine de, kartının kapatıldığını belirterek, kartın kullanıma açılmasına 1.000 TL manevi tazminata hükmedilmesini istemiştir.

Davalı Banka; istemediği bir sözleşmeyi sürdürmeye zorlanamayacağını, hiçbir bankanın talepte bulunan kişiye kredi kartı verme zorunluluğu bulunmadığı gibi, bir kredi kartı hamilinin de kredi ilişkisini sürdürmeye zorlanamayacağını, aralarındaki sözleşmeye göre her iki tarafın tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkı bulunduğunu, dava konusu işlemin 5464 sayılı Yasa'ya uygun olduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir.


Mahkemece, 4077 sayılı Yasa'nın 5. maddesi uyarınca bankanın hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınamayacağı gerekçesiyle kredi kartının kullanıma kapatılması işleminin iptaline, manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.

a) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun ge-rektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.

b) Davalı bankanın, davacıyı arayarak bundan böyle verdikleri kredi kartını kullanmaya devam edebilmesi için üyelik ücreti ödemesi gerektiğini, buna onay vermediği takdirde aralarındaki üyelik sözleşmesini feshedip kredi kartını kullanıma kapatacağını ihtar ettiği, davacının buna yanaşmaması nedeniyle de verdikleri kredi kartını kullanıma kapattıkları, davacının bu yüzden eldeki davayı açtığı anlaşılmaktadır.

Sözleşme özgürlüğü yasalarca güvence altına alınmış olup, bu özgürlüğün ancak kamu yararı ile sınırlandırılabileceği kabul edilmiştir. Kural olarak herkes dilediği sözleşmeyi yapmakta serbest olduğu gibi, istemediği bir sözleşmeyi sürdürmek zorunda da değildir. Bunun istisnası "ittihaki sözleşmeler" olarak adlandırılan kamu hizmeti görmekte olan (Elektrik, su işletmeleri gibi) kamu idare ve müesseseleri ile bunlardan hizmet alan şahıslar arasında kurulan sözleşmelerdir. Bu tür sözleşmelerde kamu idare ve müesseseleri kâr amacından ziyade kamu hizmeti görmekle yükümlü olduklarından talep eden her şahısla sözleşme yapma zorunlulukları vardır.

Bankalar bunun aksine kâr amacıyla kurulan müesseselerdir. Bu yüzden gördükleri hizmetin karşılığını da isteyebilirler. Ayrıca çok sayıda banka bulunduğuna göre de, davacı kendi yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla dilediği bankadan kredi kartı kullanma imkanına da sahiptir. Bu durumda davacı ile davalı banka arasındaki sözleşmenin iltihaki bir sözleşme olmadığının kabulü gerekir. Bankalar gördükleri hizmetin uygun bir karşılığını istemek hakkına sahiptir. Kredi kartı hizmetinin banka için riski bulunduğu gibi bir maliyeti de bulunmaktadır. Bankanın bu maliyeti kredi kartı kullanıcılarına yansıtması doğaldır. Bankaların 5464 sayılı Yasa'nm 25. maddesi gereğince belirledikleri bu ücreti kart kullanıcılarından istediklerinde, bunu ödemeye yanaşmayan kişilerle sözleşme yapmaya zorlanamayacakları gibi, mevcut sözleşmeleri de bundan sonra sürdürmeye zorlanamazlar. Taraflar arasında mevcut sözleşme hükümlerine göre davalı bankanın davacıdan üyelik ücreti isteminin kabul edilmemesi nedeniyle sözleşme özgürlüğü çerçevesinde aralarındaki sözleşmeyi feshetmesi ve kredi kartını kullanıma kapatmasına engel bir hüküm de bulunmamaktadır. Bu durumda davanın reddine karar verilmesi gerekirken aksine düşüncelerle yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte belirtilen nedenlerle davacının tüm temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 07.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
http://WWW.KARARARA.COM
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Reklam

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 9890


Tüm üyelerimiz ve okurlarımız sitemizin Arşivinde bulunan "DİLEKÇE,SÖZLEŞME,NOTER İHTARNAME ÖRNEKLERİNDEN" Kendi konularına göre uyarlamak sureti ile istifade ede bilirler.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


Dön Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri